Diensten - 120798-2019

15/03/2019    S53    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Alicante: Telefonische communicatiediensten

2019/S 053-120798

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
V-03965324
Avenida de Europa, 4
Alicante
03008
Spanje
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: ES521

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement

I.1)Naam en adressen
Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Gedimino pr. 16
Vilnius
01103
Litouwen
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: LT011

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://eige.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (F4E)
Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral, Edificio B3
Barcelona
08019
Spanje
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/ehome.aspx

I.1)Naam en adressen
Europees Milieuagentschap (EEA)
Kongens Nytorv 6
Copenhagen
1050
Denemarken
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: DK011

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eea.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Europees GNSS-Agentschap (GSA)
Janovského 438/2
PRAHA 7 – Holesovice
170 00
Tsjechië
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gsa.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
1 Vasilissis Sofias Str
Maroussi, Athens
151 24
Griekenland
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: EL301

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.enisa.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Via Carlo Magno 1A
Parma
43126
Italië
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: ITH52

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.efsa.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)
Eisenhowerlaan 73
Den Haag
2517 KK
Nederland
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: NL332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.europol.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Konrad-Adenauer-Ufer 3
Köln
50668
Duitsland
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: DEA23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.easa.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Westhafenplatz 1
Frankfurt
60327
Duitsland
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: DE712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://eiopa.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau)
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris № 14, 2nd floor
Riga
1050
Letland
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: LV006

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://berec.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Europees Defensieagentschap (EDA)
Rue des Drapiers 17-23
Brussels
1050
België
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eda.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Santiago de Compostela, 12
Bilbao
48003
Spanje
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: ES213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://osha.europa.eu/en/

I.1)Naam en adressen
Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
103 rue de Grenelle
Paris
75007
Frankrijk
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.esma.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
30 Churchill Place
London
E14 5EU
Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: UKI42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ema.europa.eu/ema/

I.1)Naam en adressen
Eurojust
Johan de Wittlaan 9
Den Haag
2517
Nederland
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: NL332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eurojust.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Europese Bankautoriteit (EBA)
1, Canada Square (Floor 46)
London
E14 5AA
Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: UKI42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eba.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Ó utca 27
Budapest
1066
Hongarije
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cepol.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Wyattville Road, Loughlinstown
Co Dublin
D18 KP65
Ierland
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: IE061

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eurofound.europa.eu

I.1)Naam en adressen
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Valletta
MRS 1917
Malta
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: MT00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://easo.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Praça Europa 4
Lisbon
1249-206
Portugal
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: PT170

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.emsa.europa.eu

I.1)Naam en adressen
Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
Avenida García Barbón, 4 Edificio Odriozola
Vigo
36201
Spanje
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: ES114

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://efca.europa.eu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Telefonische communicatiediensten

Referentienummer: AO/025/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de aanbestedingsprocedure is het sluiten van raamovereenkomsten voor de verlening van telecommunicatie met betrekking tot telefoniediensten voor de deelnemende EU-organen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Geïntegreerde communicatie als dienst (UCaaS)

Perceel nr.: C
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alle locaties van de aanbestedende diensten die deelnemen aan dit perceel. Zie de aanbestedingsstukken.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van dit perceel is de verlening van een geïntegreerde communicatie-clouddienst, overeenkomstig de allernieuwste beschikbare technologie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 104-236679
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: C
Benaming:

Geïntegreerde communicatie als dienst (UCaaS)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Onverwachte omstandigheden hebben enkele deelnemende agentschappen ertoe gebracht zich terug te trekken uit de aanbestedingsprocedure. Daardoor zijn de initiële omvang van de aanbesteding en de behoeften voor en kenmerken van de via de aanbesteding gevraagde diensten substantieel gewijzigd en niet langer geldig.

Om de bovenstaande reden heeft het Bureau besloten de aanbestedingsprocedure te annuleren in overeenstemming met artikel 171 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18.7.2018.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxemburg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de datum van kennisgeving aan de betrokken partij of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de datum waarop het hem bekend werd.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/03/2019