Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 118206-2019

13/03/2019    S51    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Denemarken-Søborg: Energiemeters

2019/S 051-118206

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HMN Naturgas I/S
Nationaal identificatienummer: 32505821
Postadres: Gladsaxe Ringvej 11
Plaats: Søborg
NUTS-code: DK
Postcode: 2860
Land: Denemarken
E-mail: udbud@gasnet.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://gasnet.dk

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/364355

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dansk Gas Distribution Service Viborg A/S
Nationaal identificatienummer: 40318941
Postadres: Tonne Kjærsvej 65
Plaats: Fredericia
NUTS-code: DK
Postcode: 7000
Land: Denemarken
E-mail: procurement@energinet.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.danskgasdistribution.dk

I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af aftale for løbende indkøb af rotationsmålere

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38551000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 500 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38421110
38550000
65210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 500 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option på 3 gange 12 måneders forlængelse.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019