Werken - 120840-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Veszprém: Bouwwerkzaamheden

2019/S 053-120840

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
EKRSZ_28636553
Óváros Tér 9.
Veszprém
8200
Hongarije
Contactpersoon: Porga Gyula
Telefoon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
NUTS-code: HU213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.veszprem.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000091952019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000091952019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

TOP-6.1.5-16-VP1 É. közlekedésfejleszté 1-2. rész_

Referentienummer: EKR000091952019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001 azonosítójú, „Északi iparterület közlekedésfejlesztése” 1-2. részfeladatban foglaltak kivitelezése. A közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Pápai út fejlesztése” kivitelezési munkái

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

8200 Veszprém, Pápai út

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. részf.: „Pápai út fejlesztése” kivitelezési munkái

Burkolat bontások: 2545 m3

Földmunka: 9960 m3

Szegély építések: 10743 fm

Aszfaltburkolat készítése: 3008 m3

Térburkolat készítése: 3939 m2

Közúti jelzőtáblák szerelése: 123 db

Útburkolati jelek festése: 829 m2

Tereprendezés, humuszterítés: 2657 m2

Faültetés: 185 db

Cserjeültetés: 8669 db

Közműkiváltások: 3 db

Közvilágítási oszlopok építése: 35 db

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.Részletesen a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírása, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 36 hónap) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. M.2.1./ alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hónap) / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 300
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Kistó utca burkolatrekonstrukció” kiv. munkái

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

8200 Veszprém, Kistó utca

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2. részf.: „Kistó utca burkolatrekonstrukció” kivitelezési munkái

1228 fm hossz

Útépítés:

Burkolat marása szükséges átlagosan 5 cm vtg.

Kopóréteg cseréje:

4 cm Ac 11 (mF) aszfalt kopóréteg

2,5-6 cm AC 11 kiegyenlítő aszfaltréteg

Meglévő pályaszerkezet 0-5 cm burkolat marása

Buszöböl pályaszerkezete

22 cm CP 4/2,7-S1-XD3-XF4 pályaburkolati beton

Elválasztó réteg

25 cm C8/10-32-F1 (földnedves) alapbeton

20 cm fagyálló dolomit zúzottkő ágyazat

Csapadékvíz elvezetés:A jelenlegi vízelvezetés nem változik, a meglévő víznyelők vezetik el az útpálya vizét. A burkolat felújítás során a víznyelők szintbehelyezése szükséges.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.Részletesen a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírása, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 36 hónap) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: M.2.1./ alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú,az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hónap) / Weging: 15
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 300
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró ok(KO):Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT), alvállalk., és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk valamelyike fennáll.Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, alk. igazolásában résztvevő GSZt, aki részéről a KO az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT, az alk. igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) KR (KR) 4.§(1)-(2)bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt.62.§ szerinti KOk hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt.65.§ alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában ESPDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának igazolására.ESPDban GSZ köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn, és köteles megadni az AK által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat.A KR 2.§(5)bek alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyilatkozatban, a 69.§(4)bek szerint benyújtandó igazolások vonatkozásában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben-azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a KOk igazolása körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek alapján a felhívott GSZnek a KR 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia.A GSZnek nyilatkoznia kell a KR 6.§(1)-(2)bek és a Kbt.67.§(4)bek tekintetében. Az eljárásban a Kbt.64.§(1)-(2), (4)bek és a KR 4.-5.§-8.§;10.§ 12.-14 § és 16.§ rendelkezései alkalmazandók.A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontját nem a Kr.8.§ i) ib) és 10. § g) gb) alpont szerint, hanem tartalmilag a Kbt.hatályos szövege szerint kell igazolni. AK a KOk előzetes ellenőrzése során elfogadja az ESPDba foglalt nyilatkozatot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, i gazolások benyújtása KR 1.§(7)b ek és 7.§ alapján is lehetséges. A szakm. tev. végzésére való alkalmasság: Az építőipari kiv. tev. végző gazdasági szereplő szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Mo-n letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, továbbá amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges −a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. AK előírja ATk vonatkozásában az építési beruházáshoz kapcsolódó a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, ill. a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Ig. mód: előzetesen ESPDben a IV. rész „α”(alfa) szakasz kitöltésével. Utólagos igazolás:A Mo-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az építőipari

Kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, továbbá a tervezés tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján, a nem Mo-n letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Kr.26. § (2) bekezdés; 322/2015. (X. 30.) Kr. 8.§ (2) bek]

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások: Ajánlattevőknek a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot - ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevők felelnek. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: P.1./ Az Ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont] Ha az Ajánlattevő a P.1./ pontban előírt irattal azért

Nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerint járhat el. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése és (7) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a P.1/ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. Ebben az esetben felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdés, a 30. § (4) bekezdés rendelkezéseire. Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés rendelkezései alkalmazandóak.

Eventuele minimumeisen:

AK alkalmatlannak minősíti ATt (vagy közös ATket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): P.1./ az Ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a vizsgált időtartam alatt nem éri el összesen az 1. részf: 375 millió,- HUF (háromszázhetvenötmillió forint), a 2. részf.: 65 millió (hatvanötmillió forint) összeget. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P.1./ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A közbeszerzés tárgyán az Ajánlatkérő mélyépítési kivitelezési tevékenységet érti.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

ATknek a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot - ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK) teljesítését - az Ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5)bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az ESPD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Kbt.69.§(4) adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)bek szerint a szerződést kötő másik fél féltal kiállított referenciaigazolást amelynek tartalmaznia kell legalább: a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását, c) a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét; d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött; e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g) a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5)bek alkalmazandó.Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. M/2. nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; KR. 21. § (2)bek b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. AK a KR 24. § (1), (2) bek szerinti igazolásokat is elfogad M1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7), (9) és (11)bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12.§ (2)bek rendelkezései alkalmazandó.

