We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 118838-2022

07/03/2022    S46

Romania-Voluntari: Diesel fuel

2022/S 046-118838

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SC ECOVOL SA
National registration number: 21551614
Postal address: Strada: DUNARII, nr. 52A
Town: Voluntari
NUTS code: RO322 Ilfov
Postal code: 77190
Country: Romania
Contact person: ROBERT GEORGE FRUNZA
E-mail: ecovol1@yahoo.com
Telephone: +40 0212703067
Fax: +40 0212703067
Internet address(es):
Main address: www.ecovol.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100138123
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SC ECOVOL SA
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

MOTORINA

Reference number: 1/2022
II.1.2)Main CPV code
09134200 Diesel fuel
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pentru asigurarea in bune conditii a serviciilor de salubritate este necesar achizitionarea de carburant - motorina pentru flota auto a societatii. Cantitatea minima 558.000 litri anual

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 12 276 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

oras Voluntari judet Ilfov

II.2.4)Description of the procurement:

Pentru asigurarea in bune conditii a serviciilor de salubritate este necesar achizitionarea de carburant - motorina pentru flota auto a societatii. Cantitatea minima 558.000 litri anual

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Digitalizare sistem de stocare si distributie / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termenul de livrare al produselor / Weighting: 20
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.

98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea

DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul

intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

1)Persoanele juridice romane

a)Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum

rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

b) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata contributiilor la bugetul general

consolidat, la momentul prezentarii acestora;

c)Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la

momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a

impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata;

d)dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166

alin. (2), art. 167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

e)alte documente edificatoare dupa caz.

2)Persoanele juridice straine

Pot prezenta documente echivalente celor enumerate pentru persoanele romane. Numai in situatia in care in tara de origine sau in

tara in care este stabilit op.ec. nu se emit documente de natura celor enumerate pentru persoanele romane se pot prezenta

declaratia pe propria raspundere sau o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati sau a unei asociatii care are

competente in acest sens conf. art.168 alin.3 din Legea nr.98/2016.

Nota.Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

In vederea completarii DUAE se va accesa linkul ttps://ec.europa.eu/growth/tools-databases /espd/filter Sectiunea General-

Documente

Cerinta nr. 2

Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

(evitarea conflictului de interese).

Modalitatea de indeplinire. Se va completa DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat,

subcontractant, tert sustinatori): 1) Formularul nr. 1-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) din Legea

nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese).

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa faca dovada unei forme de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta.

Din documentul respectiv trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre

situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul

contractului.

Modalitatea de indeplinire Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti /tert sustinator; La solicitarea

autoritatii contractante se vor prezenta ca documente justificative, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul

intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele:

a)Persoanele juridice romane

1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul

constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis

de ONRC;

b) starea ofertantului;

c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.

Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de

catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata

semnatura electronica extinsa.

b)Persoanele juridice straine

Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data

prezentarii,care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica /juridica sau documente echivalente emise in tara de

rezidenta si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale

din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de

activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.

Nota.

In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196

din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Utilaje, instalatii si echipament tehnicSistem de stocare si distributie digitalizat

Minimum level(s) of standards possibly required:

autorizatii/licente tipul de documente emise de sistemul digitalizat

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/04/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/04/2026
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/04/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

TERMENUL DE SOLICITARE DE CLARIFICARI ESTE DE 15 ZILE INAINTEA DATEIL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR.

TERMENUL DE RASPUNS DE CLARIFICARI ESTE DE 5 ZILE INANTEA DATEI LIMITA DE DEPUNRE A OFERTELOR.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/03/2022