Werken - 120816-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

België-Antwerpen: Brugrenovatiebouw

2019/S 053-120816

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Antwerpen
2018
België
Contactpersoon: Mohammed Al Bouzidi
Telefoon: +32 32246887
E-mail: mohammed.albouzidi@mow.vlaanderen.be
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335492

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Beheer wegen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervangen voegen en leuningen in provincie Antwerpen

Referentienummer: AWV A'pen-X10-0-358_1M3D8E-19-09-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221119
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanneming is om bestaande leuningen en/of voegen te vervangen door nieuwe. Op de meeste bruggen worden de bestaande dekstenen vervangen door nieuwe dekstenen.

Het betreft leuningen en/of voegen op bruggen in districten Antwerpen, Geel, Vosselaar en eventueel Puurs.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45341000
45233120
45233142
45233294
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze aanneming is om bestaande leuningen en/of voegen te vervangen door nieuwe. Op de meeste bruggen worden de bestaande dekstenen vervangen door nieuwe dekstenen.

Het betreft leuningen en/of voegen op bruggen in districten Antwerpen, Geel, Vosselaar en eventueel Puurs.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De opdracht wordt mogelijks opgesplitst in percelen

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
13/08/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Categorie C of E

Klasse 5 of 6

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
13/08/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
E-mail: info@raadvanstate.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019