Werken - 120222-2020

12/03/2020    S51

Duitsland-Rostock: Timmer- en schrijnwerk

2020/S 051-120222

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Postadres: Wallstraße 2
Plaats: Rostock
NUTS-code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
Postcode: 18055
Land: Duitsland
E-mail: zvs@bbl-mv.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://my.vergabe.rib.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20319-E9-0001 Universitätsmedizin Rostock-Neubau Biomedicum Tischlerarbeiten- Festeinbauten 19E0210K

Referentienummer: 19E0210K
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45422000 Timmer- en schrijnwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Tischlerarbeiten- Festeinbauten mit:

— ca. 3 St. Einbauküchen im 1. bis 3. OG, Sozialräume;

— ca. 1 St. Einbauküche in EG, Teeküche.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 20 952.24 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schillingallee 70d

18057 Rostock

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tischlerarbeiten- Festeinbauten mit:

— ca. 3 St. Einbauküchen im 1. bis 3. OG, Sozialräume;

— ca. 1 St. Einbauküche in EG, Teeküche.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

HSB-18-0005

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 244-599199
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19E0210K
Benaming:

20319-E9-0001 Universitätsmedizin Rostock-Neubau Biomedicum Tischlerarbeiten- Festeinbauten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gohs GmbH Ribnitz-Damgarten
Postadres: Beim Handweiser 17
Plaats: Ribnitz-Damgarten
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 18311
Land: Duitsland
E-mail: gohs@gohs.de
Telefoon: +49 382187740
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 952.24 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern Geschäftsstelle der Vergabekammern
Postadres: Johannes-Stelling-Straße 14
Plaats: Schwerin
Postcode: 19055
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@wm.mv-regierung.de
Telefoon: +49 3855885165
Fax: +49 3855884855817
Internetadres: www.regierung-mv.de
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung 4, Referat 422
Postadres: Schloßstraße 9-11
Plaats: Schwerin
Postcode: 19053
Land: Duitsland
E-mail: nachpruefung@fm.sbl-mv.de
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelungen in § 160 GWB.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung 4, Referat 422
Postadres: Schloßstraße 9-11
Plaats: Schwerin
Postcode: 19053
Land: Duitsland
E-mail: nachpruefung@fm.sbl-mv.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/03/2020