Υπηρεσίες - 119611-2017

31/03/2017    S64

Ιρλανδία-Δουβλίνο: Υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης — Υπηρεσία παροχής συμβουλών στον τομέα της επιγραμμικής επικοινωνίας

2017/S 064-119611

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Representation in Ireland
Ταχ. διεύθυνση: 12–14 Mount Street
Πόλη: Dublin 2
Κωδικός NUTS: IE021 Dublin
Ταχ. κωδικός: D02 W710
Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-IE-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/communication-tenders-and-contracts_en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης — Υπηρεσία παροχής συμβουλών στον τομέα της επιγραμμικής επικοινωνίας.

Αριθμός αναφοράς: PO/2016-16/DUB.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79410000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης: υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαδικτυακής επικοινωνίας.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79416200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: IE IRELAND
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σκοπός της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα της επιτρέψουν να παράσχει στο ευρύ κοινό, σε λοιπές προσδιορισμένες ομάδες-στόχους και στα μέσα ενημέρωσης πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της Επιτροπής. Οι υπηρεσίες που ζητεί η Επιτροπή θα πρέπει να της επιτρέψουν όχι μόνο να βελτιώσει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας, αλλά και να αναπτύξει περαιτέρω την πολιτική της ενημέρωσης και επικοινωνίας. Εν τέλει, στόχος είναι η ευρύτερη διάδοση των δραστηριοτήτων, των στόχων και των πολιτικών της Επιτροπής στο ευρύ κοινό μέσω των μέσων ενημέρωσης, ειδικά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και σχέδιο εργασίας της τεχνικής πρότασης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κατάρτιση και ενημέρωση σχεδίου δράσης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Προετοιμασία ενημερωτικού υλικού για το διαδίκτυο / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Εποπτικός ρόλος / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ανατροφοδότηση: ποιότητα και συνάφεια της προτεινόμενης παρακολούθησης των δράσεων, ιδίως όσον αφορά στη δημιουργία επιγραμμικών κοινών / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κοινωνική δικτύωση / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογικές μελέτες / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των μέτρων που εφαρμόζονται για συνεχή υψηλή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ποιοτικού ελέγχου / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 100
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Δράσεις επικοινωνίας.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 196-353078
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: PO/2016-16/DUB
Τίτλος:

Υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης — Υπηρεσία παροχής συμβουλών στον τομέα της επιγραμμικής επικοινωνίας

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι
V.1)Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η διαδικασία ακυρώθηκε λόγω έλλειψης πιστώσεων προϋπολογισμού και αλλαγές στις επιχειρησιακές ανάγκες της αναθέτουσας αρχής.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.1.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/03/2017