Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 117345-2020

10/03/2020    S49

Polska-Warszawa: Usługi transmisji sygnału telewizyjnego

2020/S 049-117345

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Adres pocztowy: ul. J.P. Woronicza 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-999
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, pokój nr 204
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Tel.: +48 225478817
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tvp.pl
Adres profilu nabywcy: https://tvp.eb2b.com.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: media

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej (MUX-3) przez okres 23 miesięcy

Numer referencyjny: ZP/TDYS/124/2019
II.1.2)Główny kod CPV
64228100 Usługi transmisji sygnału telewizyjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej w celu cyfrowego nadawania naziemnego programów telewizji publicznej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 0.01 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej w celu cyfrowego nadawania naziemnego programów telewizji publicznej.

Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem ma na celu zapewnienie usługi nadawczej w standardzie DVB-T oraz usług w ramach regionalizacji nadawania DVB-T w multipleksie trzecim (MUX-3), przez okres 23 miesięcy.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 28 kwietnia 2020 roku od godz. 00:00 przez okres 23 miesięcy (słownie: dwudziestu trzech) miesięcy, tj. do dnia 27 marca 2022 roku do godz. 23:59:59.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dot. sekcji II.1.7 i V.2.4-podanie wartości było konieczne z przyczyn technicznych (wartość pola musi być dodatnią liczbą dziesiętną). Na tym etapie postępowania Zamawiający nie publikuje tych wartości – zostaną one zawarte w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zam.przed wszczęciem postęp. o udz. zam. w oparciu o Pzp przeprow. dialog techniczny (DT),w którym wzięły udział: 3 podmioty, w tym Emitel S.A. DT potwierdził,że żaden z potencjalnych wyk., oprócz Emitel nie jest w stanie zrealizować całości usł. nadawczej w skali ogólnopolskiej bez wykorzystania infrastr. Emitel, np.: masztów nadawczych o wys.100 m.n.p.t lub wyższych wyposaż.w systemy antenowe (nadawcze) o dużej mocy. Emitel (i jego poprzednicy prawni) jest podm., który od kilkudziesięciu lat jako jedyny w PL posiada infrastr. tech. umożliwiającą nadawanie sygn. drogą naziemną na obszarze całego kraju. Zbudowanie analogicznej infrastr. do posiadanej przez Emitel nie tylko pochłonęłoby ogromne środki fin., ale również zajęłoby kilka lat. Dlatego podm. realizujące lokalnie, na małą skalę,usługi nadawania naziemnego, przez wiele lat czyniły starania by UKE jako regulator rynku zobligował Emitel, by ów został objęty obowiązkiem udostępniania swojej infrastr. innym podm. na z góry ustalonych warunkach. Obecnie obowiązuje tzw. oferta ramowa, na bazie której alternatywni do Emitel operatorzy telekomunikacyjni mogą wykorzystywać infrastr. Emitel do św. przez siebie usług radiodyfuzji naziemnej, z tym zastrzeżeniem, że część masztów nadawczych nie jest objęta ową ofertą ramową, gdyż wchodzi w skład infrastr. krytycznej (patrz: ustawa o zarządzaniu kryzysowym). W ocenie podm. z DT, jedyną możliwością św. przez inne niż Emitel podm., usług przesyłu i nadawania sygnałów telewizyjnych drogą naziemną jest skorzystanie z oferty ramowej Emitel (tj. z infrastr.) oraz „dobudowanie” własnych masztów nadawczych pokrywających sygnałem te obszary, które obecnie pokryte sygnałem są z masztów nieobjętych ofertą ramową. Co istotne jeden z konkurencyjnych do Emitel podm. podniósł, że wg jego najlepszej wiedzy nie jest możliwe zbudowanie infrastr. nadawczej o zasięgu ogólnopolskim wyłącznie w oparciu o sieć dużej liczby nadajników mniejszej mocy. W ocenie Zam., skorzystanie z oferty ramowej Emitel przez inne podm. w celu św. usł. nadawczych w okresie refarmingu (zmian częstotliwości nadawania) oraz zmiany standardu nadawania z DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC jest znacząco utrudnione, o ile w ogóle możliwe, bowiem wymaga od operatora tech. multipleksów niekiedy gruntowych zm. w istniejącej sieci nadawczej. Zam. uzyskał niezależną opinię Instytutu Łączności, która potwierdza,że nie istnieje realna możliwość budowy sieci alternatywnej do obecnej sieci nadawczej podczas trwania procesu jej przebudowy zw. z uwalnianiem pasma 700 MHz oraz zmianą standardu nadawania. Ponadto, w zw. z faktem nie opublikowania w 2019 r. finalnego kształtu Zarządzenia w spr. planu zagospod. częstotliwości dla zakresu 470–790 MHz, nie można było z odp. wyprzedzeniem określić precyzyjnie parametrów tech.w dok. postępowania dot. św. usługi nadawczej. Ponadto brakuje oszacowania kosztów refarmingu przez Min. Cyfryzacji. Dopiero 17.1.2020 Prezes UKE opublikował pl. kanałowy określający ład częstotliwościowy i zmianę standardu nadawania z DVB-T na DVB-T2 w ramach 6 multipleksów, naziemnej telewizji cyfrowej w PL. Zam. 21.1.2020 otrzymał info. z UKE o wszczęciu postęp. adm., zmierzającego do zmiany decyzji rezerw. i zmianę standardu nadawania z DVB-T na DVB-T2 w ramach sieci nadawczej, w tym MUX-3 w oparciu o ww. plan. Tym samym zostało potwierdzone, że zmiany w sieci nadawczej zw. z procesem refarmingu pasma 700 MHz będą dotyczyć następujących lokalizacji: Jel. Góra, Białogard, Piła, Koszal., Gdań., dla których zmiana kanałów nadawczych będzie odbywała się w dniach 2–3 czerwca 2020 roku. Kolejne zm. zw. ze zmianą standardu nadawania będą odbywały się: 28.3.2022, 23.5.2022 i 27.6.2022 czyli po upływie okresu trwania umowy w przedm. postęp. W ramach harm. zmian, zw. ze zmianą standardu nadawania na DVB-T2/HEVC, 28.3.2022 nastąpi pierwsze przełączenie kanałów nadawczych w ramach tego procesu (lok.: Jel. Góra, Wroc., Ziel. Góra) – stąd 23 miesięczny okres trwania umowy.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17/02/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Emitel S.A.
Adres pocztowy: Franciszka Klimczaka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 0.01 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 0.01 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, iż niniejsze ogłoszenie przesyła do publikacji przed wyborem Wykonawcy. Na tym etapie brak jest wszystkich danych niezbędnych do uzupełnienia ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż w sekcji V.2.1 Data decyzji o udzieleniu zamówienia – data podjęcia decyzji co do udzielenia zamówienia nie jest Zamawiającemu znana. Zamawiający w niniejszej sekcji podał datę wszczęcia postępowania. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia data ta ulegnie zmianie na datę późniejszą.

Uzupełnienie do sekcji IV.1.1): Mając na uwadze charakter zamówienia oraz jego uwarunkowania zarówno prawne, jak i techniczne (opisane powyżej), należy stwierdzić, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, którego zastosowanie prowadziło by do możliwości udzielenia przedmiotowego zamówienia w jednym z trybów. konkurencyjnych. Tym samym stwierdzić należy, iż Zamawiający uprawniony jest do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na rzecz wykonawcy Emitel S.A., na podstawie art. 131h ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a–198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/03/2020