Varor - 119478-2019

14/03/2019    S52    - - Varor - Ytterligare upplysningar - Förfaranden under konkurrens 

Danmark-Köpenhamn: Programvara och informationssystem

2019/S 052-119478

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 049-112046)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Kommunernes Landsforening - KL (administrator for udbuddet)
62 54 74 13
Weidekampsgade 10
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK01

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.kl.dk/

I.1)Namn och adresser
Aarhus Kommune
55 13 30 18
Rådhuspladsen 2
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK04

Internetadress(er):

Allmän adress: https://aarhus.dk/

I.1)Namn och adresser
Esbjerg Kommune
29 18 98 03
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK03

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.esbjergkommune.dk/

I.1)Namn och adresser
Favrskov Kommune
29 18 97 14
Skovvej 20
Hinnerup
8382
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK04

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.favrskov.dk/

I.1)Namn och adresser
Gladsaxe Kommune
62 76 11 13
Rådhus Allé 7
Søborg
2860
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK01

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.gladsaxe.dk

I.1)Namn och adresser
Glostrup Kommune
65 12 01 19
Rådhusparken 2
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK01

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.glostrup.dk/

I.1)Namn och adresser
Horsens Kommune
29 18 98 89
Rådhustorvet 4
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK04

Internetadress(er):

Allmän adress: https://horsens.dk/

I.1)Namn och adresser
Sorø Kommune
29 18 99 94
Rådhusvej 8
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK02

Internetadress(er):

Allmän adress: https://soroe.dk/

I.1)Namn och adresser
Svendborg Kommune
29 18 97 30
Ramsherred 5
Svendborg
5700
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK031

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.svendborg.dk/

I.1)Namn och adresser
Aalborg Kommune
29 18 94 20
Boulevarden 13
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen
E-post: KIR@c36.dk
Nuts-kod: DK05

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.aalborg.dk/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Udbud af digitale læremidler

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale med flere leverandører med det formål at anskaffe digitale læremidler til brug for det pædagogiske personales undervisning i Folkeskolen. Landets kommuner har igennem de seneste år gjort sig en række erfaringer, som er udmøntet i et pilotforsøg af en ny indkøbs- og forretningsmodel for digitale læremidler.

Ordregiver ønsker i pilotforsøget at anskaffe ikke-funktionelle digitale læremidler til alle folkeskolens fag og til alle klassetrin, som understøtter elevernes læringsproces. Opgaven består af levering af digitale læremidler til pilotforsøgets deltagende kommuner.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/03/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 049-112046

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: Del VI.4.3)
Plats där texten ska ändras: Klageprocedure
I stället för:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage, efter at ordergiveren har offentliggjort en bekendtgørelsei Den Europæiske Unions Tidende om, ordregiveren har indgået en kontrakt.

Ska det stå:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud LBK nr. 593 af 2.6.2016 gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af rammeaftalen skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2 og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skrifltigt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VII.2)Övriga upplysningar: