Usługi - 118668-2018

17/03/2018    S54

Belgia-Bruxelles: Zapewnienie mechanizmu informacji zwrotnej opartego na wielu różnych źródłach dla menedżerów Sekretariatu Generalnego Rady oraz powiązane usługi coachingowe i ewentualne usługi doradcze

2018/S 054-118668

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 033-071097)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej, General Secretariat
Adres pocztowy: Rue de la Loi 175
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: The General Secretariat of the Council of the European Union
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Faks: +32 22800262
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie mechanizmu informacji zwrotnej opartego na wielu różnych źródłach dla menedżerów Sekretariatu Generalnego Rady oraz powiązane usługi coachingowe i ewentualne usługi doradcze

Numer referencyjny: UCA 17/077
II.1.2)Główny kod CPV
79414000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zasadniczy projekt, który jest przedmiotem niniejszego zamówienia, przedstawia się następująco:

Opracowanie i dostarczanie zindywidualizowanego mechanizmu informacji zwrotnej opartego na wielu źródłach, uzupełniające usługi coachingowe i ewentualne usługi doradcze.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 033-071097

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7)
Zamiast:
Data: 20/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/03/2018
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: