Services - 120557-2017

31/03/2017    S64    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Горна Оряховица: Строителен надзор

2017/S 064-120557

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Горна Оряховица
000133673
пл. „Георги Измирлиев“ № 5
Горна Оряховица
5100
България
Лице за контакт: Миглена Петкова — старши юрисконсулт
Телефон: +359 618-60874
Електронна поща: go_op_104@abv.bg
Факс: +359 618-60203
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.g-oryahovica.org/

Адрес на профила на купувача: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/5470-2017-03-28-13-36-38.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/5470-2017-03-28-13-36-38.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълняване на надзор в строителството на обект: „Реконструкция и доизграждане на канализация на ул. „Иван Момчилов“, гр. Горна Оряховица.

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката включва изпълняване на надзор в строителството за обект: „Реконструкция и доизграждане на канализация на ул. „Иван Момчилов“, гр. Горна Оряховица“ и изготвяне на технически паспорт.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 333.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:

Гр. Горна Оряховица.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва изпълняване на надзор в строителството за обект: „Реконструкция и доизграждане на канализация на ул. „Иван Момчилов“, гр. Горна Оряховица“ и изготвяне на технически паспорт.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Т1 — срок за изготвяне на окончателен доклад / Тежест: 35
Критерий за качество - Име: Т2 — срок за изготвяне на технически паспорт / Тежест: 25
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/10/2017
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът на изпълнението на обществената поръчка се определя от срока на извършване на СМР.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят поставя изискване към участниците относно годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност, както следва:

Участниците следва да са вписани в Регистъра към Дирекцията за национален строителен контрол за упражняване на строителен надзор.

Удостоверенията се издават на лицата по чл. 6 от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

За доказване съответствието си с поставения критерий за подбор участниците следва да посочат в ЕЕДОП публичен безплатен регистър, от който да се проверят обстоятелствата или да представят в офертата си копие от удостоверение за вписване в Регистъра към Дирекцията за национален строителен контрол за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя условия за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя условия за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците декларират в ЕЕДОП изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, най — много за последните 3 г. от датата на подаване на оферта, с посочване на стойността, датата и получател на услугата.

* под дейности „сходни“ с предмета и обема на настоящата обществена поръчка ще се приема изпълнение на услуги по осъществяване на надзор в строителството.

2. Участниците следва да разполагат с минимално посочения от възложителя състав от технически лица с определена професионална компетентност за изпълнение на дейностите, включени или не в структурата на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците попълват в ЕЕДОП обстоятелствата в съответствие с поставения от възложителя критерий за подбор, като към него представят минимум 1 доказателство за добро изпълнение.

2. Участниците декларират в ЕЕДОП минимално изискуемия състав от специалисти, с необходимата професионална квалификация и компетентност, както следва:

— инженер по част „Канализация“ — степен магистър, специалност ВиК или еквивалентна;

— инженер по част „Геодезия“ — степен магистър, специалност „Геодезия“ или еквивалентна;

— инженер по част „Пътна“ — степен магистър, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна;

— лице, което ще упражнява надзор по част „План за управление на строителните отпадъци“, което следва да притежава лиценз/удостоверение/сертификат или еквивалентен документ за упражняване на дейност по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/05/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/05/2017
Местно време: 10:00
Място:

Зала 114 на Община Горна Оряховица.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание на комисията могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени лица, които представят изрично за настоящата процедура пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. В настоящата процедура възложителят определя гаранция за изпълнение на услугата от 5 % от стойността на договора без ДДС. Информация за вида на гаранцията, както и нейното освобождаване или усвояване може да се получи от Документацията в процедурата и в проекта на договор, намиращи се на Профила на купувача на посочения линк в настоящото обявление.

2. Участници се отстраняват от участие в настоящата процедура на основание чл. 54 и чл. 55 от Закона за обществените поръчки, както и в предвидените в документацията от възложителя случаи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/03/2017