Usluge - 117548-2017

30/03/2017    S63

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Psiholozi specijalizirani u području psihologije rada za Grupu EIB-a i ERS

2017/S 063-117548

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98–100, boulevard K. Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 2950
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Véronique Paulon
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2313
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Psiholozi specijalizirani u području psihologije rada za Grupu EIB-a i ERS

Referentni broj: VP-1391.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
85121270 Usluge psihijatra ili psihologa
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je Grupe EIB-a i ERS-a odabrati do 5 pružatelja usluga za pružanje usluga psihologa specijaliziranih u području psihologije rada.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis nabave:

1. Usluge psihološkog savjetovanja za osoblje Grupe EIB-a i osoblje ERS-a.

2. Usluge savjetovanja ili pomoći u vezi s psihološkim zdravstvenim stanjima u EIB-u Odjelu za odnose s radnicima i dobrobit radnika, osoblje i rukovodeće osoblje (ne primjenjuje se na ERS i EIF).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 5
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2016/S 228-414641
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/05/2017
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Francuski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/05/2017
Lokalno vrijeme: 11:00
Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Zapisnik otvaranja ponuda pružit će se na zahtjev gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

4 godine.

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/03/2017