29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 120232-2021

10/03/2021    S48

Francja-La Rochelle: Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników

2021/S 048-120232

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Département de la Charente-Maritime
Miejscowość: La Rochelle
Kod NUTS: FRI32 Charente-Maritime
Kod pocztowy: 17000
Państwo: Francja
E-mail: proceduredemat.marches@charente-maritime.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: www.charente.maritime.fr
Adres profilu nabywcy: www.achatpublic.com
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Fourniture de pièces pour l'ensemble des pompes Warman sur diverses dragues

II.1.2)Główny kod CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Fourniture de pièces pour l'ensemble des pompes Warman sur diverses dragues.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 17 745.10 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRI32 Charente-Maritime
II.2.4)Opis zamówienia:

Fourniture de pièces pour l'ensemble des pompes Warman sur diverses dragues.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:

Marché public sans publicité et sans mise en concurrence conformément aux dispositions des articles R. 2122-8 et L. 2122-1 du code de la commande publique.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 042H21
Nazwa:

Fourniture de pièces pour l'ensemble des pompes Warman sur diverses dragues

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IPS — Industries Pompes Services
Adres pocztowy: 57 chemin des Près
Miejscowość: Theizé
Kod NUTS: FRK26 Rhône
Kod pocztowy: 69620
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 745.10 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif
Adres pocztowy: 15 rue Bloissac
Miejscowość: Poitiers
Kod pocztowy: 86020
Państwo: Francja
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif
Adres pocztowy: 15 rue Bloissac
Miejscowość: Poitiers
Kod pocztowy: 86020
Państwo: Francja
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA;

— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique;

— recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la notification ou publication de la décision de l’organisme.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Département de la Charente-Maritime
Adres pocztowy: 85 boulevard de la République — CS 60003
Miejscowość: La Rochelle
Kod pocztowy: 17076
Państwo: Francja
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/03/2021