Usługi - 120581-2017

31/03/2017    S64

Polska-Kraków: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

2017/S 064-120581

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Małopolskie
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Inwestycji Strategicznych, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
E-mail: inwestycjestrategiczne@umwm.pl
Faks: +48 126160321
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malopolska.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.malopolska.pl/umwm,m,294568,2017.html
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Inwestycji Strategicznych
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Piertuszka
E-mail: inwestycjestrategiczne@umwm.pl
Faks: +48 126160321
Adresy internetowe:
Główny adres: www.malopolska.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Pietruszka
E-mail: inwestycjestrategiczne@umwm.pl
Faks: +48 126160321
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malopolska.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie kompleksowego doradztwa i wsparcia w ramach projektu Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych.

Numer referencyjny: IS.I.272.6.2016
II.1.2)Główny kod CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej w zakresie kompleksowego doradztwa i wsparcia (informatycznego, technologicznego, ekonomiczno-finansowego, prawnego)

w ramach projektu pn. „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych”, zwanego dalej Projektem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej w zakresie kompleksowego doradztwa i wsparcia (informatycznego, technologicznego, ekonomiczno-finansowego, prawnego)

w ramach projektu pn. „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych”, zwanego dalej Projektem.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usługi eksperckiej w zakresie:

1) Świadczenie kompleksowych usług doradztwa na rzecz Zamawiającego w zakresie opracowania koncepcji funkcjonowania systemu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2) wraz z modułami dodatkowymi,

2) Analizę wybranych systemów informacji przestrzennej,

3) Opracowanie metodyki badania zbiorów danych przestrzennych możliwych do pozyskania

i udostępnienia poprzez system MIIP-2 dotyczących Województwa Małopolskiego,

4) Analizę zbiorów danych przestrzennych Województwa Małopolskiego oraz przeprowadzenie wstępnej analizy grup docelowych odbiorców i partnerów systemu MIIP-2,

5) Opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonowania systemu MIIP-2,

6) Opracowanie scenariuszy cyklu „warsztatów kreatywnych”– tj. spotkań dla wybranej przez Zamawiającego grupy użytkowników systemu MIIP-2,

7) Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów kreatywnych,

8) Wsparcie Zamawiającego w przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjnych z potencjalnymi grupami odbiorców systemu,

9) Udział w 2 dodatkowych spotkaniach informacyjnych z potencjalnymi grupami odbiorców,

10) Analizę możliwości utworzenia i wdrożenia regionalnego systemu do programowania prac urządzeniowo-rolnych, monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej, użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, w oparciu o dostępne i pozyskane dane,

11) Analizę możliwości publikacji i udostępnienia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego wraz

z utworzeniem portalu transakcyjnego dedykowanego WODGiK,

12) Analizę możliwości stworzenia aplikacji mobilnej systemu MIIP-2,

13) Analizę Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,

14) Opracowanie koncepcji funkcjonowania Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2), modułu geodezji rolnej, modułu WODGiK i aplikacji mobilnej,

15) Opracowanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (na podstawie którego Zamawiający przeprowadzi postępowanie na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu MIIP-2 modułów dodatkowych i aplikacji mobilnej),

16) Doradztwo specjalistyczne w zakresie prawa zamówień publicznych – prawo opcji nr 1,

17) Weryfikacja zgodności dokumentacji wytwarzanej przez wykonawcę/wykonawców systemu/systemów z założeniami koncepcyjnymi systemu MIIP-2 wraz z modułami dodatkowymi – prawo opcji nr 2.

3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zakres zamówienia podstawowego oraz prawo opcji zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie i kwalifikacje osób skierowanych do realizacji projektu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Opis e-usług publicznych / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 30 % m.in. w przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji dokumentów (innych niż określone w pkt III.3 SOPZ), zwiększenia ilości spotkań, o których mowa w pkt IV.5 SOPZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie:

— Doradztwo specjalistyczne w zakresie prawa zamówień publicznych – prawo opcji nr 1,

— Weryfikacja zgodności dokumentacji wytwarzanej przez wykonawcę/wykonawców systemu/systemów z założeniami koncepcyjnymi systemu MIIP-2 wraz z modułami dodatkowymi – prawo opcji nr 2.

Szczegółowy zakres prawa opcji został określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt planowany jest do realizacji w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska Działanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowy opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert znajduje w się w pkt. XVII SIWZ.

Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 40 000,00 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250 000 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy);Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ/ESPD). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się:

1) dysponowaniem zespołem osób skierowanym do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, w skład którego wchodzić będą co najmniej:

Kierownik projektu – tj. minimum 1 osoba, Specjalista w zakresie danych przestrzennych tj. minimum 1 osoba, Specjalista ds. architektury aplikacji tj. minimum 1 osoba, Analityk ds. analizy kosztowej tj. minimum 1 osoba, Analityk biznesowy tj. minimum 1 osoba, Analityk ds. GIS tj. minimum 1 osoba, Specjalista ds. baz danych przestrzennych tj. minimum 1 osoba, Specjalista ds. geodezji i kartografii tj. minimum 1 osoba, Radca prawny lub adwokat tj. minimum 1 osoba, Ekspert ds. prawa zamówień publicznych tj. minimum 1 osoba (szczegółowe wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia ww. osób zostały opisane w pkt. VI 3 SIWZ dostępnym na stronie internetowej pod adresem: http://bip.malopolska.pl/umwm)

2) doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) jednej usługi doradczej o wartości minimum 500 000 PLN brutto polegającej na projektowaniu i/lub tworzeniu i/lub budowie i/lub rozbudowie systemu informatycznego,

b) jednej usługi doradczej, polegającej na wsparciu w projektowaniu i/lub tworzeniu i/lub opiniowaniu architektury systemu informatycznego opartego o architekturę SOA (architekturę zorientowaną na usługi) zapewniającego integrację i komunikację wewnętrznych i zewnętrznych systemów z wykorzystaniem standardowych usług sieciowych, przy czym wartość tego systemu informatycznego wynosiła minimum 1 000 000 PLN brutto,

c) jednej usługi doradczej o wartości co najmniej 100 000 zł polegającej na wsparciu w projektowaniu i/lub tworzeniu i/lub opiniowaniu architektury systemu informatycznego opartego o architekturę SOA (architekturę zorientowaną na usługi), bazującego na rozwiązaniach GIS lub IIP, gdzie wartość usługi wynosiła co najmniej 100 000 PLN brutto.

Uwaga 1: Pod pojęciem system informacji przestrzennej należy rozumieć rozwiązania GIS (Geographic Information System) lub IIP (Infrastruktura Informacji Przestrzennej) tj. systemy informatyczne służące do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji, opisanych metadanymi danych przestrzennych, oparte o centralną lub rozproszoną strukturę baz i serwerów danych.Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ/ESPD).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania w zakresie zamówienia podstawowego.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach, wymienionych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/05/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/07/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/05/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Inwestycji Strategicznych, ul. Zacisze 5, 31-156 Kraków, p. 285.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wobec których zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, a także wykluczy z postępowania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 5, pkt 6 i pkt 8 ustawy tj. wykonawców:

a) w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

b) będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

c) jeżeli urzędującego członka ich organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt b);

d) którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ/ESPD) jako oświadczenie własne potwierdzające brak istnienia przesłanek do wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. Pełen wykaz dokumentów został wskazany w pkt. VIII SIWZ, która dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://bip.malopolska.pl/umwm

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2017