Tjenesteydelser - 117347-2020

Vis forkortet udgave

10/03/2020    S49    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Ballerup: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 049-117347

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Att: OK Michael Kurt Christiansen
Telefon: +45 72814000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.fmi.dk/Pages/forside.aspx

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264997&B=KA

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264997&B=KA

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Kontrakt om konsulentbistand til DeMars HR Test - E-rekruttering
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 13: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

NUTS-kode DK DANMARK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker med denne udbudsbekendtgørelse at udbyde en kontrakt om konsulentbistand til DeMars HR Test - E-rekruttering. FMI har behov for IT-konsulentbistand til drift, vedligehold, udvikling og support af Forsvarets Entreprise Ressource Planning System (ERP), DeMars, mere specifikt modulet SAP Human Capital Management (SAP HCM). DeMars - der er baseret på SAP-teknologi - er et management- og ressourcestyringssystem, der anvendes til styring og forvaltning af forskelligartede forretningsmæssige opgaver. DeMars indgår således som en integreret del af Forsvarets opgaveløsning. SAP HCM er et modul i DeMars, der understøtter alle processer relateret til human resource management ved Forsvaret. SAP HCM understøtter personelområdet til styring og forvaltning af personale- og lønadministration, arbejdstidsadministration, rekruttering, arrangementsstyring, karriere- og efterfølger planlægning. SAP HCM er således et komplet og integreret sæt af løsninger, der hjælper Forsvaret med effektivt at forvalte dets medarbejdere. FMI ønsker således med dette udbud at anskaffe én IT-konsulent til drift, vedligehold, udvikling og support af SAP HCM modulet i DeMars. Tilbudsgiver skal alene tilbyde én konsulent, som skal være til rådighed for FMI i ca. 1 740 timer om året, idet behovet herfor dog kan variere afhængigt af det konkrete årlige behov for ydelserne omfattet af kontrakten.
De udbudte hovedydelser for kontrakten er således drift, vedligehold, udvikling og support, og opgaverne vil på udbudstidspunktet hovedsageligt falde inden for følgende opgavekategorier: Vedligehold og udvikling af Forsvarets SAP E-rekrutteringsløsning, testkoordination vedrørende DeMars samt assistance til FMIs DeMars afdelings test-element ved ad-hoc opgaver, drift og vedligeholdelse af testklient til tid og løn, anonymisering af testklienter og konvertering af data på klienterne, opdatering og automatisering af testscenarier, medvirken ved miljøkoordination, diverse konverteringsopgaver på produktionsmiljøet, omlægninger og fejlretning ved hjælp af HP QTP og LSMW, varetagelse af 2. level support for forretningen i relation til ovennævnte, samt rapporter gældende for tid og løn samt bistand til håndtering af registreredes rettigheder. Konsulenten vil, som led i udførelsen af hovedydelserne, skulle bistå forretningen (FMI) med opfyldelsen af de til enhver tid værende forretningsmæssige mål ved levering af de beskrevne hovedydelser i samarbejde med FMI og de til enhver tid værende eksterne DeMars leverandør (som dog på nuværende tidspunkt lalene er IBM Danmark ApS).
De konkrete arbejdsopgaver, og Konsulentens konkrete rolle i relation hertil, defineres dog løbende og aftales nærmere i samarbejde med chefen for købers DV HR-sektion. Konsulentens opgave vil på udbudstidspunktet primært falde indenfor ovennævnte opgavekategorier. FMI har dog en forventning om, at der i kontraktperioden vil ske en udvikling eller ændring i opgaverne, som følge af en naturlig udvikling og modernisering af Forsvarets IT-løsninger, hvorfor visse opgaver eller ovennævnte værktøjer vil kunne blive erstattet af andre.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72222200 Planlægning af informationssystemer eller -teknologi, 72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi, 72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring, 72224100 Planlægning af implementering af et system, 72254000 Programmeltestning, 72261000 Programmelsupport

