Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 117546-2017

30/03/2017    S63

Γερμανία-Κολωνία: Παροχή εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας

2017/S 063-117546

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας
Ταχ. διεύθυνση: Konrad Adenauer Ufer 3
Πόλη: Cologne
Κωδικός NUTS: DEA23 Köln
Ταχ. κωδικός: 50668
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tenders@easa.europa.eu
Τηλέφωνο: +49 22189990000
Φαξ: +49 22189990999
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.easa.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2331
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ασφάλεια της αεροπορίας και περιβάλλον.

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Αριθμός αναφοράς: EASA.2017.HVP.03.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79000000 Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Γενικός στόχος της ανάθεσης είναι η παροχή των απαραίτητων εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης στον EASA εντός εύλογου χρονικού πλαισίου και σύμφωνα με τα απαιτούμενα προφίλ ικανοτήτων (ήτοι γραμματεία, διοικητική υποστήριξη κ.λπ.).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79600000 Υπηρεσίες πρόσληψης
79610000 Υπηρεσίες τοποθέτησης προσωπικού
79620000 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
79621000 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού γραφείου
79611000 Παροχή υπηρεσιών για την ανεύρεση εργασίας
79612000 Υπηρεσίες τοποθέτησης βοηθητικού προσωπικού γραφείου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DEA23 Köln
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο τόπος εκτέλεσης θα είναι οι εγκαταστάσεις του EASA στην Κολωνία, Γερμανία.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο γενικός στόχος του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας όσον αφορά την παροχή του απαραίτητου αριθμού εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου και σύμφωνα με τα απαιτούμενα προφίλ ικανοτήτων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση-πλαίσιο πρόκειται να υπογραφεί για αρχική περίοδο 1 έτους και δύναται να ανανεωθεί έως 3 φορές για συνολική ανώτατη διάρκεια 4 ετών υπό τους ίδιους όρους.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι υποψήφιοι (συμπεριλαμβανομένων των μελών κοινοπραξιών) καλούνται να αποδείξουν ότι νομιμοποιούνται να εκτελέσουν τη σύμβαση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όπως προκύπτει από την εγγραφή τους σε εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο, από ένορκη δήλωση ή πιστοποιητικό, από την ιδιότητα μέλους σε ειδικό οργανισμό, από ρητή άδεια ή από την εγγραφή τους στο μητρώο ΦΠΑ.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 2
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 02/05/2017
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/05/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστεί μόνον 1 νόμιμος εκπρόσωπος ανά συμμετέχοντα υποψήφιο. Οι υποψήφιοι θα ενημερώσουν τον οργανισμό όσον αφορά την πρόθεσή τους να παραστούν σε αυτήν τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την αποσφράγιση.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

4 έτη.

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/03/2017