Tjänster - 120701-2021

10/03/2021    S48

Sverige-Uppsala: Ingenjörstjänster

2021/S 048-120701

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Linnéa Sundstedt
E-post: linnea.sundstedt@uppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsala.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Fyrishov Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556380-4524
Postadress: Fyrishov Aktiebolag Idrottsgatan 2
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 33
Land: Sverige
Kontaktperson: Anonymous Fyrishov
E-post: anonymous_Fyrishov@uppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.fyrishov.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Avtals Export
E-post: avtalsexport@uppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsala.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala Parkeringsaktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556044-4498
Postadress: Uppsala Parkeringsaktiebolag Salagatan 18 A
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 30
Land: Sverige
Kontaktperson: Anonymous Parkerings
E-post: anonymous_Parkerings@uppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://uppsalaparkering.se/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=57123
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=57123
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktningsman bro

Referensnummer: KSN-2020-02191
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71300000 Ingenjörstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Besiktning av broar

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
63723000 Kajplatstjänster
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71300000 Ingenjörstjänster
71631450 Brobesiktning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppsala län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Besiktning av broar

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 20/06/2021
Slut: 19/06/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 192-462548
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/04/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 12/10/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 13/04/2021
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadress: Kungsgatan 49
Ort: Uppsala
Postnummer: 75321
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefon: +46 184316300
Fax: +46 18100034
Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/03/2021