Werken - 120843-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Guntramsdorf: Bouwwerkzaamheden voor riool

2019/S 053-120843

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Marktgemeinde Guntramsdorf
Rathausviertel 1/1
Guntramsdorf
2353
Oostenrijk
Contactpersoon: Abwasser Service Betrieb
Telefoon: +43 223653501-120
E-mail: Erich.Jenisch@asb-guntramsdorf.at
NUTS-code: AT1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.guntramsdorf.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.wasserundumwelt.at
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Binder & Hinker ZT GmbH
Leopold Gattringer Straße 119
Brunn am Gebirge
2345
Oostenrijk
Telefoon: +43 223642162
E-mail: hinker@wasserundumwelt.at
NUTS-code: AT1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wasserundumwelt.at

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ABA Guntramsdorf BA22

Referentienummer: A-865
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232400
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Erneuerung des Trennkanalsystems in Neuguntramsdorf und Straßenwiederherstellung.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Guntramsdorf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Erneuerung des Trennkanalsystems in Neuguntramsdorf und Straßenwiederherstellung.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 01/05/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

Mindestumsatz 100 Mio EUR

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

ASB Kläranlage

An der Schwechat 4

2353 Guntramsdorf

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Befugte Vertreter der Bieter

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Nationale Erkennungsnummer: [L-668833-938]

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Rennbahnstraße 29
St. Pölten
3109
Oostenrijk
Telefoon: +43 2742/90590
E-mail: post@lvwg.noel.gv.at
Fax: +43 2742/90590/15540

Internetadres: http://www.lvwg.noe.gv.at/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
NÖ Schlichtungsstelle für öffentliche Aufträge
Landhausplatz 1
St. Pölten
3109
Oostenrijk
Telefoon: +43 27429005-12109
E-mail: post.lad@noel.gv.at
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019