Tjenesteydelser - 118874-2023

24/02/2023    S40

Danmark-København: Vejtransport

2023/S 040-118874

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Johannes Bo Nielsen
E-mail: jw0j@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/196950412.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/196950412.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/196950412.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af levering af transport af hjælpemidler i Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på udbringning og afhentning af hjælpemidler til og fra københavnske borgere samt til lokalt placerede sygeplejedepoter med samtidig service i forbindelse med hjælpemidlernes levering og afhentning, samt montering og klargøring af hjælpemidler hos borgere.

Ordregiver ønsker at indgå en 2-årig aftale med option på forlængelse(r) på maksimalt 2 gange et år ud over den anførte kontraktperiode.

Ordregiver ønsker, som option, tilbud på ovennævnte ydelse i tidsrummet kl. 16 - 20 i weekender og på helligdage. Disse kørsler vil være identiske med kørsler i dagtimerne på hverdage og kan kræve enten en stor, lille eller en kombibil. Ordregiver ønsker én timepris for ydelsen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på udbringning og afhentning af hjælpemidler til og fra københavnske borgere samt til lokalt placerede sygeplejedepoter med samtidig service i forbindelse med hjælpemidlernes levering og afhentning, samt montering og klargøring af hjælpemidler hos borgere.

Ordregiver ønsker at indgå en 2-årig aftale med option på forlængelse(r) på maksimalt 2 gange et år ud over den anførte kontraktperiode.

Ordregiver ønsker, som option, tilbud på ovennævnte ydelse i tidsrummet kl. 16 - 20 i weekender og på helligdage. Disse kørsler vil være identiske med kørsler i dagtimerne på hverdage og kan kræve enten en stor, lille eller en kombibil. Ordregiver ønsker én timepris for ydelsen.

Rammeaftalens anslåede værdi er ca. 24 mio. DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er ca. 24 mio. DKK.

Ordregiver forventer at gennemføre udbudsprocessen i henhold til nedenstående tidsplan.

Offentliggørelse af udbudsmateriale 20.02.2023

Frist for afgivelse af spørgsmål 14.03.2023

Frist for besvarelse af spørgsmål samt afgivelse af supplerende oplysninger 20.03.2023

Tilbudsfrist 27.03.2023, kl. 12.00

Tilbudsvurdering 27.03 -28.04.2023

Tildelingsbeslutning 01.05.2023

Dokumentation angående udelukkelse og egnethed 01.05-15.05.2023

Standstill periode 15.05-26.05.2023

Kontraktindgåelse 30.05.2023

Implementering af rammeaftale 01.05-30.09.2023

Opstart af rammeaftale 01.10.2023

Maksimal aftale periode inkl. option for forlængelse 30.09.2027Tidsplanen er alene udtryk for Ordregivers forventede gennemførelse af udbudsprocessen, hvorfor tidspunkterne kan blive ændret, og tidspunkterne efter tilbudsfristen alene er vejledende.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2023
Slut: 30/09/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver ønsker at indgå en 2-årig aftale med option på forlængelse(r) på maksimalt 2 gange et år ud over den anførte kontraktperiode.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver ønsker, som option, tilbud på ovennævnte ydelse i tidsrummet kl. 16 - 20 i weekender og på helligdage. Disse kørsler vil være identiske med kørsler i dagtimerne på hverdage og kan kræve enten en stor, lille eller en kombibil. Ordregiver ønsker én timepris for ydelsen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være i besiddelse af en vognmandstilladelse og leve op til færdselsstyrelsens uddannelseskrav til varebilskørsel, eller have tilsvarende autorisation eller medlemskab i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Gennemsnitlige omsætning

2) Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 5.000.000 (ekskl. moms).

2) Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Reference

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 20.000 leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand.

Med " lighed med kontraktens genstand" forstås transportopgave(r) som involverer borgerkontakt.

Ansøger skal for at opfylde mindstekravet kunne fremlægge mindst én reference, som er udført inden for de seneste tre år, og som opfylder ovenstående betingelser.

Ansøger skal oplyse om referenceopgaver i ESPD'et. Ordregiver forventer, at beskrivelsen af referencerne indeholder: Antal kørsler pr. år, beskrivelse af ydelsen, Ordregiver, kontaktperson, kontaktpersons telefonnummer og e-mail.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/03/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Hvert 4. år

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/02/2023