Bygge og anlæg - 117334-2020

Vis forkortet udgave

10/03/2020    S49    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-Hjørring: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 049-117334

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Funder Hein eller Christian Niss Norup, email: fes-ues06@mil.dk, telefon: 7281 3188
Mailadresse: fes-ues03@mil.dk
Telefon: +45 29244928

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.ejendomsstyrelsen.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=henbaricve

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=henbaricve

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Etablering af Bygning 850, H8 og H9
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Byggepladsen, Plantagevej 14, 6541 Bevtoft

NUTS-kode DK032 Sydjylland

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal i forbindelse med etablering af nye faciliteter til de kommende Joint Strike Fighter F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup have gennemført entreprisen ”Etablering af Bygning 850, H8 og H9”.
Kontrakten omfatter en udbygning af den eksisterende Flyvestation Skrydstrup og omfatter etablering af et bygningskompleks med tilhørende infrastruktur til brug for den danske kampflykapacitet samt etablering af støjafskærmning.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000 Bygge- og anlægsarbejder, 45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, 45213330 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger i tilknytning til lufttransport, 45213351 Opførelse af vedligeholdelseshangarer, 45216000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til ordensmagten eller beredskabstjenester samt militære bygninger, 45216200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med militære bygninger og anlæg

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
Tilbudsgiveren skal oplyse om enhver ændring på underentreprenørniveau under kontraktens udførelse
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Bygningskomplekset skal indeholde en hovedbygning samt hangaretter. Hovedbygningen skal indeholde nye undervisnings-, kontor- og velfærdsfaciliteter samt en række special værksteder og lagerfaciliteter. Special værkstederne skal blandt andet omfatte malerfaciliteter, plade-, svejse-, hjul-, dæk- og motorværksted og skal alle specialtilpasses til flyvedligeholdelse. Hovedbygningen placeres på terræn og opføres i 2 etager. En mindre del af bygningen, som bl.a. skal indeholde kantine og teknikrum, skal opføres i 3 etager. Hovedbygningen skal bygges sammen med en anden bygning, som opføres parallelt med hovedbygningen og vil stå færdig inden færdiggørelse af hovedbygningen.
Komplekset skal derudover indeholde 22 sammenhængende hangaretter fordelt på 2 rækker (H8 og H9) til kampfly. Disse bygninger placeres på terræn. Den ene række bygninger skal have en længde på ca. 200 m og skal indeholde 10 hangaretter, mens den anden række bygninger skal have en længde på ca. 230 m og skal indeholde 12 hangaretter. Begge bygninger med hangaretter skal have en bredde på ca. 40 m. De enkelte hangaretter i de 2 rækker vil blive adskilt af et mellemliggende servicemodul for hver anden hangarette. Et af servicemodulerne udvides med faciliteter til afvisningsberedskab med dertilhørende infrastruktur, såsom opholds- og kontorfaciliteter.
Hangaretterne skal fungere som garage og værksted for flyene. I hver ende af de enkelte hangaretter placeres en ca. 15 m bred port, og på den østlige side af bygningerne placeres overdækkede lydsluser ud for hver hangarette. Lydsluserne skal udføres som en udvendig overdækning, der er lukket i siderne og åben i enderne, således flyene kan køre ind. Lydsluserne skal have en dybde på ca. 15 m, og på indvendige flader skal de beklædes med lydabsorberende materiale, der har til formål at reducere den støj, som udledes til omgivelserne.
Endvidere omfatter arbejdet etablering af støjafskærmning, infrastruktur og øvrige tekniske anlæg, herunder øvrige mindre bygninger, som opføres i terræn. Støjafskærmningen skal bestå af jordvolde, hvorpå der skal placeres støjskærme af støjabsorberende materiale.
Infrastrukturen indeholder forsyningsveje, køreveje og afvandingsanlæg. Komplekset skal kobles op på forsyningsnet for vand, varme, spildevand, el og kommunikation. Anlæggene skal kobles op på hhv. interne transportveje og flyveje. Ligeledes omfatter arbejdet store belægningsarbejder til arbejds- og parkeringsområder.
Faciliteterne skal som udgangspunkt have anlægshøjder på op til 13 m. Tekniske installationer skal have anlægshøjder på op til 5 m over bygningshøjden. Faciliteterne skal placeres samlet som et stort bygningskompleks, hvorfra infrastrukturen vil forgrene sig og skal kobles på eksisterende infrastruktur og anlæg.
Komplekset forventes at blive daglig arbejdsplads for mere end 500 personer og vil bestå af følgende arealer:
Bygninger:
Hovedbygning ca. 25 000 m2
Hangaretter ca. 16 000 m2
Bygninger i terræn ca. 1 000 m2
Samlet areal for bygninger ca. 42 000 m2
Resterende arealer:
Belagte arealer ca. 139 000 m2
Støjvolde ca. 45 000 m2
Grønne arealer ca. 116 000 m2
Samlede resterende arealer ca. 300 000 m2
Entreprisen skal udføres i perioden ultimo 2020 – primo 2023. Udførelsestiden forventes at udgøre 920 kalenderdage inkl. mobilisering. En nærmere plan for udførelsen vil fremgå af det samlede udbudsmateriale, der udleveres til de prækvalificerede tilbudsgivere.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der skal stilles sikkerhed efter AB 92 § 6.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Det nærmere omfang af de faktiske betalinger fastlægges på baggrund af månedlige stadeopgørelser over udført arbejde. Betalingsfristen for fakturaer er 30 kalenderdage fra modtagelse af fyldestgørende faktura.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).
2) Kontrakten indeholder en arbejdsklausul.
3) Kontrakten indeholder en social klausul om entreprenørens anvendelse af lærlinge og elever.
4) Kontrakten indeholder krav om, at medarbejdere der varetager opgaver i forbindelse med udførelse af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes op til niveauet "Til tjenestebrug", jf. Statsministeriets cirkulære CIS nr. 10338 af 17. december 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse forlandende i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt.
5) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i forsvarsdirektivet artikel 39, stk. 1 og stk. 2, hvilket omfatter følgende:
Ansøgere, der ved en endelig dom er dømt for et eller flere af nedenstående forhold, udelukkes fra deltagelse i udbuddet:
a) deltagelse i en kriminel organisation, som defineret i artikel 2, stk. 1, i fælles aktion 98/733/RIA
b) bestikkelse, som defineret i henholdsvis artikel 3 i retsakt af 26. maj 1997 og artikel 2, stk. 1, i rammeafgørelse 2003/568/RIA
c) svig, som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
d) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i rammeafgørelse 2002/475/RIA og anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
e) hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som defineret i artikel 1 i direktiv 2005/60/EF
Derudover udelukkes ansøgere:
a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning
b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning
c) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed, som f.eks. overtrædelse af gældende lovmæssige bestemmelser om eksport af følsomt forsvarsudstyr og/eller sikkerhedsudstyr
d) som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder/ordregiverne bevisligt har konstateret, som f.eks. misligholdelse af sine forpligtelser med hensyn til informationssikkerhed eller forsyningssikkerhed i forbindelse med en forudgående kontrakt
e) som på grundlag af ethvert bevismiddel, herunder beskyttede datakilder, vurderes ikke at besidde den pålidelighed, som er nødvendig for at udelukke, at der består nogen sikkerhedsrisici for medlemsstaten
f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af ydelser til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds/ordregiverens land
g) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds/ordregiverens land
h) som svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kan kræves i henhold til denne afdeling, eller som har undladt at give disse oplysninger.
Dokumentation for, at ingen af udelukkelsesgrundene er til stede, kan være en serviceattest, der er udstedt ikke senere end 6 måneder før ansøgningsfristen, eller tilsvarende dokumentation, herunder eksempelvis:
— Uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene
— Certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene
— Erklæring under ed, eller såfremt en sådan ikke anvendes i ansøgers hjemland, en erklæring på tro og lov, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal som dokumentation for sin økonomiske og finansielle formåen fremsende reviderede og godkendte årsrapporter/årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår, eller alternativt en revisorattesteret erklæring med de relevante økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Følgende minimumskrav er gældende:
— Ansøgers årlige omsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal som minimum have udgjort 600 000 000 DKK
— Ansøgers egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal som minimum have udgjort 50 000 000 DKK
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber.

Kriterier angående underleverandørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de afvises)

III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
A. Referencer
Ansøger skal dokumentere relevant erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver.
For at Ejendomsstyrelsen kan vurdere, i hvilken grad referencerne er sammenlignelige med det udbudte projekt, bør referencerne indeholde:
- En beskrivelse af ydelserne og omfanget heraf
- Angivelse af ansøgers rolle i projektet
- Oplysninger om bygge- og anlægsprojektets anlægssum
- Angivelse af perioden, hvori arbejdet er pågået
(Kun den del af arbejderne, som er udført i perioden fra ansøgningstidspunktet og 5 år tilbage, vil blive tillagt vægt i vurderingen. Ansøger skal derfor angive, hvilke arbejder der er udført i perioden, såfremt projektet er påbegyndt før perioden og/eller afsluttes efter ansøgningstidspunktet).
- Hvilken kunde arbejderne blev udført for.
B. Sikkerhedsgodkendelse
Ansøger skal dokumentere, at denne er i stand til behandle, opbevare og videregive klassificerede oplysninger til niveauet ”Til tjenestebrug” (NATO restricted/restreint EU/WEU restricted).
Som dokumentation herfor skal ansøger være i besiddelse af en gyldig virksomhedsgodkendelse til niveauet ”Til tjenestebrug” (NATO restricted/restreint EU/WEU restricted). Virksomhedsgodkendelsen skal senest foreligge ved udløb af tilbudsfristen, og dokumentation herfor skal således fremsendes senest samtidig med det øvrige tilbudsmateriale.
Såfremt tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, kan virksomhedsgodkendelsen først betragtes som gyldig, når denne er verificeret af den danske sikkerhedsmyndighed, Forsvarets Efterretningstjeneste (herefter ”FE”). Verificeringen foretages efter udløb af tilbudsfristen.
Såfremt tilbudsgiver ikke kan dokumentere at være i besiddelse af en gyldig virksomhedsgodkendelse senest ved tilbudsfristen udløb, vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning.
Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), jf. pkt. 2.4, skal selve sammenslutningen være i besiddelse af en gyldig virksomhedsgodkendelse.

For danske virksomheder fremgår godkendelsesproceduren af FE’s hjemmeside https://fe-ddis.dk/Opgaver/Militaer-sikkerhed/virksomhedssikkerhed/Pages/Virksomhedssikkerhed.aspx herunder FE’s vejledning om Vvrksomhedssikkerhed.

