Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 11983-2015

Beknopt weergeven

15/01/2015    S10

België-Brussel: Onderzoek naar de vergoeding van auteurs van boeken en wetenschappelijke tijdschriften, vertalers, journalisten en beeldende kunstenaars voor het gebruik van hun werken

2015/S 010-011983

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie
Postadres: SPA2, 01/32
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/comm/dgs/internal_market/calls_en.htm

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=568

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Onderzoek naar de vergoeding van auteurs van boeken en wetenschappelijke tijdschriften, vertalers, journalisten en beeldende kunstenaars voor het gebruik van hun werken.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 21: Rechtskundige diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: de taken moeten uitgevoerd worden in de door de contractant aangewezen lokalen. Er zullen maximaal 3 coördinatievergaderingen met de aanbestedende dienst worden gehouden in Brussel.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het onderzoek naar de vergoeding van mensen met een creatief beroep is een onderdeel van de lopende herziening van het „EU-acquis” inzake auteursrecht. Dit onderzoek moet het van toepassing zijnde wettelijke kader analyseren en gegevens verzamelen over de vergoeding van auteurs voor het gebruik van hun werk, met inbegrip van de mechanismen en contractbepalingen die van invloed zijn op hun vergoeding en hun onderhandelingspositie in de volgende sectoren: boeken, journalistiek, wetenschappelijke/academische tijdschriften, vertaling en beeldende kunsten. Het moet de bestaande systemen in 10 lidstaten analyseren om de vergoeding van auteurs voor het gebruik online en offline van hun werk te beoordelen en moet beleidsopties voor de toekomst voorstellen.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79100000 Juridische dienstverlening, 79121000 Adviezen inzake auteursrechten

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 198 464 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Kwaliteit en relevantie van de voorgestelde methodologie. Weging 60
2. Organisatie van het werk. Weging 20
3. Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole. Weging 10
4. Leesbaarheid, duidelijkheid en samenhang van de inschrijving. Weging 10
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
MARKT/2014/088/D.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2014/S 134-239684 van 16.7.2014

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: MARKT/2014/088/D1/ST/OP
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
7.11.2014
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: European Economic Research Ltd (Europe Economics)
Postadres: 53-64 Chancery House
Plaats: Londen
Postcode: WC2A 1QU
Land: Verenigd Koninkrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 200 000 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 198 464 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
5.1.2015