Dodávky - 119610-2017

31/03/2017    S64

Taliansko-Ispra: Dodávka a údržba prenosných systémov na meranie emisií, rozdelená na 2 časti

2017/S 064-119610

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Joint Research Centre (JRC), JRC. C — Energy, Transport and Climate, JRC.C.4 — Sustainable Transport
Poštová adresa: via Enrico Fermi 2749, TP 581
Mesto/obec: Ispra VA
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: Mr Marius Patachia, Finance and Procurement Unit R.8 — Ispra
E-mail: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2141
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: výskum.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka a údržba prenosných systémov na meranie emisií, rozdelená na 2 časti.

Referenčné číslo: JRC/IPR/2017/C.4/0007/OC.
II.1.2)Hlavný kód CPV
38433200 Zariadenia na meranie emisií
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodávka a údržba prenosných systémov na meranie emisií v 2 častiach.

Oddelenie udržateľnej dopravy sa venuje výskumným činnostiam na vypracovanie skúšobného postupu na meranie skutočných jazdných emisií vozidiel. Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP okrem toho od JRC požaduje vykonanie testov vozidiel, ktoré sú už na trhu s cieľom sledovať ich emisný výkon na ceste.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodávka a údržba 2 prenosných systémov na meranie emisií pre plynné emisie

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38433200 Zariadenia na meranie emisií
50000000 Opravárske a údržbárske služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITC41 Varese
II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka a údržba prenosných systémov na meranie emisií pre plynné emisie.

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Technické / Relatívna váha: 40
Cena - Relatívna váha: 60
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: H2020.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodávka a údržba 2 prenosných systémov na meranie emisií pre koncentráciu počtu častíc

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38433200 Zariadenia na meranie emisií
50000000 Opravárske a údržbárske služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITC41 Varese
II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka a údržba prenosných systémov na meranie emisií pre koncentráciu počtu častíc.

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Technické / Relatívna váha: 40
Cena - Relatívna váha: 60
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: H2020.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 10/05/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 15/05/2017
Miestny čas: 15:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/03/2017