Dodávky - 119128-2021

09/03/2021    S47

Slovensko-Bratislava: Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti

2021/S 047-119128

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 023-056716)

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00492736
Poštová adresa: Olejkárska
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 814 52
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Kristína Juhászová
E-mail: juhaszova.kristina@dpb.sk
Telefón: +421 259501427
Fax: +421 259501300
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://dpb.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6484

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Konsignačný sklad – Náhradné diely električiek typu 29T, 30T

II.1.2)Hlavný kód CPV
34600000 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazka na dodanie tovaru náhradných dielov pre električky.

Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej dohody na dodanie tovaru a zmluvy o zriadení konsignačného skladu s úspešným uchádzačom v súlade s ustanovením § 56 a § 99 zákona o verejnom obstarávaní, predmetom ktorej bude záväzok úspešného uchádzača ako predávajúceho zriadiť u obstarávateľskej organizácii ako kupujúceho konsignačný sklad a s tým spojený záväzok dodávať do konsignačného skladu tovar náhradné diely v súlade so zmluvou.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/03/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 023-056716

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 15/03/2021
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 31/03/2021
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 15/03/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 31/03/2021
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: