Roboty budowlane - 117687-2020

Submission deadline has been amended by:  258672-2020
11/03/2020    S50

Polska-Tarnowskie Góry: Roboty instalacyjne elektryczne

2020/S 050-117687

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarnowskie Góry
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 42-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Tel.: +48 323933856
Faks: +48 323933855

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.tarnowskiegory.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.tarnowskiegory.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry”

Numer referencyjny: BZP.271.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

— część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne,

— część nr 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.,

— część nr 3: kotły na biomasę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) programy funkcjonalno-użytkowe – stanowiące Załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09332000 Instalacje słoneczne
44112410 Konstrukcje dachowe
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71314100 Usługi elektryczne
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 623 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry;

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 143 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) program funkcjonalno-użytkowy „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Tarnowskie Góry” – stanowiący Załącznik nr 2a do SIWZ;

b) program funkcjonalno-użytkowy „Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Tarnowskie Góry” – stanowiący Załącznik nr 2b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową PP / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych (np. aluminium + aluminium, miedź + miedź) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie okresu rękojmi / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 926 932.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie finansowane jest w 71,68 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 31 marca 2022 r.

2. Za dotrzymanie terminu określonego powyżej uznaje się dzień odbioru (bez uwag) ostatniej wykonanej instalacji.

3. Szczegółowy przebieg realizacji przedmiotu zamówienia będzie określał harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4 wzoru umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71314100 Usługi elektryczne
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71326000 Dodatkowe usługi budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 71 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry;

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 131 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) program funkcjonalno-użytkowy „Wykonanie instalacji powietrznych pomp ciepła do c.w.u. na terenie gminy Tarnowskie Góry” – stanowiący Załącznik nr 2c do SIWZ;

b) program funkcjonalno-użytkowy „Wykonanie instalacji pomp powietrznych do c.o. wraz z c.w.u. na terenie gminy Tarnowskie Góry” – stanowiący Załącznik nr 2d do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie okresu rękojmi / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 082 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie finansowane jest w 71,68 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 31 marca 2022 r.

2. Za dotrzymanie terminu określonego powyżej uznaje się dzień odbioru (bez uwag) ostatniej wykonanej instalacji.

3. Szczegółowy przebieg realizacji przedmiotu zamówienia będzie określał harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4 wzoru umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kotły na biomasę

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
44621200 Kotły grzewcze
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71326000 Dodatkowe usługi budowlane
71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
50720000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 66 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

program funkcjonalno-użytkowy „Wykonanie instalacji kotłów na biomasę na terenie gminy Tarnowskie Góry” – stanowiący Załącznik nr 2e do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność wszystkich kotłów / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie rzadziej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie okresu rękojmi / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 937 200.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie finansowane jest w 71,68 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 31 marca 2022 r.

2. Za dotrzymanie terminu określonego powyżej uznaje się dzień odbioru (bez uwag) ostatniej wykonanej instalacji.

3. Szczegółowy przebieg realizacji przedmiotu zamówienia będzie określał harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4 wzoru umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku dostaw i usług świadczonych okresowo lub w sposób ciągły – także nadal wykonywanych:

część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

1. doświadczenie – projektowanie:

a) dokumentacje projektowe obejmujące minimum 50 instalacji fotowoltaicznych;

b) dokumentacje projektowe obejmujące minimum 20 instalacji kolektorów słonecznych;

2. doświadczenie – wykonawstwo:

c) 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto każda,

lub* 3 należycie wykonane dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto każda

d) 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji kolektorów słonecznych o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda,

lub* 3 należycie wykonane dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji kolektorów słonecznych o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda.

*Uwaga: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym powyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, tj. dwie roboty i jedna dostawa (lub na odwrót), a także w ramach realizacji zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Uwaga dla wymogu wiedzy i doświadczenia w pkt a–d: Wykonawca może wykazać powyższe wymogi w ramach jednego lub kilku zamówień (umów), a także w ramach realizacji zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Część nr 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.

1. doświadczenie – projektowanie:

a) dokumentacje projektowe obejmujące 20 instalacji pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u.;

2. doświadczenie – wykonawstwo:

b) 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda,

lub* 3 należycie wykonane dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda.

*Uwaga: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym powyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, tj. dwie roboty i jedna dostawa (lub na odwrót), a także w ramach realizacji zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Uwaga dla wymogu wiedzy i doświadczenia w pkt a–b: Wykonawca może wykazać powyższe wymogi w ramach jednego lub kilku zamówień (umów), a także w ramach realizacji zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Część nr 3: kotły na biomasę

1. doświadczenie – projektowanie:

a) dokumentacje projektowe obejmujące 10 instalacji kotłów na biomasę;

2. doświadczenie – wykonawstwo:

b) 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji kotłów na biomasę o wartości co najmniej 20 000,00 PLN brutto każda,

lub* 3 należycie wykonane dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji kotłów na biomasę o wartości co najmniej 20 000,00 PLN brutto każda.

*Uwaga: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym powyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, tj. dwie roboty i jedna dostawa (lub na odwrót), a także w ramach realizacji zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Uwaga dla wymogu wiedzy i doświadczenia w pkt a–b: Wykonawca może wykazać powyższe wymogi w ramach jednego lub kilku zamówień (umów), a także w ramach realizacji zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

II. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do

wykonania niniejszego zamówienia:

Część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

a) projektantem – 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą doświadczenie zawodowe w postaci zaprojektowanych minimum 25 instalacji fotowoltaicznych,

b) projektantem – 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą doświadczenie zawodowe w postaci zaprojektowanych minimum 15 instalacji kolektorów słonecznych,

c) projektantem – 1 osobą posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

d) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która

pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania

minimum 25 instalacji fotowoltaicznych,

e) kierownikiem budowy – 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 15 instalacji kolektorów słonecznych,

f) kierownikiem budowy – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Część nr 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.

a) projektantem – 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą doświadczenie zawodowe w postaci zaprojektowanych minimum 10 instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u.,

b) kierownikiem budowy – 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 10 instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u.

Część nr 3: kotły na biomasę

a) projektantem – 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą doświadczenie zawodowe w postaci zaprojektowanych minimum 5 instalacji kotłów na biomasę,

b) kierownikiem budowy – 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 5 instalacji kotłów na biomasę.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

oraz

być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725);

lub

spełniać warunki, o których mowa w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725) („świadczenie usług transgranicznych”).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta (podpisana) z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stanowi Załączniki nr 3a–3c do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy (§ 18 wzoru umowy – Załączniki nr 3a–3c do SIWZ). Przed podpisaniem (zawarciem) umowy Wykonawca zobowiązany będzie:

1. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych w rozdziale XXX SIWZ – dla każdej części zamówienia;

2. przekazać Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia minimum:

— dla części nr 1: 2 000 000,00 PLN,

— dla części nr 2: 700 000,00 PLN,

— dla części nr 3: 140 000,00 PLN

(względnie inny równoważny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/05/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/05/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w pokoju nr 26 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, POLSKA.Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub przez miniPortal. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp – tzw. procedura odwrócona.

II. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

III. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— dla części nr 1: 300 000,00 PLN,

— dla części nr 2: 100 000,00 PLN,

— dla części nr 3: 25 000,00 PLN.

Uwaga: Wykonawca składający ofertę na kilka części zamówienia wnosi wadium w wysokości równej sumie wadium dla poszczególnych części zamówienia. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – Santander Bank Polska S.A. 37 1090 1825 0000 0001 4381 6475 z dopiskiem „Wadium – OZE Tarnowskie Góry – część nr ...”. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 rozdziału XXI SIWZ.

IV. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy).

Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących wybranych przesłankach określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy):

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491, z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 326);

b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci: formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 1 do formularza oferty. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 5 do formularza oferty) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Ofertę i jej załączniki stanowią:

1) formularz oferty zgodnie z Zał. nr 1 do SIWZ;

2) JEDZ;

3) zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dot.);

4) pełnomocnictwo (jeśli dot.);

5) dowód wpłaty wadium.

VI. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia zostanie wezwany do złożenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (dot. pkt 2.2.1. niniejszego rozdziału SIWZ);

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania z powodu nie wykonania albo nienależytego wykonania w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, z przyczyn leżących po jego stronie z Zamawiającym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 9 Pzp oraz zapisów rozdz. XVII SIWZ).

VII. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, daty, wartości, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – załącznik nr 2 do Formularza oferty,

b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 3 do Formularza oferty,

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Formularza oferty.

VIII. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań Zamawiającego zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (wymóg o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp):

— wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań Zamawiającego określa załącznik nr 4 do SIWZ.

VIV. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu UE, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: warunki określają zapisy pkt 8. rozdz. XV SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2020