Byggentreprenader - 120824-2019

15/03/2019    S53    Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Helsingborg: Tvätt- och kemtvättstjänster

2019/S 053-120824

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Helsingborgs stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-1157
Postadress: Helsingborgs stad Drottninggatan 2
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE224
Postnummer: 252 21
Land: Sverige
Kontaktperson: Rebecka Svantesson
E-post: rebecka.svantesson@helsingborg.se

Internetadress(er):

Allmän adress: www.helsingborg.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=42642
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=42642
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tvätteritjänster

Referensnummer: 627/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
98310000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar tvätteritjänster vilket avser:

— Tvätt enligt schema av kundägda arbetskläder och övriga textilier för lagerarbetare, renhållningsarbetare, mekaniker, verkstadspersonal och övrig personal som arbetar utomhus med varselkläder i gatumiljö

— Hyra och tvätt av kockkläder, serveringskläder, förkläden med mera samt övriga textilier som dukar, kökshanddukar, servetter med mera

— Tilläggstjänster som exempelvis mindre lagningsarbeten, märkning (chippning) av arbetskläder, eventuell efterbehandling

— Transport av tvätt (hämtning av smutstvätt, transport till tvätteri, återleverans av ren tvätt) till och från beställaren.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
98310000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar tvätteritjänster vilket avser

— Tvätt enligt schema av kundägda arbetskläder och övriga textilier för lagerarbetare, renhållningsarbetare, mekaniker, verkstadspersonal och övrig personal som arbetar utomhus med varselkläder i gatumiljö

— Hyra och tvätt av kockkläder, serveringskläder, förkläden med mera samt övriga textilier som dukar, kökshanddukar, servetter med mera

— Tilläggstjänster som exempelvis mindre lagningsarbeten, märkning (chippning) av arbetskläder, eventuell efterbehandling

— Transport av tvätt (hämtning av smutstvätt, transport till tvätteri, återleverans av ren tvätt) till och från beställaren.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/04/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 17/10/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/04/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Postadress: Kalendegatan 6
Ort: Malmö
Postnummer: 211 35
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefon: +46 40353500
Fax: +46 40972490

Internetadress: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/03/2019