Árubeszerzések - 119336-2016

08/04/2016    S69    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Weboldalszerkesztő szoftvercsomag

2016/S 069-119336

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Nemzeti Választási Iroda
AK19055
Alkotmány utca 3.
Budapest
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Karner Anett
Telefon: +36 305186689
E-mail: karner.anett@nvi.hu
Fax: +36 17950788
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.valasztas.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.valasztas.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.valasztas.hu/hu/ovi/676/676_3_4_4.html
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: választási szerv

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Nemzeti Választási Iroda részére Liferay CMS licenszek és kapcsolódó támogatások beszerzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
48224000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adás-vételi szerződés alapján a Nemzeti Választási Iroda részére Liferay CMS licenszek és kapcsolódó támogatások beszerzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 120 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48224000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés keretében a Nemzeti Választási Iroda részére Liferay CMS licenszek és kapcsolódó támogatások beszerzése a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.

A műszaki specifikációban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Bármely gyártmányra vagy típusra történő utalás esetén arra az azzal egyenértékű kifejezés is értendő. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata.

A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 120 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/08/2016
Befejezés: 31/07/2021
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll,

— a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő jelentkezésében a köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani,

— ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első helyen rangsorolt ajánlattevőt 5 munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

—– Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ban foglaltak szerint kell igazolni,

—– nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12–16 § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak,

— a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,

— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

— tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, az ajánlattevő, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük,

— ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)–b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

— a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő jelentkezésében köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasság vonatkozásában a formanyomtatvány IV. Rész B pontjában szereplő részletes információk megadását kéri,

— az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

P/1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (Liferay CMS licenszek és kapcsolódó támogatások) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek teljes nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet 1 évnek tekintve).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdésének megfelelően az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (Liferay CMS licenszek és kapcsolódó támogatások) nettó árbevétele nem éri el összesen a 100 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

—a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő (kapacitást nyújtó) az ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részének C pontjában szereplő részletes információk megadását kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének alapján:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.

Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés – év/hónap/nap szerint megjelölt – ideje, a szerződést kötő másik fél (neve és címe, az információt adó személy neve,beosztása és elérhetősége), a teljesítés tárgya, mennyisége, vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig – akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés.

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap): legalább 1 db, összesen legalább nettó 50 000 000 HUF értékű, beszerzés tárgya (Liferay CMS licenszek és kapcsolódó támogatások) szerinti referenciával.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér mértéke: napi 10 %.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 50 %.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: napi 10 %.

A fenti rendelkezések nem érintik az ajánlattevő kártérítési felelősségét.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenszolgáltatást a szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerint és a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdések alkalmazásával a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételt követő 30 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlatkérő előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja. Az ajánlattétel pénzneme: EUR. A szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/05/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/05/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

1054 Budapest, Alkotmány u. 3., Nemzeti Választási Iroda, Gazdasági Elnökhelyettesi Titkárság, III. emelet 332.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatot ajánlattevőnek a felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlat elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak dokumentált módon át kell vennie az Ajánlatkérőtől, ami az eljárásban való részvétel és az ajánlattétel feltétele. Az ajánlattétel részletes feltételeit teljes körűen az I.3) pont szerint térítésmentesen átvehető közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

2. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár vizsgálata alapján értékeli, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelmények szerinti áru felel meg.

3. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni; b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 66. § (2) és (4), a 67. § (4) bekezdései szerint, valamint a Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe [székhelye, lakóhelye]), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek (jelen esetben: nettó ajánlati ár).

6. Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás¬mintát eredeti vagy egyszerű másolatban.

7. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai szerint értendő.

8. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását (P/1., M/1.).

9. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet e-mailben a karner.anett@nvi.hu, másolatban a barnao@barnao.hu e-mail címen. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: „Kiegészítő tájékoztatás kérése – A Nemzeti Választási Iroda részére Liferay CMS licenszek és kapcsolódó támogatások beszerzése”.

10. Az ajánlattevők részajánlatot nem tehetnek, figyelemmel arra, hogy a beszerzendő áru jellege azt nem teszi lehetővé.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/04/2016