С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 118548-2020

11/03/2020    S50

България-София: Шкафове

2020/S 050-118548

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 046-108492)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОАНД в дирекция ПОЧРД
Електронна поща: a.georgieva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486172
Факс: +359 29486194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a
Адрес на профила на купувача: https://portal.justice.government.bg/home/index/15c9419c-67c6-454c-9e59-528e8ca0fa1f

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията

Референтен номер: 92-06-73/19
II.1.2)Основен CPV код
39122100 Шкафове
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията.

Доставка и монтаж на метални архивни шкафове — 350 бр., с 3 рафта, за нуждите на регионалните дирекции и централно управление на Агенция по вписванията.

Доставка на посетителски столове — 30 бр.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/03/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 046-108492

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.4)
Част от текста, която трябва да се промени: Описание на обществената поръчка
Вместо:

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията.

Видове горива и техните прогнозни количества:

1. Бензин А95 Н — 10 000 литра.

2. Дизелово гориво — 10 000 литра.

Да се чете:

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията.

Доставка и монтаж на метални архивни шкафове — 350 бр., с 3 рафта, за нуждите на регионалните дирекции и централно управление на Агенция по вписванията.

Доставка на посетителски столове — 30 бр.

VII.2)Друга допълнителна информация: