Roba - 119610-2017

31/03/2017    S64

Italija-Ispra: Nabava i održavanje prijenosnih sustava za mjerenje emisija podijeljeni u 2 grupe

2017/S 064-119610

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Joint Research Centre (JRC), JRC. C — Energy, Transport and Climate, JRC.C.4 — Sustainable Transport
Poštanska adresa: via Enrico Fermi 2749, TP 581
Mjesto: Ispra VA
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: 21027
Država: Italija
Osoba za kontakt: Mr Marius Patachia, Finance and Procurement Unit R.8 — Ispra
E-pošta: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2141
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: istraživanje.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava i održavanje prijenosnih sustava za mjerenje emisija podijeljeni u 2 grupe

Referentni broj: JRC/IPR/2017/C.4/0007/OC.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38433200 Oprema za mjerenje emisija
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava i održavanje prijenosnih sustava za mjerenje emisija u 2 grupe.

Jedinica za održivi promet uključena je u aktivnosti istraživanja za razvoj ispitnog postupka za mjerenje stvarnih emisija iz vozila u vožnji. Nadalje, GU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike zatražio je od JRC-ja provođenje ispitivanja na vozilima koja su već na tržištu u svrhu praćenja njihovih performansi na cesti u pogledu emisija.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava i održavanje 2 prijenosnih sustava za mjerenje emisija (portable emission measurement system – PEMS) za plinske emisije

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433200 Oprema za mjerenje emisija
50000000 Usluge popravaka i održavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
II.2.4)Opis nabave:

Nabava i održavanje PEMS-a za plinske emisije.

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnički / Ponder: 40
Cijena - Ponder: 60
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 54
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: H2020.
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava i održavanje 2 PEMS-a za koncentraciju broja čestica

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433200 Oprema za mjerenje emisija
50000000 Usluge popravaka i održavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
II.2.4)Opis nabave:

Nabava i održavanje PEMS-a za koncentraciju broja čestica.

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnički / Ponder: 40
Cijena - Ponder: 60
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 54
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: H2020.
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/05/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/05/2017
Lokalno vrijeme: 15:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/03/2017