Leveringen - 119459-2019

14/03/2019    S52    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Medische apparatuur

2019/S 052-119459

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 050-114316)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wrocławska 1-3
Kraków
30-901
Polen
Contactpersoon: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
Telefoon: +48 126308059
E-mail: zam@5wszk.com.pl
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.5wszk.com.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa urządzeń medycznych

Referentienummer: 15/ZP/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych obejmujące 2 pakiety.

Pakiet nr 1 - Rezonans Magnetyczny wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń i sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych - 1 kpl.

Pakiet nr 2 - Mammograf cyfrowy wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych - 1 kpl.

Na zasadach i warunkach określonych w SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-114316

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/ materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca opisze opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych w załączniku nr 2 (w kolumnie parametr oferowany), który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

Te lezen:

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca opisze opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych w załączniku nr 1 (w kolumnie parametr oferowany), który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

Afdelingsnummer: II.2.11
Perceel nr.: 2
In plaats van:

Opcje: nie

Te lezen:

Opcje: Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 1
In plaats van:

W związku z faktem, że zamówienie jest finansowane z dotacji MON (za wyjątkiem dostawy materiałów eksploatacyjnych), Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1A Pzp do unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania finansowania od którego zależy realizacja niniejszego zamówienia.

Te lezen:

W związku z faktem, że zamówienie jest finansowane z dotacji MON (za wyjątkiem dostawy materiałów eksploatacyjnych), Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1A Pzp do unieważnienia postępowania przypadku nie przyznania finansowania od którego zależy realizacja niniejszego zamówienia.

W zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych zamówienie będzie realizowane w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 2
In plaats van:

W związku z faktem, że zamówienie jest finansowane z dotacji MON(za wyjątkiem dostawy materiałów eksploatacyjnych), Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1A Pzp do unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania finansowania od którego zależy realizacja niniejszego zamówienia

Te lezen:

W związku z faktem, że zamówienie jest finansowane z dotacji MON (za wyjątkiem dostawy materiałów eksploatacyjnych), Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1A Pzp do unieważnienia postępowania przypadku nie przyznania finansowania od którego zależy realizacja niniejszego zamówienia.

W zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych zamówienie będzie realizowane w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: