Diensten - 118929-2020

11/03/2020    S50

Ierland-Mullingar: Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

2020/S 050-118929

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Westmeath County Council
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: Áras An Chontae, Mountstreet, County Westmeath
Plaats: Mullingar
NUTS-code: IE IRELAND
Postcode: N91 FH4N
Land: Ierland
Contactpersoon: deirdre reilly
E-mail: deirdre.reilly@wccprojectoffice.ie
Telefoon: +353 449334000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.westmeathcoco.ie/
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1140
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=163808&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=163808&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Urban Design, Economic and Masterplanning Consultancy Services for Regeneration and Development of lands at Loughanaskin, Athlone Co. Westmeath

Referentienummer: URDF_091 Loughanaskin MP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Westmeath County Council requires urban design, economic and masterplanning consultancy services for regeneration and development of lands at Loughanaskin, Athlone Co. Westmeath.

The regeneration of this 4.09 ha strategically located land reserve into a highly sustainable and integrated new urban quarter adjoining the town centre of Athlone.

The contract award is based on the appointment of a multi-disciplinary team to undertake stage (i) and (ii) services in the preparation of an urban design and economic led masterplan.

A full description of the services required by the client is provided in schedule B of the tender and schedule for the conditions of engagement for consultancy services (technical).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71321100 Diensten voor bouweconomie
71324000 Diensten voor het uittrekken van hoeveelheden
71410000 Stedenbouw
79311400 Economisch onderzoek
79311410 Economischeffectbeoordeling
79415200 Ontwerpadviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Westmeath.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Westmeath County Council requires urban design, economic and masterplanning consultancy services for regeneration and development of lands at Loughanaskin, Athlone Co. Westmeath.

The regeneration of this 4.09 ha strategically located land reserve into a highly sustainable and integrated new urban quarter adjoining the town centre of Athlone.

The contract award is based on the appointment of a multi-disciplinary team to undertake stage (i) and (ii) services in the preparation of an urban design and economic led masterplan.

A full description of the services required by the client is provided in schedule B of the tender and schedule for the conditions of engagement for consultancy services (technical).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

As stated in the tender documentation available to download.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As stated in the suitability assessment questionnaire.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Selection criteria as stated in the procurement documents.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Selection criteria as stated in the procurement documents.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/04/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/04/2020
Plaatselijke tijd: 16:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of Ireland
Postadres: Four Courts, Inns Quay
Plaats: Dublin
Land: Ierland
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie
Telefoon: +353 1888600
Fax: +353 188886125
Internetadres: www.courts.ie
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/03/2020