Virksomhedsgodkendelse af udenlandske virksomheder varetages af den pågældende virksomheds nationale sikkerhedsmyndighed. Ejendomsstyrelsen kan ikke holdes ansvarlig for sikkerhedsgodkendelsesprocedurer og sagsbehandlingstider hos udenlandske sikkerhedsmyndigheder. Indstilling til sikkerhedsgodkendelse af virksomheden skal ske gennem FE. FE vil i forbindelse med verificering af virksomhedsgodkendelsen kontakte den udenlandske sikkerhedsmyndighed.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
A. Referencer
Følgende minimumskrav er gældende:
— Ansøger skal vedlægge 5 referencer vedrørende de betydeligste sammenlignelige arbejder, som ansøger har udført i løbet af de seneste 5 år inden ansøgningsfristen. Angiver ansøger mere end 5 referencer, vil udelukkende de første 5 referencer i numerisk rækkefølge blive inddraget i udvælgelsen.
Fremsender ansøger færre end 5 referencer, er ansøgningen ukonditionsmæssig.
— Minimum 2 af referencerne skal vedrøre nybyggeri, hvor ansøger har varetaget rollen som hoved- eller totalentreprenør. Minimum 1 af de 2 referencer skal have en værdi af minimum 250 mio. DKK.
Minimumskravet kan ikke opfyldes af en støttende virksomhed.
B. Sikkerhedsgodkendelse
Ansøger skal være i besiddelse af en gyldig virksomhedsgodkendelse til niveauet ”Til tjenestebrug” (NATO restricted/restreint EU/WEU restricted). Virksomhedsgodkendelsen skal senest foreligge ved udløb af tilbudsfristen, og dokumentation herfor skal således fremsendes senest samtidig med det øvrige tilbudsmateriale.

Kriterier angående underleverandørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de afvises)

