Paslaugos - 119713-2020

11/03/2020    S50

Lenkija-Szczecin: Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos

2020/S 050-119713

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 027-063076)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Adresas: ul. M. Golisza 10
Miestas: Szczecin
NUTS kodas: PL424 Miasto Szczecin
Pašto kodas: 71-682
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Agnieszka Poręczewska-Bereszko
El. paštas: zwik@zwik.szczecin.pl
Telefonas: +48 914426244
Faksas: +48 914221258
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.zwik.szczecin.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Usunięcie osadów ze zbiornika zalądowania osadów przy ZPW Miedwie

Nuorodos numeris: 4/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90000000 Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie osadów ze zbiornika zalądowania osadów przy ZPW Miedwie.

Wykonanie zamówienia polega na wydobyciu i odwodnieniu osadu ze zbiornika zalądowania osadów (ZZO), wywiezieniu go z terenu ZPW „Miedwie” i odzysku lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie określa szczegółów technologii wykonania zamówienia z zastrzeżeniem aby:

1) zastosowana metoda zapewniła nieprzerwaną pracę ZPW „Miedwie”;

2) Wykonawca był wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 32 ustawy o odpadach.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
06/03/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 027-063076

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.1
Yra:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj. potwierdzenie rejestracji w bazie BDO (Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami). Wpis winien zawierać:

a) decyzję zezwalającą Wykonawcy na wytwarzanie odpadu (19 09 02) w ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy;

b) jeżeli Wykonawca przewiduje odzysk wydobytego odpadu – decyzję zezwalającą Wykonawcy na odzysk odpadu (19 09 02) w ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy;

c) jeżeli Wykonawca przewiduje unieszkodliwienie wydobytego odpadu – decyzję zezwalającą wykonawcy na unieszkodliwianie odpadu (19 09 02) w ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy;

d) jeżeli Wykonawca przewiduje transport odpadów z miejsca ich wydobycia do miejsca ich unieszkodliwienia lub odzysku – zezwolenie Wykonawcy na transport odpadu (19 09 02);

e) jeżeli Wykonawca przewiduje częściowy odzysk wydobytego osadu, a częściowo unieszkodliwienie odpadu (19 09 02) – zarówno decyzję zezwalającą na odzysk odpadu (19 09 02), jak i decyzję zezwalającą Wykonawcy na unieszkodliwianie odpadu (19 09 02) w sumarycznej ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że:

2.1.1 posiada decyzję zezwalającą Wykonawcy na odzysk odpadu (19 09 02) w ilości nie mniej niż 6 000 ton suchej masy lub ma zawartą umowę z podmiotem posiadającym taką decyzję, jeżeli Wykonawca przewiduje odzysk wydobytego odpadu;

2.1.2 posiada decyzję zezwalającą Wykonawcy na unieszkodliwianie odpadu (19 09 02) w ilości nie mniej niż 6 000 ton suchej masy lub ma zawartą umowę z podmiotem posiadającym taką decyzję, jeżeli Wykonawca przewiduje unieszkodliwienie wydobytego odpadu;

2.1.3 posiada decyzję zezwalającą Wykonawcy na transport odpadu (19 09 02), jeżeli Wykonawca przewiduje transport odpadów z miejsca ich wydobycia do miejsca ich unieszkodliwienia lub odzysku;

2.1.4 posiada zarówno decyzję zezwalającą na odzysk odpadu (19 09 02), jak i decyzję zezwalającą Wykonawcy na unieszkodliwianie odpadu (19 09 02) w sumarycznej ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy lub ma zawartą umowę z podmiotem posiadającym takie decyzje, jeżeli Wykonawca przewiduje częściowo odzysk, a częściowo unieszkodliwienie odpadu (19 09 02);

2.1.5 posiada decyzję zezwalającą Wykonawcy na wytwarzanie odpadu (19 09 02) w ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy.

Turi būti:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj. potwierdzenie rejestracji w bazie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami). Wpis winien zawierać:

1. jeżeli wykonawca przewiduje odzysk wydobytego odpadu – decyzję zezwalającą wykonawcy na odzysk odpadu (19 09 02) w ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy;

2. jeżeli wykonawca przewiduje unieszkodliwienie wydobytego odpadu – decyzję zezwalającą wykonawcy na unieszkodliwianie odpadu (19 09 02) w ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy;

3. jeżeli wykonawca przewiduje częściowy odzysk wydobytego osadu, a częściowo unieszkodliwienie odpadu (19 09 02) – zarówno decyzję zezwalającą na odzysk odpadu (19 09 02), jak i decyzję zezwalającą wykonawcy na unieszkodliwianie odpadu (19 09 02) w sumarycznej ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy;

4. jeżeli wykonawca przewiduje transport odpadów z miejsca ich wydobycia do miejsca ich unieszkodliwienia lub odzysku – wpis w dziale VII zezwalający na transport odpadu (19 09 02).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

2.1.1. posiada decyzję zezwalającą wykonawcy na odzysk odpadu (19 09 02) w ilości nie mniej niż 6 000 ton suchej masy lub ma zawartą umowę z podmiotem posiadającym taką decyzję, jeżeli wykonawca przewiduje odzysk wydobytego odpadu

lub

2.1.2. posiada decyzję zezwalającą wykonawcy na unieszkodliwianie odpadu (19 09 02) w ilości nie mniej niż 6 000 ton suchej masy lub ma zawartą umowę z podmiotem posiadającym taką decyzję, jeżeli wykonawca przewiduje unieszkodliwienie wydobytego odpadu

lub

2.1.3. posiada zarówno decyzję zezwalającą na odzysk odpadu (19 09 02), jak i decyzję zezwalającą wykonawcy na unieszkodliwianie odpadu (19 09 02) w sumarycznej ilości nie mniejszej niż 6 000 ton suchej masy lub ma zawartą umowę z podmiotem posiadającym takie decyzje, jeżeli wykonawca przewiduje częściowo odzysk, a częściowo unieszkodliwienie odpadu (19 09 02)

oraz

2.1.4. jest zarejestrowany w Bazie danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) (www.bdo.mos.gov.pl) oraz posiada wpis w dziale VII BDO zawierający następujący kod i rodzaj odpadu: 19 09 02 Osady z klarowania wody.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.

Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 16/03/2020
Vietos laikas: 09:45
Turi būti:
Data: 23/03/2020
Vietos laikas: 09:45
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 16/03/2020
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 23/03/2020
Vietos laikas: 10:00
VII.2)Kita papildoma informacija: