Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 117473-2016

Vis forkortet udgave

06/04/2016    S67

Danmark-Hellerup: Forsikringstjenester

2016/S 067-117473

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber
Postadresse: c/o Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1
By: Hellerup
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontaktperson: Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber
Att: Torben Weiss Garne
Mailadresse: udbud@forsikringogpension.dk
Telefon: +45 41919040

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.skadegarantifonden.dk/

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Rammeaftale vedrørende administration af skadesanmeldelser og udbetaling af erstatning i forbindelse med en konkurs i et skadesforsikringsselskab omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskabers dækningsområde.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 6: Finansielle tjenesteydelser a) Forsikring b) Bank- og investeringstjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Danmark.

NUTS-kode DK0 DANMARK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Garantifonden ledes af en bestyrelse, der har sekretariatsbistand fra brancheorganisationen Forsikring & Pension, men i øvrigt ingen ansatte eller administration. Såfremt Garantifonden måtte blive aktiveret i henhold til sit formål, vil Garnatifonden have behov for ekstern bistand til at håndtere den faktiske skadesagsbehandling og udbetaling af erstatning til de berettigede i det konkursramte skadesforsikringsselskab (administrationsydelser).
Det var formålet med nærværende udbud og efterfølgende indgåelse af rammeaftale, at få udpeget et eller flere kompetente selskaber, der vil kunne håndtere denne faktiske skadebehandling og udbetaling af erstatning i tilfælde af en konkurs. Det vindende selskab vil således skulle gennemføre en betydelig sagsbehandling på kort tid.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

66510000 Forsikringstjenester, 66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester, 66518300 Opgørelse af forsikringsserstatning, 66519400 Skadeopgørelse, 66519300 Hjælpetjenester i forbindelse med forsikring

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 246-447566 af 19.12.2015

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Rammeaftale vedrørende administration af skadesanmeldelser og udbetaling af erstatning i forbindelse med en konkurs i et skadesforsikringsselskab omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskabers dækningsområde
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
3.3.2016
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal bud modtaget elektronisk: 1
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Topdanmark Forsikring A/S
Postadresse: Borupvang 4
By: Ballerup
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Mailadresse: topdanmark@topdanmark.dk
Telefon: +45 70137913
Internetadresse: www.topdanmark.dk

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Fristerne fremgår af § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.
Klage over et udbud af en rammeaftale omfattet af udbudsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.
I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt klagen begæres tillagt opsættende virkning.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrencestyrelsen, Center for Jura og Udbud
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
1.4.2016