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt mere end 4 ansøgere opfylder kravene til egnethed, vil udvælgelsen af de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, ske på baggrund af, hvilke ansøgere der har angivet de mest sammenlignelige referencer i forhold til det udbudte projekt. I vurderingen af, hvilke referencer der er mest sammenlignelige, lægges der særligt vægt på, at referencerne illustrerer, at ansøger har erfaring med:
1) Nybyggeri i hovedentreprise eller totalentreprise af sammenlignelig størrelse/omfang set i forhold til den udbudte kontrakt.
2) Nybyggeri af:
- Garageanlæg
- Hangarer
- Værkstedsfaciliteter
3) Etablering af anlæg, herunder eksempelvis:
- Støjskærme og støjvolde
- Vejanlæg til tung trafik
4) Installationstungt byggeri, herunder eksempelvis:
- Procesudsug
- Højtrykskøling
- Trykluftanlæg
- Ventilation og klimastyring
- Netværksinfrastruktur
- Bygningsautomatik
- Nødgeneratoranlæg.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2020/002455
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
24.4.2020 - 23:59
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
Andet Dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde (Personlige forhold), jf. III.2.1, og økonomisk og finansiel formåen, jf. III.2.2, kan dog være på engelsk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
1) Udbuddet afholdes som et udbud med forhandling efter reglerne i direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 (herefter benævnt ”Forsvarsdirektivet”) artikel 26.
Ejendomsstyrelsen forbeholder sig muligheden for at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud. Såfremt Ejendomsstyrelsen vælger at indgå i forhandling, gennemføres udbudsprocessen i 3 faser. Den første fase er prækvalifikationsfasen, den anden fase er tilbudsfasen, og den tredje fase er forhandlingsfasen. Såfremt fase 3 bliver aktuel, gennemføres der som udgangspunkt ét forhandlingsmøde. Vælger Ejendomsstyrelsen derimod at tildele kontrakten på grundlag af det indledende tilbud, bliver forhandling – og dermed fase 3 – ikke aktuel. En detaljeret proces for tilbudsfasen vil fremgå af tilbudsmaterialet, der alene udleveres til de prækvalificerede tilbudsgivere. Tilbudsgivernes omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Ejendomsstyrelsen uvedkommende, herunder også hvis Ejendomsstyrelsen måtte beslutte at aflyse udbudsforretningen uden tildeling af kontrakt.
2) Det samlede udbudsmateriale er klassificeret til niveauet ”Til tjensetsebrug” (NATO restricted/restreint EU/WEU restricted). Det er således ikke muligt at offentliggøre dette materiale via internettet, og materialet bliver derfor ikke tilgængeligt på iBinder. Det samlede udbudsmaterialet vil alene blive udleveret til de prækvalificerede tilbudsgivere.
Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt og kan afhentes i hardcopy på et af Forsvarets Etablissementer i Danmark. Hver tilbudsgiver vil få udleveret 6 sæt af udbudsmaterialet. Det er ikke tilladt at tage kopier af det udleverede materiale. Såfremt tilbudsgiver har behov for at kunne tilgå materialet digitalt, vil dette kunne ske efter aftale på et af Forsvarets Etablissementer i Danmark.
Udbudsmaterialet må ikke være tilgængeligt på tilbudsgivers intranet og netværk eller offentliggøres eller deles via internettet.
Før udbudsmaterialet kan udleveres, skal tilbudsgiver underskrive udbudsbilag 3 – Erklæring om opbevaring af klassificeret materiale. Erklæringen skal underskrives af en person, der på virksomhedens vegne er bemyndiget til at påtage sig ansvaret for korrekt behandling af udbudsmaterialet i overensstemmelse med det anførte i udbudsbilag 3.
Alle personer, der gives adgang til udbudsmaterialet, skal ligeledes underskrive en fortrolighedserklæring. Fortrolighedserklæringen er vedlagt som udbudsbilag 4.
Tilbudsgiver skal under tilbudsfasen forvente at få besøg af den til projektet knyttede sikkerhedsofficer.
Tilbudsgiver er forpligtiget til at føre protokol over, hvilke medarbejdere hos tilbudsgiver og eventuelle underentreprenører/leverandører der får adgang til udbudsmaterialet.
Tilbudsgiver er forpligtiget til at tilbagelevere det komplette udbudsmateriale umiddelbart efter kontrakten er tildelt. Tilsvarende skal Ejendomsstyrelsen have udleveret protokollen over, hvilke medarbejdere der har haft adgang til udbudsmaterialet, når udbudsmaterialet inddrages. En nærmere gennemgang af krav og vilkår for behandling og opbevaring af klassificeret materiale i tilbudsfasen vil fremgå af tilbudsbetingelserne.
3) Ved sammenslutninger af ansøgere (fx et konsortium) skal oplysninger under pkt. III.2.1 og III.2.2 afgives for hvert enkelt medlem af konsortiet.
Det skal fremgå af ansøgningen, hvem der er kontaktperson med fuldmagt til at forpligte konsortiet. Dette kan ske ved at udfylde en konsortieerklæring (udbudsbilag 1).
Tilbudsgivere i et konsortium hæfter solidarisk i forhold til Ejendomsstyrelsen for tilbuddets indhold og kontraktens opfyldelse.
Det er et krav, at alle konsortiedeltagere hver især ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. pkt. III.2.1.
Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.
4) Ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen for at opfylde minimumskravene til egnethed. Hvis ansøger baserer sig på anden enheds økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske formåen, skal der udfyldes en støtteerklæring for hver af de virksomheder, der støtter ansøgeren med finansiel og økonomisk og/eller teknisk og faglig formåen. Dette kan ske ved at udfylde en støtteerklæring (udbudsbilag 2). Såfremt ansøger baserer sig på en anden enheds økonomiske og finansielle formåen, påtager den støttende virksomhed sig solidarisk hæftelse med ansøger ved fremsendelse af erklæringen.
Hvis ansøger baserer sig på en støttende enheds tekniske og faglige formåen, skal det fremgå, hvilke dele af kontrakten ansøger har til hensigt at give i underentreprise til den pågældende.
Hvis ansøger baserer sig på en støttende enheds økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, skal der medsendes dokumentation for, at de(n) støttende enhed(er) ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. pkt. III.2.1. Hvis ansøger derimod skal anvende underleverandører/-entreprenører, som ansøger hverken finansielt og økonomisk og/eller teknisk og fagligt støtter sig på for at imødekomme kravene til egnethed, skal der ikke medsendes dokumentation.
5) Kontrakten indgås på baggrund af almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92).
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer der følger af § 13 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 618 af 14. juni 2011, § 31 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 511 af 27. maj 2013 og § 197 i lov nr. 1564 af 15.
december 2015 gælder følgende frister for indgivelse af klager:
— En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt
— Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har
offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
6.3.2020