Dostawy - 117801-2021

09/03/2021    S47

Polska-Zawiercie: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2021/S 047-117801

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zawiercie (Pełnomocnik Grupy Zamawiającej)
Adres pocztowy: ul. Leśna 2
Miejscowość: Zawiercie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Felczuk lub Anna Siejka
E-mail: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
Tel.: +48 324941252/+48 324941274
Faks: +48 326722684/+48 326721513
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zawiercie.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szczekociny
Adres pocztowy: ul. Senatorska 2
Miejscowość: Szczekociny
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-445
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Derda
E-mail: umig@szczekociny.pl
Tel.: +48 343557069
Faks: +48 343557145
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szczekociny.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec
Adres pocztowy: Aleja Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Zastrzeżyński
E-mail: um@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960600
Faks: +48 322960506
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sosnowiec.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Poręba
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Poręba
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Ostrowska
E-mail: sekretariat@umporeba.pl
Tel.: +48 326771355
Faks: +48 326771746
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.umporeba.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łazy
Adres pocztowy: ul. Traugutta 15
Miejscowość: Łazy
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ściślicka
E-mail: um@lazy.pl
Tel.: +48 326729422
Faks: +48 326729488
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nowe.lazy.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Irządze
Adres pocztowy: Irządze 124
Miejscowość: Irządze
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-446
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Czesław Słuszniak
E-mail: urzad@irzadze.pl
Tel.: +48 343543009
Faks: +48 343453110
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.irzadze.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Numer referencyjny: ZP.271.46.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych, 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych, 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody lub centralnego ogrzewania oraz 162 instalacji z kotłem na biomasę – pellet w ramach programu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych w: gminie Irządze, gminie Łazy, gminie Poręba, gminie Sosnowiec, gminie Szczekociny oraz gminie Zawiercie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 62 720 288.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45317000 Inne instalacje elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar gminy Irządze, gminy Łazy, gminy Poręba, gminy Sosnowiec, gminy Szczekociny oraz gminy Zawiercie

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części I - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy i objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 3151 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 240 dm3 w ilości 352 szt.

• Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4727 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 270 dm3 w ilości 665szt.

• Zestaw III: 4 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 6303 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 370 dm3 w ilości 51 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt finansowany z Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar gminy Irządze, gminy Łazy, gminy Poręba, gminy Sosnowiec, gminy Szczekociny, gminy Zawiercie

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części II - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem. Mikro-instalacja fotowoltaiczna musi się składać co najmniej z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji wsporczej, inwertera DC/AC z funkcją pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, instalacji prądu stałego i przemiennego, układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczenia/odbioru energii elektrycznej. Przewiduje się następujące typy mikro-instalacji fotowoltaicznych, w zależności od ich mocy, w ilościach: Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 1,96 kW, w ilości 75 sztuk;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 2,24 kW, -13 szt;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 2,52 kW, -1 szt.

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 2,80 kW, - 283 szt.

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,08 kW, - 1 szt.

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,36 kW, - 41 szt.

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,64 kW, -3 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,92 kW, - 491 szt..

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 4,20 kW, -14 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 4,48 kW, - 24 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 4,76 kW, -414 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,04 kW, - 16 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,32 kW, - 28 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,60 kW, - 9 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,88 kW, - 240 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 6,16 kW, 8 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 6,44 kW, - 3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 6,72 kW, - 8 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,00 kW, - 161 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,28 kW, -3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,56 kW, -2 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,84 kW, - 63 szt;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 8,12 kW, -2 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 8,40 kW, - 3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 8,96 kW, .25 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 9,24 kW, - 2 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 9,52 kW, -3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 9,80 kW, - 85 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 10,08 kW, -1 szt;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 10,92 kW, -1 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 11,76 kW, -4 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 14,00 kW, -2 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 14,84 kW, -2 szt.

Zest. paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 16,24 kW, -2 szt.

Zest. paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 19,32 kW, - 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt finansowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45317000 Inne instalacje elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar gminy Irządze, gminy Łazy, gminy Poręba, gminy Sosnowiec, gminy Szczekociny, gminy Zawiercie

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części III - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną: wykonanie dokumentacji projektowych 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody lub centralnego ogrzewania w prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji pomp ciepła powietrznych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się pięć typów instalacji pomp ciepła powietrznych, w zależności od ich mocy minimalnych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: pompa ciepła powietrzna pracująca na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) o mocy cieplnej min. 1,65 kW, w ilości 250 sztuk;

• Zestaw II: pompa ciepła powietrzna o mocy cieplnej minimum 7,70 kW, w ilości 48 sztuk;.

• Zestaw III: pompa ciepła powietrzna o mocy cieplnej minimum 13,10 kW, w ilości 222 sztuk;

• Zestaw IV: pompa ciepła powietrzna o mocy cieplnej minimum 19,70 kW, w ilości 136 sztuk;

• Zestaw V: pompa ciepła powietrzna o mocy cieplnej minimum 25,30 kW, w ilości 36 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt finansowany z Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45317000 Inne instalacje elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar gminy Irządze, gminy Łazy, gminy Poręba, gminy Sosnowiec, gminy Szczekociny, gminy Zawiercie

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach części IV - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet: wykonanie dokumentacji projektowych 162 instalacji kotłów na pellet w prywatnych budynkach należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji kotłów na pellet w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się cztery typy instalacji kotłów na pellet, w zależności od ich mocy minimalnych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 12 kW, w ilości 70 sztuk;

• Zestaw II: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 16 kW, w ilości 58 sztuk;.

• Zestaw III: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 24 kW, w ilości 28 sztuk;

• Zestaw IV: kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 32 kW, w ilości 6 sztuk

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt finansowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 099-225524
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Solartime sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Załęska 106b
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-322
Państwo: Polska
E-mail: biuro@solartime.pl
Tel.: +48 178590240
Adres internetowy: https://www.solartime.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 652 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 875 186.28 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HYMON sp. z o.o (dawniej: HYMON ENERGY sp. z o.o.)
Adres pocztowy: ul. Dojazd 16A
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
E-mail: bok@hymon.pl
Tel.: +48 575910300
Faks: +48 146572022
Adres internetowy: www.hymon.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 36 928 288.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 37 807 809.36 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 692 instalacji z pompą ciepła powietrzną

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ERGO Ekologia sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7 / 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-495
Państwo: Polska
E-mail: biuro@ecoex.com.pl
Tel.: +48 733222956
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 688 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 352 655.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z zapisami SIWZ (pkt 16) Każdy z Zamawiających podpisał umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia na jego obszarze terytorialnym.

W zakresie części I - Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych - łączna wartość zamówienia: 9.875.186,28 PLN brutto w tym:

Gmina Irządze - wartość podpisanej umowy 589.772,52 PLN brutto

Gmina Łazy - wartość popisanej umowy 1.997.320,38 PLN brutto

Gmina Poręba - wartość podpisanej umowy 953.931,90 PLN brutto

Gmina Sosnowiec - wartość podpisanej umowy 470.709,87 PLN brutto

Gmina Szczekociny - wartość podpisanej umowy 1.700.631,36 PLN brutto

Gmina Zawiercie - wartość podpisanej umowy 4.162.820,25 PLN brutto

W zakresie części II - Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych - łączna wartość zamówienia: 37.807.809,36 PLN brutto w tym:

Gmina Irządze - wartość podpisanej umowy 2.200.494,36 PLN brutto

Gmina Łazy - wartość popisanej umowy 11.420.179,60 PLN brutto

Gmina Poręba - wartość podpisanej umowy 3.370.996,38 PLN brutto

Gmina Sosnowiec - wartość podpisanej umowy 6.177.518,62 PLN brutto

Gmina Szczekociny - wartość podpisanej umowy 3.807.389,37 PLN brutto

Gmina Zawiercie - wartość podpisanej umowy 10.831.231,03 PLN brutto

Część IV

W zakresie części IV - Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet łączna wartość zamówienia: 2.352.655,00 PLN brutto w tym:

Gmina Irządze - wartość podpisanej umowy 143.655,00 PLN brutto

Gmina Łazy - wartość popisanej umowy 1.008.117,50 PLN brutto

Gmina Poręba - wartość podpisanej umowy 533.587,50 PLN brutto

Gmina Sosnowiec - wartość podpisanej umowy 552.755,00 PLN brutto

Gmina Szczekociny - wartość podpisanej umowy 114.540,00 PLN brutto

Gmina Zawiercie - przedmiot zamówienia w zakresie części IV nie obejmował dostawy kotłów na pellet dla Gminy Zawiercie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g).

2.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy,a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 4.Terminy wnoszenia odwołań:

4.1.Odwołanie wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ n astronie internetowej.

4.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1.Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kpc o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2.Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zam. zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. PU może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kpc o prokuraturze.

6.4.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidź. dla pisma procesowego (...).

6.5.W postęp. toczącym się w skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: +48 224587840
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/03/2021