Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 120751-2018

20/03/2018    S55

Förenade kungariket-London: Lagring av dokument på annan plats och tilläggstjänster

2018/S 055-120751

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Ort: London
Nuts-kod: UKI4 Not specified
Postnummer: E14 5EU
Land: Förenade kungariket
Kontaktperson: Beatriz Rabazo
E-post: beatriz.rabazo@ema.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
Upphandlarprofil: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3199
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lagring av dokument på annan plats och tilläggstjänster

Referensnummer: EMA/2017/23/ST
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92512000 Arkivtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Myndigheten erfordrar tillhandahållande av säker lagring på annan plats av befintliga och historiska dokument i form av pappersdokument, cd-skivor och mediaband; hämtningstjänster; tjänster avseende dokumentförstöring som motsvarar byråns arkiveringsplan; inskanning av arkiverade dokument - digitalisering och tillhörande tjänster med anknytning till dokumenthantering, efter behov och när så krävs, t.ex. bevarandeåtgärder för att garantera dokumentens integritet, omorganisering och sortering av filer och andra tjänster som kan identifieras över tid för att uppfylla byråns policy avseende dokumenthantering. Byrån erfordrar även att dess fjärrlagrade arkiv flyttas från den nuvarande platsen i Storbritannien till den nya leverantörens lokaler.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
92512100 Arkivförstöring
79995100 Arkiveringstjänster
79999100 Skanning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL329 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

För en fullständig beskrivning, se avsnitt 3 i de tekniska specifikationerna (upphandlingsdokumenten).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 120
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Observera att kontraktet kommer att slutas för en inledande period på 6 år, följt av 2 möjliga förlängningar, vardera på 2 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/04/2018
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/05/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska läkemedelsmyndigheten, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5EU, Storbritannien.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 1 företrädare per anbudsgivare tillåts närvara vid anbudsöppningen. Av säkerhetsskäl ska anbudsgivare registrera sig inom den angivna tidsfristen (se anbudsinfordran) för att få närvara vid mötet för öppnande av anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Observera att endast 1 anbud kan lämnas per anbudsgivare.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Observationer på tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges under rubriken I.1.

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan du anföra ett klagomål till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överklagande förlängs eller till att en ny period för att anföra ett överklagande inleds.

Du får anföra ett överklagande till det organ som nämns i VI.4.1 inom 2 månader efter meddelande om tilldelningsbeslutet.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Ort: London
Postnummer: E14 5EU
Land: Förenade kungariket
E-post: info@ema.europa.eu
Telefon: +44 2036606000
Fax: +44 2036605555
Internetadress: http://www.ema.europa.eu/ema/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/03/2018