Leveringen - 118206-2019

13/03/2019    S51

Denemarken-Søborg: Energiemeters

2019/S 051-118206

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HMN Naturgas I/S
Nationaal identificatienummer: 32505821
Postadres: Gladsaxe Ringvej 11
Plaats: Søborg
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2860
Land: Denemarken
E-mail: udbud@gasnet.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://gasnet.dk

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/364355

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dansk Gas Distribution Service Viborg A/S
Nationaal identificatienummer: 40318941
Postadres: Tonne Kjærsvej 65
Plaats: Fredericia
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 7000
Land: Denemarken
E-mail: procurement@energinet.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.danskgasdistribution.dk

I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af aftale for løbende indkøb af rotationsmålere

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38551000 Energiemeters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 500 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38421110 Stroommeters
38550000 Meters
65210000 Gasdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 500 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option på 3 gange 12 måneders forlængelse.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019