Eventuele minimumeisen:

AK alkalmatlannak minősíti ATt (vagy közös ATket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): M.1./olyan, az AF feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett referenciával,amely 1. részf: min. 1 504m3 aszfaltburkolat és 1 970m2 térburkolat 2. részf: 614m út- építés és/vagy felújítási munkára vonatkozik. A referencia legfeljebb három szerződésből is teljesíthető. M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel(SZE): 1-2.részf. esetében:M.2.1/ 1 fő, aki közlekedési építmények szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006(XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, ill. azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. 1.részf esetében: M.2.2/ 1 fő, aki villamosság szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013(VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 3. rész 21. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 21. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, ill. azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel,ill. a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Egy SZE megfelelőség esetén több pozícióba jelölhető. SZEk tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a 2. értékelési részszempontként értékeli az M.2.1./ pont tekintetében, a SZE szakmai tapasztalatát. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott SZEk kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Előleg a Kbt.135.§(7)bek alapján (vállalási ár nettó tartalékkeret nélküli 5 %-a) elszámolása végszámlában történik.A beszerzés megvalósítása 100 %-os támogatási mértékben uniós forrásból történik az utófinanszírozás szabályai szerint. A kifizetésre a Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(6) bek, a Ptk 6:130. § (1) -(2) bek, alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A. § és 32/B. § irányadók. Áfa finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint (2007.évi CXXVII. tv. 142. §) AK 3 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses érték 25 %-50 %-75 % és 100%át elérő megvalósult teljesítés esetén. AK tartalékkeretet biztosít (5 %).Kötbér a Ptk 6:186. § (1)bek szerint: késedelmi kötbér 0,5%/naptári nap, max 10 % meghiúsulási kötbér 15 %. Teljes körű jótállás min 36 hó a ért. résszempont alapján. Szavatosság a jogszabályok szerint. Jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bek a) pontja szerint,mértéke a nettó szerződéses ár 5 %-a.Részletesen a KDban.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

EKR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) AK a Kbt. 57.§ (1) bek. szerint KDt készít a jelen közbesz-hez kapcsolódóan. AK a KDt az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2) Kieg táj: a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bek és KD szerint. 3) Ajánlatok benyújtása: Az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül. 4) Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. AT árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolják. 5)Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot,akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell. 6) AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a) felolvasólapot b) Kbt. 66. § (2) szerinti, c) 62. § (1) k) kb) és kc)szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67. § (4) nyil. 7) ATnek, valamennyi közös ATnek ajánlatában be kell nyújtania: Kbt. 66. § (6) 67. § (1), (3) és (4), 65. § (7), 134. § (5) szerinti nyilatkozatokat, (Kbt. 66. § (6) és 65. § (7)bek esetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező) -kötelezettségvállalást tartalmazó okirat az alk. igazolásában részt vevő szervezet részéről Kbt. 65. § (7) - nyilatkozat a 322/2015.(X.30.)Korm.rend. 26.§ alapján, Kbt. 134. § (5) bek alapján nyilatkozat az előírt biztosíték rendelkezésre bocsátásáról. 8) Az ajánlathoz csatolandó az ATk, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő egyéb szervezetek esetében aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya, 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek.,meghatalmazott esetén meghatalmazás. 9)Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is. 10) Formai kötöttség Kbt. 47. § (2) bekezdése és az EKR rendelet 10. § rendelkezései szerint. 11) AT az ajánlata részeként a kiadott árazatlan költségvetéssel megegyező árazott költségvetést is csatolja.

Érvénytelen az ajánlat, ha AT az ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést. 12) Fordítás: AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást elfogadja. 13) Az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest AK szigorúbban határozta meg. 14) Nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára- alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, 1. részf: min. 80 000 000 HUF/év és min. 40 000 000 HUF/kár 2. részf: min. 40 000 000 HUF/év és min. 20 000 000 HUF/kár összegre. 15) Üzleti titok: GSZ a Kbt. 44. § alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 16) AK a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját alkalmazza, a 81. § (4) és (5) bekezdést nem alkalmazza. Az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontban megadott időtartama Kbt. 81. § (11) bekezdés alapján 60 nap. 17) M.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb szerződés megkötéséig (ezt követően a szerződés időtartama alatt) rendelkezniük kell a KD-ban részletezett jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel. 18) Értékelés: Kbt. 76. § (2) c) alapján. Értékelés során adható pontszám: 0- 10 pont. Értékelés módsz: Ár: fordított arányosítás, többletjótállás: egyenes arányosítás(legkedvezőtlenebb szint 0 hó, legkedvezőbb szint 36 hó) szakember: egyenes arányosítás legkedvezőbb szint: 36 hónap . 19) Ir. jog: Kbt; 424/2017.(XII.19.) KR., 20) FAKSZ: Harsányi István 00055.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § rendelkezései alapján.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019