Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 119996-2020

12/03/2020    S51

Magyarország-Budapest: Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása

2020/S 051-119996

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76131644
Postai cím: Honvéd utca 13–15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hamar Zoltán cégvezető
E-mail: apz@apz.hu
Telefon: +36 17849913
Fax: +36 17840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.apz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.apz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000782142019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000782142019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás II.

Hivatkozási szám: EKR000782142019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére II.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45111230 Talajstabilizálási munka
45111240 Talajvíz-elvezetési munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111291 Terepkialakítási munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112210 Termőföld-felszedési munka
45112300 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112400 Földkiemelési munka
45112450 Földkiemelési munka régészeti lelőhelyeken
45112700 Tereprendezési munkák
45221110 Hidak építési munkái
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45223000 Szerkezetek építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232120 Öntözőrendszerek építése
45232330 Antenna felállítása
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233128 Körforgalom építése
45233144 Felüljáró építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233300 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása
45234111 Városi vasút építése
45234140 Szintbeli keresztezés építése
45247270 Víztároló építése
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315700 Kapcsolóállomás szerelése
45316000 Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg 0779/9. helyrajzi számon nyilvántartott terület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzés tárgyát a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésérére irányuló keretmegállapodás képezi, mely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyes egyedi szerződések megkötése céljából.

Az egyes kivitelezési munkák konkrét műszaki tartalma az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumait képező műszaki dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés tételei alapján a keretmegállapodásban foglaltak szerint.

Az egyedi szerződések lehetséges tárgyait az alábbi főbb építési munkanemek szerinti kivitelezési feladatok ellátása képezi:

— közművezetékek építése,

— előkészítő- és földmunkák,

— útépítés és egyéb pályaszerkezet építés,

— vízépítés,

— híd- és műtárgyépítés,

— vasút és kötöttpályás vonal építés,

— növénytelepítés,

— szerkezetépítés,

— belátásgátló építmények telepítése.

Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt legfeljebb a keretösszeg felső határáig jogosult egyedi szerződés megkötésére, melynek mértéke: nettó 11 402 000 000 forint.

A keretmegállapodás alapján kiírandó írásbeli konzultációk során Ajánlatkérő az alábbi beruházási elemeket (vagy azok részeit, a finanszírozási lehetőségek függvényében) kívánja megvalósítani:

— Smart city zóna

— kissebességű kezelhetőségi pálya,

— nagysebességű kezelhetőségi pálya további építések,

— autópálya szakasz kiegészítő útszakaszok és további építések,

— országúti szakasz további elemek,

— ADAS testing modules,

— emelkedők,

— belátásgátlás építése,

— parkolók építése,

— belső úthálózat bővítése,

— vízépítési munkák,

— benzinkút (útépítési munkák) létesítése,

— kapcsolódó közművek és kiegészítő munkálatok,

— könnyűszerkezetes létesítmények építése.

Főbb tervezett műszaki tartalom és mennyiségek (a megadott mennyiségek hozzávetőleges adatok, melyek a tervezés előrehaladásával kerülnek pontosításra, így nem jelentenek lehívási kötelezettséget):

— - 4,0 km, új nyomvonalon épített 2x1 forgalmi sávos út építése,

— 1,5 km, új nyomvonalon épített 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése különszintű csomóponttal,

— 3 db új híd műtárgy, melyek közül legalább egy, legalább 30 m-es támaszközzel rendelkezik,

— 2 db körforgalmi csomópont építése,

— 9 500 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) réteg építése, ebből legalább 3 094 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) kopóréteg építése esetén az UT-02 berendezéssel mért felületi egyenletesség vizsgálata során a megengedett legnagyobb elmozdulás osztályköz 0-2 mm

— útépítéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kiépítése csapadékcsatornával, vagy nyílt árokkal 7,9 km hosszon,

— terület előkészítés, előkészítő földmunka a létesítendő beruházási elemek mintegy 500 000 m2 területén,

— szennyvíz, csapadékvíz, elektromos közmű vezetékek és rákötési lehetőségek kiépítése.

A jelen beszerzés tárgyának leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 2.1 A felhívás III.1.3) M.2.1 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2 A felhívás III.1.3) M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.2.1 A felhívás III.1.3) M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember - útépítéssel kapcsolatos - többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.2 Felhívás M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember - speciális útépítéssel kapcsolatos - többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3 A felhívás III.1.3) M.2.3 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 104. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettségének olyan okból nem tesz eleget, melyért felelős, ajánlattételi kötbér megfizetésére köteles az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek/az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő ennek során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

SZ.1/ A MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (mélyépítés körébe tartozó építmények építési és/vagy felújítási munkái) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1/Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya (mélyépítés körébe tartozó építmények építési és/vagy felújítási munkái) szerinti árbevétele a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el a 8 000 000 000 forintot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A műszaki és szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M.1/A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

M.2/ A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozatával, az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzával és rendelkezésre állási nyilatkozatával.

Az előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1/Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző öt évben (60 hónapban) a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, út építésére vonatkozó (vagy azt is magában foglaló) olyan referenciával vagy referenciákkal, mely tartalmazta:

— legalább 1 000 m3 olyan bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) réteg építését, ahol a bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) kopóréteg UT-02 berendezéssel mért felületi egyenletesség vizsgálata során a megengedett legnagyobb elmozdulás osztályköz 0-4 mm,

— legalább 1 km (1 000 m) hosszúságú, legalább 4 vagy 2x2 forgalmi sávval rendelkező, új nyomvonalon létesített gyorsforgalmi út építését, mely tartalmazta legalább egy új különszintű csomópont létesítését,

— legalább 1 db, legalább 22 m támaszközű híd műtárgy kivitelezését.

Egy francia bekezdésben szereplő követelmény legfeljebb 2 db fentiek szerinti referencia (szerződés) bemutatásával igazolható. Az első bekezdésben rögzített követelménynek való megfelelés igazolására út felújítására vonatkozó (vagy azt is magában foglaló) referencia is bemutatható.

M.2/Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

M.2.1/legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

M.2.2/legalább 1 fő olyan projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján kizárja közreműködő igénybevételét a projektvezetői feladatok tekintetében, így a jelen felhívás fenti pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében ajánlattevő nem veheti igénybe más szervezet kapacitásait.

M.2.3/legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki műszaki felsőfokú szakirányú vegyészmérnöki és/vagy építőmérnöki és/vagy üzemmérnöki és/vagy közlekedésmérnöki vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és aszfaltkeverék bedolgozási technológiák minőségbiztosításában és/vagy minőségirányításában a szakirányú végzettsége megszerzésétől számítva legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Egy azon szakember több M.2/ pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében is bemutatható.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vállalkozási díj megfizetése a Vállalkozó általi teljesítést, és a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében a Vállalkozó - az egyedi szerződésekben meghatározott- bankszámlájára utalással történik, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésében és a keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződés(ek)ben részletesen meghatározottak szerint. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-ai irányadók.

A fizetési feltételekre és a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó előírásokat részletesen a keretmegállapodás-tervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/04/2020
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 15/06/2020
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/04/2020
Helyi idő: 16:00
Hely:

Az ajánlatok bontását az EKR rendszer végzi el.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolnia nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetve cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdése vonatkozásában.

2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.

3) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. (ár) értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 2019. november 26. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában megjelent Útmutató szerinti fordított arányosítással, a 2. értékelési részszempont (szakemberek többlet tapasztalata) esetében a fenti útmutató szerinti pontozással kerülnek elbírálásra az ajánlattételi információkban foglaltak szerint.

5) Ajánlattevő szakmai ajánlat(ok) benyújtására köteles a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

6) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

7) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Miski György (00020)

8) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzés vonatkozásában a részajánlattétel lehetőségét kizárja tekintettel az alábbiakra:

— a keretmegállapodás tárgyát képező, jelen felhívás II.2.4) pontja szerinti beruházási elemek egymással szoros műszaki kapcsolatban állnak figyelemmel arra, hogy ezek a tesztpálya elemek egymásra épülnek így azok kizárólag együttesen alkalmasak funkciójuk betöltésére, valamint

— a keretmegállapodás tárgyát képező, jelen felhívás II.2.4) pontja szerinti munakenemek egymáshoz szükségszerűen kapcsolódnak (pl. az útépítés feltételezi az ahhoz szükséges földmunkák elvégzését), így azok szétválasztása műszaki és gazdasági szempontból is ésszerűtlen lenne.

9) Ajánlatkérő a keretmegállapodás második részében késedelmi/hibás teljesítési/meghiúsulási kötbért, jótállást, valamint előleg-visszafizetési, teljesítési és jótállási biztosítékot írhat elő az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

10) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját alkalmazza.

11) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevővel (adott esetben a kapacitást biztosító szervezettel) szemben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a gazdasági szereplő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles az ajánlathoz csatolni.

12) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti konzultáció során a Kbt. 53. § (5) bekezdésé alkalmazásra kerülhet.

13) A jelen felhívás III.1.1) pontjában előírt szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés (előzetes) igazolására vonatkozó részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

14) Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján kizárja közreműködő igénybevételét a projektvezetői feladatok tekintetében, így a jelen felhívás III.1.3) M.2.2.pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében ajánlattevő nem veheti igénybe más szervezet kapacitásait.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/03/2020