Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 120840-2019

15/03/2019    S53

Magyarország-Veszprém: Építési munkák

2019/S 053-120840

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Telefon: +36 88549176
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.veszprem.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000091952019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000091952019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

TOP-6.1.5-16-VP1 É. közlekedésfejleszté 1-2. rész_

Hivatkozási szám: EKR000091952019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 azonosítójú, „Északi iparterület közlekedésfejlesztése” 1-2. részfeladatban foglaltak kivitelezése. A közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Pápai út fejlesztése” kivitelezési munkái

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8200 Veszprém, Pápai út

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. részf.: „Pápai út fejlesztése” kivitelezési munkái

Burkolat bontások: 2545 m3

Földmunka: 9960 m3

Szegély építések: 10743 fm

Aszfaltburkolat készítése: 3008 m3

Térburkolat készítése: 3939 m2

Közúti jelzőtáblák szerelése: 123 db

Útburkolati jelek festése: 829 m2

Tereprendezés, humuszterítés: 2657 m2

Faültetés: 185 db

Cserjeültetés: 8669 db

Közműkiváltások: 3 db

Közvilágítási oszlopok építése: 35 db

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.Részletesen a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírása, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. M.2.1./ alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Kistó utca burkolatrekonstrukció” kiv. munkái

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8200 Veszprém, Kistó utca

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. részf.: „Kistó utca burkolatrekonstrukció” kivitelezési munkái

1228 fm hossz

Útépítés:

Burkolat marása szükséges átlagosan 5 cm vtg.

Kopóréteg cseréje:

4 cm Ac 11 (mF) aszfalt kopóréteg

2,5-6 cm AC 11 kiegyenlítő aszfaltréteg

Meglévő pályaszerkezet 0-5 cm burkolat marása

Buszöböl pályaszerkezete

22 cm CP 4/2,7-S1-XD3-XF4 pályaburkolati beton

Elválasztó réteg

25 cm C8/10-32-F1 (földnedves) alapbeton

20 cm fagyálló dolomit zúzottkő ágyazat

Csapadékvíz elvezetés:A jelenlegi vízelvezetés nem változik, a meglévő víznyelők vezetik el az útpálya vizét. A burkolat felújítás során a víznyelők szintbehelyezése szükséges.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.Részletesen a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírása, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M.2.1./ alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú,az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hónap) / Súlyszám: 15
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró ok(KO):Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT), alvállalk., és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk valamelyike fennáll.Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, alk. igazolásában résztvevő GSZt, aki részéről a KO az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT, az alk. igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) KR (KR) 4.§(1)-(2)bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt.62.§ szerinti KOk hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt.65.§ alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában ESPDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának igazolására.ESPDban GSZ köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn, és köteles megadni az AK által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat.A KR 2.§(5)bek alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyilatkozatban, a 69.§(4)bek szerint benyújtandó igazolások vonatkozásában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben-azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a KOk igazolása körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek alapján a felhívott GSZnek a KR 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia.A GSZnek nyilatkoznia kell a KR 6.§(1)-(2)bek és a Kbt.67.§(4)bek tekintetében. Az eljárásban a Kbt.64.§(1)-(2), (4)bek és a KR 4.-5.§-8.§;10.§ 12.-14 § és 16.§ rendelkezései alkalmazandók.A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontját nem a Kr.8.§ i) ib) és 10. § g) gb) alpont szerint, hanem tartalmilag a Kbt.hatályos szövege szerint kell igazolni. AK a KOk előzetes ellenőrzése során elfogadja az ESPDba foglalt nyilatkozatot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, i gazolások benyújtása KR 1.§(7)b ek és 7.§ alapján is lehetséges. A szakm. tev. végzésére való alkalmasság: Az építőipari kiv. tev. végző gazdasági szereplő szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Mo-n letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, továbbá amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges −a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. AK előírja ATk vonatkozásában az építési beruházáshoz kapcsolódó a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, ill. a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Ig. mód: előzetesen ESPDben a IV. rész „α”(alfa) szakasz kitöltésével. Utólagos igazolás:A Mo-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az építőipari

Kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, továbbá a tervezés tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján, a nem Mo-n letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Kr.26. § (2) bekezdés; 322/2015. (X. 30.) Kr. 8.§ (2) bek]

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások: Ajánlattevőknek a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot - ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevők felelnek. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: P.1./ Az Ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont] Ha az Ajánlattevő a P.1./ pontban előírt irattal azért

Nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerint járhat el. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése és (7) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a P.1/ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. Ebben az esetben felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdés, a 30. § (4) bekezdés rendelkezéseire. Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés rendelkezései alkalmazandóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AK alkalmatlannak minősíti ATt (vagy közös ATket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): P.1./ az Ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a vizsgált időtartam alatt nem éri el összesen az 1. részf: 375 millió,- HUF (háromszázhetvenötmillió forint), a 2. részf.: 65 millió (hatvanötmillió forint) összeget. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P.1./ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A közbeszerzés tárgyán az Ajánlatkérő mélyépítési kivitelezési tevékenységet érti.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

ATknek a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot - ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK) teljesítését - az Ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5)bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az ESPD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Kbt.69.§(4) adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)bek szerint a szerződést kötő másik fél féltal kiállított referenciaigazolást amelynek tartalmaznia kell legalább: a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását, c) a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét; d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött; e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g) a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5)bek alkalmazandó.Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. M/2. nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; KR. 21. § (2)bek b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. AK a KR 24. § (1), (2) bek szerinti igazolásokat is elfogad M1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7), (9) és (11)bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12.§ (2)bek rendelkezései alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AK alkalmatlannak minősíti ATt (vagy közös ATket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): M.1./olyan, az AF feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett referenciával,amely 1. részf: min. 1 504m3 aszfaltburkolat és 1 970m2 térburkolat 2. részf: 614m út- építés és/vagy felújítási munkára vonatkozik. A referencia legfeljebb három szerződésből is teljesíthető. M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel(SZE): 1-2.részf. esetében:M.2.1/ 1 fő, aki közlekedési építmények szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006(XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, ill. azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. 1.részf esetében: M.2.2/ 1 fő, aki villamosság szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013(VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 3. rész 21. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 21. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, ill. azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel,ill. a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Egy SZE megfelelőség esetén több pozícióba jelölhető. SZEk tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a 2. értékelési részszempontként értékeli az M.2.1./ pont tekintetében, a SZE szakmai tapasztalatát. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott SZEk kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg a Kbt.135.§(7)bek alapján (vállalási ár nettó tartalékkeret nélküli 5 %-a) elszámolása végszámlában történik.A beszerzés megvalósítása 100 %-os támogatási mértékben uniós forrásból történik az utófinanszírozás szabályai szerint. A kifizetésre a Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(6) bek, a Ptk 6:130. § (1) -(2) bek, alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A. § és 32/B. § irányadók. Áfa finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint (2007.évi CXXVII. tv. 142. §) AK 3 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses érték 25 %-50 %-75 % és 100%át elérő megvalósult teljesítés esetén. AK tartalékkeretet biztosít (5 %).Kötbér a Ptk 6:186. § (1)bek szerint: késedelmi kötbér 0,5%/naptári nap, max 10 % meghiúsulási kötbér 15 %. Teljes körű jótállás min 36 hó a ért. résszempont alapján. Szavatosság a jogszabályok szerint. Jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bek a) pontja szerint,mértéke a nettó szerződéses ár 5 %-a.Részletesen a KDban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/04/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/04/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) AK a Kbt. 57.§ (1) bek. szerint KDt készít a jelen közbesz-hez kapcsolódóan. AK a KDt az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2) Kieg táj: a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bek és KD szerint. 3) Ajánlatok benyújtása: Az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül. 4) Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. AT árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolják. 5)Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot,akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell. 6) AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a) felolvasólapot b) Kbt. 66. § (2) szerinti, c) 62. § (1) k) kb) és kc)szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67. § (4) nyil. 7) ATnek, valamennyi közös ATnek ajánlatában be kell nyújtania: Kbt. 66. § (6) 67. § (1), (3) és (4), 65. § (7), 134. § (5) szerinti nyilatkozatokat, (Kbt. 66. § (6) és 65. § (7)bek esetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező) -kötelezettségvállalást tartalmazó okirat az alk. igazolásában részt vevő szervezet részéről Kbt. 65. § (7) - nyilatkozat a 322/2015.(X.30.)Korm.rend. 26.§ alapján, Kbt. 134. § (5) bek alapján nyilatkozat az előírt biztosíték rendelkezésre bocsátásáról. 8) Az ajánlathoz csatolandó az ATk, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő egyéb szervezetek esetében aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya, 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek.,meghatalmazott esetén meghatalmazás. 9)Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is. 10) Formai kötöttség Kbt. 47. § (2) bekezdése és az EKR rendelet 10. § rendelkezései szerint. 11) AT az ajánlata részeként a kiadott árazatlan költségvetéssel megegyező árazott költségvetést is csatolja.

Érvénytelen az ajánlat, ha AT az ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést. 12) Fordítás: AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást elfogadja. 13) Az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest AK szigorúbban határozta meg. 14) Nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára- alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, 1. részf: min. 80 000 000 HUF/év és min. 40 000 000 HUF/kár 2. részf: min. 40 000 000 HUF/év és min. 20 000 000 HUF/kár összegre. 15) Üzleti titok: GSZ a Kbt. 44. § alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 16) AK a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját alkalmazza, a 81. § (4) és (5) bekezdést nem alkalmazza. Az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontban megadott időtartama Kbt. 81. § (11) bekezdés alapján 60 nap. 17) M.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb szerződés megkötéséig (ezt követően a szerződés időtartama alatt) rendelkezniük kell a KD-ban részletezett jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel. 18) Értékelés: Kbt. 76. § (2) c) alapján. Értékelés során adható pontszám: 0- 10 pont. Értékelés módsz: Ár: fordított arányosítás, többletjótállás: egyenes arányosítás(legkedvezőtlenebb szint 0 hó, legkedvezőbb szint 36 hó) szakember: egyenes arányosítás legkedvezőbb szint: 36 hónap . 19) Ir. jog: Kbt; 424/2017.(XII.19.) KR., 20) FAKSZ: Harsányi István 00055.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/03/2019