W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 119776-2021

10/03/2021    S48

Francja-Lille: Przepompowywanie

2021/S 048-119776

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 025-057692)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Voies navigables de France
Adres pocztowy: 37 rue du Plat — BP 725
Miejscowość: Lille Cedex
Kod NUTS: FRE11 Nord
Kod pocztowy: 59034
Państwo: Francja
E-mail: Cp.dt-npdc@vnf.fr
Tel.: +33 320154970
Faks: +33 320154971
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.vnf.fr
Adres profilu nabywcy: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=698049&orgAcronyme=d4t

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dragage sur le réseau à grand gabarit des Unités hydrographiques cohérentes (UHC) nº 1 à 3 et sur le réseau à petit gabarit de la Direction territoriale Nord Pas-de-Calais de Voies navigables de France

Numer referencyjny: CP21-001
II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Dragage sur le réseau à grand gabarit des Unités hydrographiques cohérentes (UHC) nº 1 à 3 et sur le réseau à petit gabarit de la Direction territoriale Nord Pas-de-Calais de Voies navigables de France. Les travaux ont comme principaux objectifs:

— le dragage sur le réseau à grand gabarit des UHC nº 1 à 3 (constituant le lot nº 1);

— le dragage sur le réseau à petit gabarit de la Direction territoriale Nord Pas-de-Calais de Voies navigables de France (constituant le lot nº 2).

Les travaux seront réalisés au moyen du présent marché à bons de commande. La prise en charge des sédiments sera soit laissée à la charge de l'entreprise, soit fera l'objet d'un transport pour mise en dépôt sur l'installation VNF de Wambrechies ou celle de Château l'abbaye.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/03/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 025-057692

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Zamiast:
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Modalités d’ouverture des offres
Zamiast:
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 26/03/2021
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: