Diensten - 117916-2019

13/03/2019    S51

België-Zwijnaarde: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 051-117916

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 018-038763)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VZW Inframut
Nationaal identificatienummer: 0410.319.007_28406
Postadres: Tramstraat 69
Plaats: Zwijnaarde
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9052
Land: België
Contactpersoon: Jonas Van Hecke
E-mail: jonas.vanhecke@bondmoyson.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bondmoyson.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331172

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voorbereidend onderzoek, schetsontwerp en ontwerpopdracht site Vrijdagmarkt te Gent

Referentienummer: Inframut-11P4-2018/001-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie - GC14
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit 2 delen: Deel A voorbereidend onderzoek en schetsontwerp en Deel B ontwerp- en studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken en EPB-verslaggeving.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 018-038763

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wegens onbeschikbaarheid van het platform op 11-3-2019 wordt de indieningstermijn met 8 dagen verlengd.