Lieferungen - 118207-2020

Submission deadline has been amended by:  224492-2020
11/03/2020    S50

Polen-Warschau: Röntgengeräte

2020/S 050-118207

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Postanschrift: ul. Senatorska 29/31
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-099
Land: Polen
E-Mail: szrm@szrm.pl
Telefon: +48 223124400
Fax: +48 223124490

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szrm.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://szrm.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://szrm.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa cyfrowego aparatu RTG typu telekomando z fluoroskopią do zastosowania w radiologii ogólnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”

Referenznummer der Bekanntmachung: RZP-II-WI/10/DZP-1/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111000 Röntgengeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie cyfrowego aparatu RTG typu telekomando z fluoroskopią do zastosowania w radiologii ogólnej – we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu Szpitala Południowego, a także uruchomienie sprzętu oraz wykonanie przed odbiorem (przez osoby uprawnione) rozruchu, prób funkcjonalnych sprawności urządzeń, a także zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji, a także dostosowanie pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ dokument pn. „Opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33111400 Fluoroskope
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ dokument pn. „Opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia”.

Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), rysunek pomieszczenia RTG kostno-płucny (załącznik nr 12 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia – patrz rozdział VII SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

2.1. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100).

Uwaga!

1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek, o którym mowa w pkt 2.1 muszą spełnić łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

2) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu – patrz rozdział VII SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3.1. Posiada doświadczenie:

— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch dostaw cyfrowego aparatu RTG typu telekomando z fluoroskopią do zastosowania w radiologii ogólnej wraz z przystosowaniem pomieszczeń o wartości zamówienia co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto ** (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100) każda.

* Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę lub dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień przekazania ogłoszenia do Dz.U.UE.

Uwaga!

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem ww. dostaw muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

3.2. Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie:

— dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat lub zaświadczenie producenta oferowanego sprzętu uprawniające ją do instalacji i konfiguracji oferowanego przedmiotu zamówienia.

Uwaga!

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu – patrz rozdział VII SIWZ

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 29.1.2004 Prawo

zamówień publicznych, ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny i ustawie z 7.7.1994 Prawo

budowlane.

2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy – stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/04/2020
Ortszeit: 11:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/04/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Siedziba Zamawiającego, ul. Senatorska 29/31, Warszawa (00-099), sala konferencyjna znajdująca się na I

piętrze (pokój nr 12), POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert: nastąpi na platformie zakupowej: (https://szrm.ezamawiajacy.pl) i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Oferta musi być zabezpieczona wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 30 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje ws. wadium zawarto w rozdziale XI SIWZ.

II. Ofertę stanowią niżej wymienione formularze i dokumenty znajdujące się na platformie zakupowej: (https://szrm.ezamawiajacy.pl):

1.1. druk oferta – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

1.2. pełnomocnictwo do podpisania oferty. Szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictw zawarto w

rozdziale VIII pkt 2.7 SIWZ;

1.3. wypełniony formularz JEDZ – zgodny w treści z zał. nr 3 do SIWZ – zawierający wymagane oświadczenia określone w SIWZ.

Uwaga!

1.3.1. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie w jakim Wykonawca wykazuje ich spełnianie oraz w zakresie braku/bądź istnienia podstaw wykluczenia danego Wykonawcy.

1.3.2. W odniesieniu do podmiotów trzecich:

— JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

— JEDZ powinien być wypełniony w zakresie jakim Wykonawca korzysta z podmiotu trzeciego,

— JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego,

— dotyczy zarówno sytuacji gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie.

1.3.3. W odniesieniu do podwykonawców:

Dotyczy podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania części zamówienia. Zamawiający nie będzie wymagał odrębnego formularza JEDZ dla

podwykonawcy oraz nie będzie weryfikował/badał podstaw wykluczenia wskazanych podwykonawców.

1.3.4. W odniesieniu do informacji dotyczących spełniania warunków udziału w postępowania, o których mowa w JEDZ w Części IV: Kryteria kwalifikacji Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wypełnił formularz w sekcji Ɑ: „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV;

1.4. dowód wniesienia wadium na zasadach określonych w SIWZ;

1.5. wypełniony formularz pn. „Opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne przedmiotu

Zamówienia”, zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ.

1.5.1. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego w poszczególnych

pozycjach ww. formularza jest niedopuszczalne.

1.5.2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny D w ww. formularzu poprzez podanie oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w tabeli oraz informacji wymaganych przez Zamawiającego.

1.5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

1.5.4. Brak lub nieczytelny wpis w kolumnie D uznawany będzie jako brak potwierdzenia danej funkcjonalności/parametru;

1.6. zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w którym to zobowiązaniu inny podmiot wskaże co najmniej: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów tego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego – zgodne w treści z zał. nr 6 do SIWZ.

III. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcą odbywa się tylko przy pomocy platformy zakupowej pod adresem: (https://szrm.ezamawiajacy.pl)

IV. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 2245877801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Art. 179–198 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/03/2020