Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Radovi - 120773-2018

20/03/2018    S55

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor za konstrukcijske i završne radove u zgradama Europskog parlamenta u Bruxellesu

2018/S 055-120773

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Direction des infrastructures — Contrats et marchés, bureau RMD 04J024
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3222
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Rue Wiertz 60, bureau RMD 04J024
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: BE — 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Services des contrats et marchés
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3222
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za konstrukcijske i završne radove u zgradama Europskog parlamenta u Bruxellesu

Referentni broj: 06A50/2017/M038
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45223220 Radovi na oplati konstrukcija
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Okvirni ugovor za konstrukcijske i završne radove u zgradama Europskog parlamenta u Bruxellesu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45261920 Radovi održavanje krova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Okvirni ugovor za konstrukcijske i završne radove u zgradama Europskog parlamenta u Bruxellesu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sudjelovanje u ovom pozivu na nadmetanje otvoreno je pod jednakim uvjetima svim fizičkim osobama, pravnim osobama i javnim tijelima država članica Europske unije te svim fizičkim osobama, pravnim osobama i javnim tijelima država koje nisu članice, a koje su sklopile posebni sporazum s Europskom unijom u području javne nabave, na temelju čega imaju pristup ugovoru koji čini predmet ovog poziva na nadmetanje, pod uvjetima utvrđenim u tom sporazumu.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/05/2018
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/05/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Rue Montoyer 70 Bruxelles.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Pod prijetnjom uskraćivanja pristupa otvaranju ponuda, ponuditelji koji žele sudjelovati svoju namjeru trebaju potvrditi e-poštom (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) najkasnije 2 radna dana prije datuma otvaranja ponuda, ograničavajući svoje predstavnike na 1 osobu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

2022.

VI.3)Dodatni podaci:

Posjet lokaciji održat će se 10.4.2018. (u 10:00 sati).

Sastajalište će biti kod ulaza u akreditacijski centar zgrade Altiero Spinelli u Bruxellesu.

Svi gospodarski subjekti koji dobiju dokumentaciju poziva na nadmetanje koja se odnosi na ovaj ugovor mogu sudjelovati u posjetu lokaciji. U svakom slučaju, gospodarski subjekti koji žele sudjelovati moraju poslati e-poštu (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu), 3 radna dana prije posjeta, s detaljima o nazivu poduzeća i imenom, položajem, brojem osobne iskaznice i datumom rođenja sudionika. Predstavnici moraju imati valjani identifikacijski dokument.

Mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po gospodarskom subjektu. Sudjelovanje u posjetu nije obvezno.

Europski parlament sastavit će izvješće nakon svakog posjeta lokaciji, a izvješća će biti objavljena na mrežnoj stranici https://etendering.ted.europa.eu dana 23.4.2018.

Tijekom posjeta lokaciji gospodarski subjekti moći će postaviti pitanja koja smatraju relevantnima i korisnima za sastavljanje ponude. Radni jezik posjeta bit će francuski.

Sve putne troškove povezane s posjetom lokaciji snose gospodarski subjekti te ih Europski parlament neće nadoknaditi.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: FR — 67000
Država: Francuska
Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/03/2018