Szolgáltatások - 11864-2022

Submission deadline has been amended by:  77311-2022
10/01/2022    S6

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 006-011864

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Ildikó
E-mail: szabo.ildiko@bfk.hu
Telefon: +36 301260580
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bfk.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001699072021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001699072021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kelenföldi Duna-parti sétány tervezése

Hivatkozási szám: EKR001699072021
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Kelenföldi Duna-parti sétány projekt célja, hogy Buda déli partszakaszán egy új, gyalogos, kerékpáros és szabadidős infrastruktúra létrehozásával közelebb hozzuk az embereket a Dunához, biztosítva a budai Duna-part egybefüggő gyalogos és kerékpáros végigjárhatóságát. A beruházás az Öböl utcánál kezdődik, majd ~3600 m hosszan haladhat dél felé. A sétány a Galvani utcánál csatlakozik a tervezés alatt álló új Duna-híd budai hídfőtérhez, majd tovább haladva a Keserű-ér újabb híddal történő átszelése (~25 m nyílásközű) után csatlakozik az Árasztó úthoz, ez a szakasz kiviteli terv szinten dolgozandó ki. Innen az Árasztó út nyomvonalán végig haladva, a Hosszúréti-patakon átvezetve vezeti el a kerékpáros és gyalogos forgalmat a kerülethatárig, ez vázlattervi szintig készül el. A sétány 20-30 méter szélességű (így ~100 000 m2 területű), és magában foglal egy lineáris zöldinfrastruktúrát, amely megfelelően széles sávban épül ki ahhoz, hogy párhuzamosan többféle rekreációs használatra is alkalmas lehessen.

A nyertes ajánlattevő részletes feladatmeghatározását a Műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313400 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71400000 Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési feladat a Döntéselőkészítő Dokumentáció szerinti vizsgálatok alapján kiválasztott fejlesztések jelen tervezési diszpozícióban szereplő szempontok szerinti megvalósítása a projekt teljes szakaszán. Feladat továbbá az Öböl utca - Árasztó út szakaszán a beavatkozások komplex, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, a szükséges engedélyek és jóváhagyások megszerzése. Nyertes ajánlattevő (Tervező) feladata továbbá a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás Közbeszerzési dokumentációja műszaki köteteinek (3.4. fejezet) elkészítése, közbeszerzési eljárás során rendelkezésre állás. A tervezés ütemtervét a szerződés melléklete tartalmazza.

Tervező feladata emellett az Új Duna-híd projekt keretében kisajátítandó hídfőtér közlekedési infrastruktúrán túlnyúló területén a tájépítészeti tervek elkészítése, valamint a sétány és a kiteresedés megfelelő illesztése a hídprojekthez.

A tervező feladata:

- Az engedélyezési tervek kidolgozása során felmerülő kérdésekben a tervezési feladat véglegesítésére részletes Döntéselőkészítő Dokumentációk (DeD) készítése (három változat kidolgozása) a teljes tervezési szakaszra;

- A dokumentációnak tartalmaznia kell legalább az alábbiakat (döntéselőkészítési szinten):

o Infrastruktúra, útépítés (gyalogos, kerékpáros, futópálya)

o Műtárgy

o Közvilágítás

o Közműhelyzet

o Vízelvezetés

o Árvízvédelem

o Környezetvédelem

o Költségbecslés

o Környezetrendezés, Geodéziai felmérés;

- Előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése a teljes tervezési területre, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása; indokolt esetben környezeti hatásvizsgálat lefolytatása, környezetvédelmi engedély beszerzése;

- Natura 2000 hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése;

- Ütemterv készítése;

- Tájépítészeti tervezés;

- Favédelmi terv készítése

- Teljes körű, minden szükséges szakágra kiterjedő engedélyezési terv készítése az Öböl utca- Keserű-ér szakaszra;

- A terveknek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat (engedélyezési terv szinten):

o Útépítés (gyalogos, kerékpáros, futópálya)

o Közvilágítás

o Közmű

o Forgalomtechnika

o Vízelvezetés

o Árvízvédelem

o Műtárgy

o Környezetvédelem

o Költségbecslés

o Méret és mennyiségszámítás

o Környezetrendezés;

- Bírálati engedélyezési tervek elkészítése és tervbemutatójának megtartása;

- Észrevételek és bírálatok szerint javított engedélyezési tervek elkészítése;

- Hatályos településrendezési eszközök vizsgálata, adatszolgáltatás és telepítési tanulmány készítése a szükséges településrendezési tervmódosítások elvégzéséhez és közreműködés a módosításban;

- Új Duna-híd kiszabályozott hídfőterének tájépítészeti megtervezése, csatlakozási pontok figyelembevételével (hídhoz, sétányhoz)

- Terület érintettséghez a kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása és ezzel összefüggésben felmerülő tervezések (talajvédelmi terv stb.);

- Tulajdonosi, kezelői és üzemeltetési határok tervének elkészítése, jóváhagyatása;

- A megvalósításhoz szükséges összes engedély megszerzése, beleértve minden hozzájárulást és jóváhagyást is valamennyi terv esetén;

- Előzetes régészeti dokumentáció elkészíttetése;

- Szükség esetén a fakivágási engedély megszerzése;

- Kisebb épületek-építmények tervezése (WC-mosdó-pelenkázó, üzemeltetési épület kiviteli tervi szinten, távlatban telepíthető büfék koncepciótervi szinten).

- Közművek tekintetében az engedélyek megszerzéséhez szükséges teljes körű engedélyezési dokumentáció elkészítése, végleges - amennyiben indokolt elvi - engedélyek beszerzése;

- Vízjogi létesítési engedély megszerzése csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan;

- Árvízi védekezéshez szükséges műszaki tartalom megtervezése, hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása;

- Kiviteli tervek elkészítése, minden engedély és hozzájárulás megszerzése;

- A terveknek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat (kiviteli terv szinten):

o Útépítés (gyalogos, kerékpáros, futópálya)

o Közvilágítás

o Közműgenplán

o Forgalomtechnika (kerékpáros hálózat illesztése a meglévőhöz/tervezetthez)

o Vízelvezetés

o Árvízvédelem

o Műtárgy

o Környezetvédelem

o Szükség szerint bontási tervek

o Hulladékgazdálkodás

o Tételes árazatlan és árazott költségvetés;

o Méret és mennyiségszámítás

o Környezetrendezés;

- Bírálati kiviteli tervek elkészítése és tervbemutatójának megtartása;

- Műtárgy kiviteli terv hatóság általi jóváhagyatása;

- Organizációs terv elkészítése;

- Közreműködés a Megrendelő által irányított részvételiségi folyamatban, ennek keretében a Megrendelő által lefolytatott lakossági igényfelmérések során feltárt lakossági igények, elvárások lehetőség szerinti beépítése a tervekbe, részvétel lakossági fórumokon, tájékoztató eseményeken, tervezési workshopokon, illetve a lakossági tájékoztatáshoz, információ nyújtáshoz szükséges vizualizációs anyagok magas színvonalon történő elkészítése; Jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján kivitelező kiválasztására irányuló eljárásban közbeszerzési dokumentáció műszaki köteteinek összeállítása, továbbá 322/2015. Kr. 10. §-ában foglalt feladatok ellátása;

- Vezetői tájékoztatást szolgáló anyagok elkészítése.

A nyertes ajánlattevő részletes feladatmeghatározását a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli - közlekedési beruházásokban szerzett - projektvezetői/projektvezető-helyettesi tapasztalata(hónap) (min. 0 - legkedvezőbb szint 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - legkedvezőbb szint 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - legkedvezőbb szint 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. M.2.4. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 -legkedvezőbb szint 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6. Az Ajánlattevő rendelkezik további legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki legalább 36 hónap időtartamú közlekedési beruházásoknál szerzett árszakértői/költségszakértői szakmai gyakorlattal rendelkezik. (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 23
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A Tervezési Ütemezés 1.4., 2.10., és 3.1. sorában szereplő, Ajánlatkérő (Megrendelő) számára nyitva álló határidő Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozata alapján mindhárom feladat esetén egy alkalommal, maximum 60 napos időtartammal meghosszabbodhat. Amennyiben Megrendelő él a határidőhosszabbítás lehetőségével, az olyan, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti előrelátható és ismert módosítás, mely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. Megrendelő köteles a határidő hosszabbítására vonatkozó nyilatkozatát az eredeti határidő lejártát megelőző 5. napig Nyertes ajánlattevő (Tervező) részére kézbesíteni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el, a 2-5. értékelési szempontok esetében az egyenes arányosítás képlete alapján jár el, míg a 6. értékelési részszempontnál a pontozás módszerét alkalmazza.

2. A II.2.5. pontban a 6. számú értékelési szempont alátámasztása során Ajánlatkérő közlekedési beruházás alatt jelen esetben a következőket érti és fogadja el: közút/kerékpárút/gyalogút tervezési projekt.

