Werken - 118115-2019

13/03/2019    S51    Werken - Periodieke indicatieve aankondiging met oproep tot mededinging - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Oostenrijk-Wenen: Aanleg van spoorweg

2019/S 051-118115

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ÖBB-Infrastruktur AG
Postadres: Praterstern 3
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1020
Land: Oostenrijk
E-mail: peter.csoengei@oebb.at

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.oebb.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.provia.at
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: ÖBB-Infrastruktur AG, GB PNA, PLK1
Postadres: Europaplatz 2/2
Plaats: Graz
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 8020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Dr. Helmut Steiner
E-mail: helmut.steiner2@oebb.at

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.provia.at

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.provia.at
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bahntechnische Ausstattung KAT, Baulos 30.6.1/B15850, GU1-BA Bau-Ausrüstung

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234100 Aanleg van spoorweg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Ausstattung des Koralmtunnels: Oberbauarbeiten, Betonarbeiten, Hochbauarbeiten, Oberleitungsmontage, Bauprovisorien, Unterbauarbeiten Zulaufstrecken, Betriebsführung einer nicht öffentlichen Anschlussbahn mit Eigenbetrieb im Baufeld (auch für Dritte), Sicherheitsagenden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ausstattung des Koralmtunnels: Oberbauarbeiten, Betonarbeiten, Hochbauarbeiten, Oberleitungsmontage, Bauprovisorien, Unterbauarbeiten Zulaufstrecken, Betriebsführung einer nicht öffentlichen Anschlussbahn mit Eigenbetrieb im Baufeld (auch für Dritte), Sicherheitsagenden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Unterlagen zum Teilnahmeantrag

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Siehe Unterlagen zum Teilnahmeantrag

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Unterlagen zum Teilnahmeantrag

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen voor een uitnodiging tot inschrijving of onderhandelingsprocedure / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
17/05/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ein Bieter, welcher im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens ansässig ist hat ein Anerkennungs- oder Gleichhaltungsverfahren gemäß den §§ 373 c und d GewO 1994, BGBl. Nr. 194, in der jeweils geltenden Fassung durchzuführen. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass der Antrag vor Ablauf der Angebotsfrist eingebracht wurde.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Plaats: Wien
Land: Oostenrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/03/2019