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 16 000 000 og 18 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 3
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 084 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlig betalinger, pt. lovbkg. nr. 798 af juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere vilkår vil fremgå af kontrakten.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Kontrakten skal udføres under overholdelse af CSR-hensyn og den anvendte arbejdsklausul, jf. nærmere herom i udbudsmaterialet. Der vil i kontrakten blive stillet krav om iagttagelse af persondataretlige krav.
FMI kræver, at alle, der deltager i udførelsen af kontrakten, skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse for medarbejdere på det af FMI krævede niveau. Efter tildeling af kontrakten skal den konsulent, der bistår med kontraktens opfyldelse, sikkerhedsgodkendes af Forsvarets Efterretningstjeneste til “Fortroligt“. Sikkerhedsgodkendelsen skal opretholdes i hele kontraktens løbetid. Sikkerhedsgodkendelse sker i henhold til de til enhver tid gældende regler, jf. Justitsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 (sikkerhedscirkulæret). Nærmere beskrivelse heraf vil fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ved afgivelse af tilbud (men ikke ansøgning om deltagelse/prækvalifikation) skal tilbudsgiver afgive en tro og love-erklæring på:
1) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 39, stk.1 og 2, i forsvarsdirektivet (direktiv2009/81/EF) og
2) hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Der er i udbudsmaterialet vedlagt en skabelon til dette formål, som tilbudsgiver opfordres til at anvende. Det er dog ikke et krav, at skabelonen anvendes. Hvis tilbudsgiver består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, skal hver enhed i sammenslutningen afgive en tro og love-erklæring.
Bemærk, at FMI skal udelukke en tilbudsgiver, som har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, med mindre tilbudsgiver har stillet sikkerhed for gælden, vil stille sikkerhed for gælden eller har indgået og overholdt en afdragsordning vedrørende gælden.
FMI kan imidlertid ikke udelukke en tilbudsgiver, som har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig. Hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig, er FMIs afgørelse. Tilbudsgiver anses således for at være pålidelig i henhold til retningslinjerne i § 138, stk. 1-4 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven).
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Årsrapporter eller uddrag deraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers soliditetsgrad (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af det seneste regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ad1) Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 10 % procent i det seneste regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100).
Hvis ansøger består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af alle deltageres egenkapitaler med summen af alle deltageres samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det seneste regnskabsår.
Hvis ansøger baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af ansøgers og enhedens/enhedernes egenkapital med summen af ansøgers og enhedens/enhedernes samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det seneste regnskabsår.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der foretages ingen udvælgelse. Samtlige ansøgere, som opfylder mindstekravet til egnethed og fremsender udfyldt prækvalifikations-spørgeskema (PQQ) inden fristen for ansøgning om prækvalifikation, vil blive prækvalificeret og få muligheden for at afgive tilbud. Ansøger opfordres til at anvende det af FMI udarbejdede prækvalifikationsskema, jf. yderligere under punkt VI.3).
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
7.4.2020 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3) Her tilgås udbuddet under “Igangværende offentlige udbud“. For at få adgang til materialet skal ansøger være registeret eller registrere sig som bruger. Det bemærkes, at det fulde udbudsmateriale kun bliver gjort tilgængelig for de ansøgere, der bliver inviteret til at afgive tilbud. Ansøgere bedes sende deres anmodning om deltagelse via Digitale Udbud. Permalinket fremgår af pkt.I.1). Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14. Ansøgninger om deltagelse kan ikke sendes via email. Bemærk, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om deltagelse. Såfremt samme juridisk enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger om deltagelse, f.eks. indgiver egen ansøgning og samtidig deltager i et konsortium, der også ansøger om deltagelse, skal ansøger sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at koordinere ansøgninger og tillbud. FMI forbeholder sig ret til at anmode ansøgerne om at godtgøre over for FMI, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan udgøre en trussel for gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem ansøgerne/tilbudsgiverne.

FMI gør opmærksom på, at leverandøren i forbindelse med leverancen vil komme til at behandle personoplysninger. Derfor kræves det, at der indgås en underdatabehandleraftale mellem FMI og den vindende tilbudsgiver. Underdatabehandleraftalen vil være vedlagt udbudsmaterialet.
Vedrørende punkt II.1.2): For nuværende udgøres den primære lokation for ydelsernes udførelse Helseholmen 1, Hvidovre. Lokationen vil dog kunne ændres, herunder til eksempelvis Lautrupbjerg 1-5, Ballerup.
Vedrørende punkt II.2.1) bemærkes det, at kontraktens endelige værdi afhænger af den tilbudte timepris samt det konkrete behov for ydelserne omfattet af kontrakten. Det forventes at værdien af kontrakten befinder sig i intervallet 16 000 000-18 000 000 DKK. FMI er forpligtet til at aftage ydelser omfattet af kontrakten fra den vindende tilbudsgiver. FMI har således indenfor udbudsbekendtgørelsens ramme en købsforpligtelse i relation til kontraktens ydelser.
Vedrørende punkt II.3.2) bemærkes, at navn og faglige kvalifikationer for medarbejderen, der skal udføre ydelserne under kontrakten, først skal afgives i forbindelse med tilbudsafgivelsen.
FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i § 159, stk. 5 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven) hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Spørgsmål vedrørende anmodningen om deltagelse (prækvalifikation) skal være på dansk og sendes skriftligt via det elektroniske udbudssystem “Digitale Udbuds“ spørgsmål- og svarmodul. Spørgsmålene vil blive anonymiseret og besvaret via Digitale Udbud. Spørgsmål, der modtages senest den 25. marts 2020, vil blive besvaret af FMI senest 6 (seks) dage inden udløbet af ansøgningsfristen, jf. punkt IV.3.4). Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for FMI at meddele svaret senest 6 (seks) dage inden udløbet af fristen i punkt IV.3.4).Spørgsmål, der modtages senere end 6 (seks) dage inden udløbet af fristen i punkt IV.3.4), kan ikke forventes besvaret. FMI opfordrer til, at man holder sig ajour på Digitale Udbud.
FMI har udarbejdet et prækvalifikations-spørgeskema (PQQ), som ansøgerne opfordres til at anvende ved ansøgning om deltagelse. Ansøgningsskemaet indeholder spørgsmål, formularer og skabeloner til afgivelse af oplysninger osv. i overensstemmelse med kravene i udbudsbekendtgørelsen. Det understreges dog, at det alene er ansøgers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene. Spørgeskemaet er tilgængeligt via Digitale Udbud. Permalinket fremgår af pkt. I.1).
Ifølge forsvarsdirektivet (direktiv 2009/81/EF) kan en ansøger basere sig på andre enheders økonomisk og finansielle formåen uanset den juridiske karakter af relationen til enhederne. Hvis en ansøger ønsker at basere sig på andre enheders formåen og ønsker, at disse andre enheders kapacitet skal tages i betragtning ved FMI‘s vurdering af ansøgers egnethed, skal ansøger dokumentere, at disse andre enheder vil og er forpligtet til at stille de relevante ressourcer til ansøgers rådighed. En skabelon til en erklæring herom fra den støttende enhed er vedlagt det ovenfor nævnte prækvalifikationsskema.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lov om Klagenævnets for Udbud, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.
Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen beregnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet begrundelsen for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2.
Seneste samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.
Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1)
Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er til gængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1)
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
6.3.2020