Supplies - 120579-2019

14/03/2019    S52

Poland-Katowice: Tubing

2019/S 052-120579

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 031-070565)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
National registration number: PL22A
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Joanna Musiatowicz-Wałach
E-mail: j.musiatowicz-walach@pgg.pl
Telephone: +48 7572917
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 251-1)

Reference number: 7019000015
II.1.2)Main CPV code
44164200 Tubing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 251-1)

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/03/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 031-070565

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 18/03/2019
Local time: 08:45
Read:
Date: 22/03/2019
Local time: 08:45
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 18/03/2019
Local time: 09:00
Read:
Date: 22/03/2019
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 16/05/2019
Read:
Date: 20/05/2019
VII.2)Other additional information: