Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 120050-2018

17/03/2018    S54    Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Услуги, свързани с организирането на събития

2018/S 054-120050

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 008-014439)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Столична община
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Даниела Младенова
Електронна поща: dmitkova@sofia.bg
Телефон: +359 29377252
Факс: +359 29377324

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=81235&companyId=20779

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София“

II.1.2)Основен CPV код
79952000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020 г.“.

Основни компоненти, които ще се изпълняват по проекта:

1. Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 2.

2. Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 4.

Задача 1. Изработване на стратегия за кампанията.

Задача 2. Организиране на събития.

Задача 3. Организиране и провеждане на информационна кампания.

Задача 4. Мерки за визуализация по време на строителството.

Задача 5. Медиен мониторинг.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/03/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 008-014439

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на завления за участие
Вместо:
Дата: 09/03/2018
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 12/04/2018
Местно време: 17:30
Номер на раздел: II.2.14
Вместо:

Офертите ще бъдат отворени на 12.3.2018 г. от 11:00 часа в сградата на ул. „Париж“ № 3 на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълном. представители, както и представители на средствата за масово уведомяване.

Офертата трябва да бъде валидна 6 месеца.

Да се чете:

Офертите ще бъдат отворени на 13.4.2018 г. от 11:00 часа в сградата на ул. „Париж“ № 3 на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълном. представители, както и представители на средствата за масово уведомяване.

Офертата трябва да бъде валидна 6 месеца.

VII.2)Друга допълнителна информация: