Dienstleistungen - 119686-2020

11/03/2020    S50

България-Ковачево: Услуги по ремонт и поддържане на парни котли

2020/S 050-119686

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 123531939
Пощенски адрес: област Стара Загора, община Раднево
Град: с. Ковачево
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6265
Държава: България
Лице за контакт: инж. Л. Янкова — специалист „Търговия“
Електронна поща: lora@tpp2.com
Телефон: +359 42662916
Факс: +359 42662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.tpp2.com

Адрес на профила на купувача: http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1782.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Среден ремонт на КА-1 и КА-2

Референтен номер: 19184
II.1.2)Основен CPV код
50531100 Услуги по ремонт и поддържане на парни котли
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Среден ремонт на КА-1 и КА-2:

— I обособена позиция „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1А на КА-1“,

— IІ обособена позиция „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1Б на КА-1“,

— III обособена позиция „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1В на КА-1“,

— IV обособена позиция „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1Г на КА-1“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 340 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1А на КА-1

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50531100 Услуги по ремонт и поддържане на парни котли
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Котелен цех на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1А на КА-1 съгласно зададен обем работи за изпълнение, технически условия за изпълнение на ремонта и основни изисквания към съоръженията за приемане на ремонта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1Б на КА-1

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50531100 Услуги по ремонт и поддържане на парни котли
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Котелен цех на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1Б на КА-1 съгласно зададен обем работи за изпълнение, технически условия за изпълнение на ремонта и основни изисквания към съоръженията за приемане на ремонта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1В на КА-1

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50531100 Услуги по ремонт и поддържане на парни котли
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Котрелен цех на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1В на КА-1 съгласно зададен обем работи за изпълнение, технически условия за изпълнение на ремонта и основни изисквания към съоръженията за приемане на ремонта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1Г на КА-1

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50531100 Услуги по ремонт и поддържане на парни котли
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Котелен цех на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1Г на КА-1 съгласно зададен обем работи за изпълнение, технически условия за изпълнение на ремонта и основни изисквания към съоръженията за приемане на ремонта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 104-208340
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 16834
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1А на КА-1

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/02/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 6
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Техноинженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 123759274
Пощенски адрес: ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 89
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6000
Държава: България
Електронна поща: office@technoengineering.bg
Телефон: +359 42966069
Факс: +359 42966656

Интернет адрес: www.technoengineering.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 89 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 85 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 16835
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1Б на КА-1

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/02/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Техноинженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 123759274
Пощенски адрес: ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 89
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6000
Държава: България
Електронна поща: office@technoengineering.bg
Телефон: +359 42966069
Факс: +359 42966656

Интернет адрес: www.technoengineering.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 89 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 85 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 16836
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1В на КА-1

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/02/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Техноинженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 123759274
Пощенски адрес: ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 89
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6000
Държава: България
Електронна поща: office@technoengineering.bg
Телефон: +359 42966069
Факс: +359 42966656

Интернет адрес: www.technoengineering.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 88 900.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 85 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 16837
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1Г на КА-1

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/02/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Техноинженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 123759274
Пощенски адрес: ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 89
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6000
Държава: България
Електронна поща: office@technoengineering.bg
Телефон: +359 42966069
Факс: +359 42966656

Интернет адрес: www.technoengineering.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 89 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 85 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/03/2020