3. Ajánlatkérő élve a Kbt. 77. § (1) bekezdésben foglaltakkal a 2-5. értékelési részszempont kapcsán 36 hónapban rögzíti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és amelynél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad és a képletbe is ezen érték kerül behelyettesítésre.

4. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelyet az ajánlati kötöttség beálltáig kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték összege 2 000 000 - Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek-ben meghatározottak szerint, átutalás esetén Ajánlatkérőnek a MÁKnál vezetett 10023002-00359452-00000062 számú számlájára (az átutalás beazonosíthatósága érdekében a közlemény rovatban kérjük feltüntetni, hogy az utalás melyik eljárás tekintetében történt). Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát szükséges csatolni az ajánlatban. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt a Kbt. 41/A. § (2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratnak megfelelő hiteles másolatban történő benyújtásával igazolható, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésre alkalmas, amelyet az ajánlathoz csatolni kell.

5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni és be kell nyújtani együttműködési megállapodást az ajánlatban. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.

6. Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 10. munkanaptól és végig a szerződés teljesítése alatt rendelkeznie kell - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben - tervezési tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 50 millió HUF/káresemény, és legalább 100 millió HUF/kárév. A biztosítás meglétének igazolását legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 10. munkanapig igazolni szükséges. A felelősségbiztosítás kapcsán az ajánlatban nyilatkozni szükséges.

7. A Nyertes Ajánlattevő a Szerződés alapján az általa elkészített Tervdokumentáció hibátlan minőségéért és rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasságáért, a tervek alapján, a Beruházás keretében elkészült kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától számított 36 (harminchat) hónapig terjedő időre jótállást vállal a Szerződéstervezetben foglalt részletes feltételek szerint.

8. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben AK végzi el.

9. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a Közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47.§ (2) bek.-ben meghatározottak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdésére, valamint a Kbt. 65.§ (11) bekezdésére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bekezdésre.

A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.

Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. § (1) bek. b) pontja és a 26. § (3) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét (Magyarországon: a Magyar Építész Kamara és/vagy a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplés alapozza meg az alkalmassági követelménynek való megfelelést), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a tervezői nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (http://cegnyilvantartas.mek.hu/index.php?p=p_kereso#; https://www.mmk.hu/kereses/tarsasagok?uj=1&keresett_kifejezes=&search-submit=Keres&muvelet=%2Fkereses%2Ftarsasagok%3Fuj%3D1 ) adatai alapján.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek/ személynek - az ajánlatba benyújtandó ESPD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt alkalmassági minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α:” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.

A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara és/vagy a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.

Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás esetén:

A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő (így ajánlattevő és adott esetben az ajánlatban bemutatásra kerülő alvállalkozó) esetén a tervezői nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (http://cegnyilvantartas.mek.hu/index.php?p=p_kereso#; https://www.mmk.hu/kereses/tarsasagok?uj=1&keresett_kifejezes=&search-submit=Keres&muvelet=%2Fkereses%2Ftarsasagok%3Fuj%3D1) adatai alapján.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az előírt követelmény (letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés) tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a nyilvántartásban szóló szereplésre vonatkozó vagy a szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását kell benyújtani.

Ajánlattevő alkalmatlan, ha az építési beruházáshoz kapcs. tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, vagy a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A tárgyi alkalmassági követelmény vonatkozásában kapacitást nyújtó szervezet bevonása nem lehetséges. A tárgyi követelmény vonatkozik a szerződés teljesítésbe tervezési tevékenység végzésére bevonásra kerülő alvállalkozókra is.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek/személynek - az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének alpha (α) szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre benyújtandó igazolások:

P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatát évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Ajánlatkérő a Kr. 19. (5) bek. foglaltaknak megfelelően AK jogosult kizárólag teljes árbevételről szóló nyilatkozat benyújtását előírni. Ha az Ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az AK által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az AK nem határoz meg a minden AT tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.

Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a

a 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (7)-(8), (11)- (12) bek., 69. § (11)-(11a) bek.-re.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított teljes (nettó) árbevétele összesen nem éri el a 150 000 000,- Ft értéket.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a P.1. pontban meghatározott minimumkövetelménynek.

A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek/személynek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ismerteti az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 évben megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozata / szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat (Kbt. 22. § (2) bekezdés):

- szolgáltatás tárgya oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,

- szolgáltatás mennyisége

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (legalább év/hónap bontásban),

- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége (telefon és/vagy email cím),

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt

befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

Amennyiben a nyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referencia igazolás/nyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek., a 24. § (1) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) és a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.

M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kormányrendelet. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek - figyelemmel a Kbt. 69.§ (7) bekezdésére, már az ajánlatában - ismertetnie kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségét, és képzettségüket, szakmai tapasztalatukat - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

- amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy a jogosultság igazolását.

- amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy csatolni szükséges a szakember végzettségét és/vagy képzettségét igazoló okiratok másolatát és a szakmai tapasztalat saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapítható legyen.

- A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben

M/1.1.

legalább 1 db olyan referenciával, amely Natura 2000 területet érintően lefolytatott környezeti hatástanulmány elkészítésére és sikeres hatósági engedélyeztetésére vonatkozik.

M/1.2.

legalább 1 db olyan referenciával, amely legalább 1000 m kerékpárforgalmi és/vagy gyalogos infrastruktúra engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésére vonatkozik.

M/1.3.

legalább 1 db olyan referenciával, amely legalább 15 m nyílásközű kerékpáros/gyalogos-kerékpáros híd engedélyezés és/vagy kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozik

M/1.4.

legalább 1 db olyan referenciával, amely korlátlan közhasználatú*, minimum 10 000 m2 területre vonatkozó, zöldfelületi tervezést is magában foglaló, kiviteli tervi mélységben kidolgozott tájépítészeti tervdokumentációra vonatkozik.

Az M/1.1.- M/1.4. pont szerinti referencia 1-1-1-1 szerződéssel igazolható. Abban az esetben, amennyiben a referencia mind a négy alkalmassági követelménynek megfelel, egy szerződéssel is igazolható.

Teljesített referencia alatt a teljesítésigazolással elismert szerződésszerű teljesítést érti AK.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

* Korlátlan közhasználatú terület alatt jelen esetben az ajánlatkérő a következőt fogadja el: Olyan közterület, amely napszaktól és évszaktól függetlenül szabadon elérhető bárki számára.

M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „KÉ-K” besorolású (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott végzettséggel (képesítési minimumkövetelménnyel), és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel) rendelkezik.

M.2.2 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti HT besorolású (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott végzettséggel (képesítési minimumkövetelménnyel), és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel) rendelkezik.

M.2.3 legalább 1 fő tájépítész végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti K besorolású (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott végzettséggel (képesítési minimumkövetelménnyel), és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel) rendelkezik.

M.2.4 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TER besorolású (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott végzettséggel (képesítési minimumkövetelménnyel), és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel) rendelkezik.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.2.1-M.2.4 minimumkövetelmények esetében megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a nevezett minimumkövetelményben megjelölt kategóriájú regisztrációt (névjegyzékbe vételt) a szerződéskötés időpontjáig kell biztosítani!

Amennyiben a bemutatott szakemberek a szerződéskötésig nem rendelkeznek az előírt jogosultságokkal, ez a Kbt. 131. § (4) szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. A jogosultság megszerzéséről az ajánlatban a kiadott minta szerint nyilatkozni szükséges.

Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása AT kötelessége és felelőssége.

A bemutatott szakemberek között az átfedés nem engedett.

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá a MÉK vagy a MMK névjegyzékében az alábbi jogosultsággal szerepeljenek:

M2.1.) KÉ-K

M2.2.) HT

M2.3.) K

M2.4.) VZ-TER

Amennyiben a szakember (szervezet) szakterületi jogosultsága a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás megjelölése - ideértve a szakterületi jogosultságot igazoló nyilvántartási szám megadását is - mellett a szakterületi jogosultság és a képzettség igazolása nem szükséges. Amennyiben a szakember (szervezet) szakterületi jogosultsága nem szerepel a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartásban, vagy ilyen nyilvántartás nem elérhető, akkor a szakterületi jogosultságot és a képzettséget érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum egyszerű másolatának benyújtása szükséges.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Kbt. 135.§ (12) bek.ben foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerződés-módosítást, vagy változásbejelentést) nyújt/nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116.§ (1) bek. alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Nyertes ajánlattevő díjának megfizetése a teljesítést és Ajánlatkérő általi teljesítés-igazolását követően kiállított számla alapján utólag átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdés szerint.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerint fizet késedelmi kamatot. Ajánlatkérő a kifizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Biztosítékok:

Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki, amely a Tervezési Díj 5%-ának megfelelő összeg.

Jótállási vagy jóteljesítési biztosíték: A Tervező a nettó Tervezési Díj 5%-ának megfelelő jóteljesítési biztosíték szolgáltatására köteles a végleges kivitelezési tervdokumentáció vonatkozásában.

Kötbérek:

Késedelmi kötbér: napi mértéke az adott Mérföldkőhöz kapcsolódó Tervezési Díjrész nettó összegének 0,5 %-a. A Késedelmi Kötbér a késedelembe esés első napjától jár és a késedelmes teljesítés teljes időtartama alatti napokra vonatkozóan fizetendő. A Késedelmi Kötbér jogcímén követelt összeg összesen nem haladhatja meg az adott Mérföldkőhöz kapcsolódó Tervezési Díjrész nettó összegének 15 %-át (Késedelmi Kötbér maximuma), vagyis egy adott Mérföldkő esetében a Késedelem nem haladhatja meg a 30 napot. A Késedelem továbbá az összes Mérföldkő tekintetében kumuláltan nem haladhatja meg az 50 napot (Késedelem Kumulált maximuma).

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Megrendelő (Ajánlatkérő) bármely okból megállapítja a szerződés meghiúsulását, úgy a Tervező (nyertes ajánlattevő) köteles a Megrendelőnek a teljes Tervezési Díj 15%-ának megfelelő mértékű kötbért fizetni.

Jótállás: Véghatáridőre leszállított és elfogadott Tervdokumentáció vonatkozásában a teljesítés igazolás kiadásától számított harminchat (36) hónap.

Az előírt biztosítékok és szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/02/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/02/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása EKR-ben történik az I.3) pontban rögzített elérhetőségen.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-A tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A határidőben beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, határidő lejártát követő 2 órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban, melyet Ajánlatkérő az EKR-ben tesz közzé.

2. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben, melynek Ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bekezdése tartalmazza.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő (továbbiakban: AT) alábbi nyilatkozatait:

EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel - az alábbi EKR űrlap nyilatkozatokat kell benyújtania:

- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint;

- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint

- a Kbt. 66.§(6) bek. szerinti nyilatkozat;

- a Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat;

- AT (közös AT mindegyike) tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozatot tekintetében is;

- Nyilatkozat üzleti titokról

- Nyilatkozat szakemberek érvényes jogosultsággal rendelkezéséről

- EEKD

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata is benyújtható.

4. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt /SZ/1, P/1, M/1 és M/2 igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

5. Az eljárás a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra. Amennyiben Támogató a fedezetet biztosítja, a tárgyi szerződés hatályba lép. A szerződés hatályba lépésének feltétele a vonatkozó támogatói okirat aláírása és a fedezet rendelkezésre állása (Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti felfüggesztő feltétel). Amennyiben a fedezet nem áll rendelkezésre a szerződés aláírásától számított 180 napon belül, úgy a szerződés nem lép hatályba. További részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.

6. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szabó Ildikó nyilv. sz.: 01167.

9. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont kiegészítéseként felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a IV.2.6.) pontban feltüntetett 1 hónap alatt 30 napot ért.

10. Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

11. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

12. Az Ajánlatkérő legfeljebb egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

13. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

15. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.

16. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként.

17. Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4) bekezdés) Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Így csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. (Kbt. 81. § (5) bekezdés)

18. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. vagy jpeg. formátumú fájlban nyújtsák be.

19.Ajánlatkérő a jelen felhívás III.2.2) és VI.2) pontjában foglaltakkal kapcsolatosan tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak alapján elektronikusan olyan számlák nyújthatók be, melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017. számú európai szabványnak és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

20. Feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, a feladatrészek rendszerszintű összehangolása szükséges, így az részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, az ajánlati ár növekedését is eredményezné, az egyértelmű egyetemleges felelősség pedig nem biztosítható. Az ellátandó feladat jellege, volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata miatt, továbbá az egységes felelősség miatt, a részekre bontás nem lehetséges. A szakágak vagy területileg meghatározott szakaszok szerinti részekre bontása azok egymásra való hatása, iteráción alapuló tervezése, illetve teljes területre kiterjedő jellege miatt jelentős kockázatot hordoz magában a komplexitás tekintetében. A szakágak szerinti, vagy területi szétválasztásnál a szakágak és/vagy területi részek közötti ellentmondások feloldását a Megrendelő saját felelősségi körbe venné, ami ésszerűtlen döntés, mind műszakilag, mind gazdaságilag. A részekre történő bontás a fent ismertetett körülmények okán semmilyen mértékben nem biztosítja és nem szolgálja a Kbt. 2. § (4) bekezdésében rögzített hatékony és felelős közpénz-felhasználás követelményeinek a teljesülését.

21. A jelen felhívásban és a kapcsolódó dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r., illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/01/2022