Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 118665-2018

17/03/2018    S54

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Adviesdiensten voor de sectoren inzake milieuzaken, klimaatzaken en sociale aangelegenheden

2018/S 054-118665

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 026-055833)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
Contactpersoon: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org
Adres van het kopersprofiel: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adviesdiensten voor de sectoren inzake milieuzaken, klimaatzaken en sociale aangelegenheden

Referentienummer: PC-1458
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71313000 Advies inzake milieutechniek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De EIB schrijft een oproep tot inschrijving (niet-openbare procedure) uit met het oog op het sluiten van raamovereenkomsten met dienstverleners in de sectoren inzake milieuzaken, klimaatzaken en sociale aangelegenheden in alle landen waar de Bank actief is, voor de verlening van bijstand aan de projecten van de Bank (met name acties inzake zorgvuldigheid op milieu- en sociaal gebied, met inbegrip van acties inzake gender en mensenrechten en klimaatgerelateerde acties).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 026-055833

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 19/03/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 26/03/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
VII.2)Overige nadere inlichtingen: