Werken - 120888-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Limoges: Ruwbouw

2019/S 053-120888

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centre communal d'action sociale
26870853400014
9 place Léon Betoulle
Limoges Cedex 1
87031
Frankrijk
Telefoon: +33 555459300
E-mail: correspondre@aws-france.com
Fax: +33 555459335
NUTS-code: FRI23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-limoges.fr

Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.limoges.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://marchespublics.limoges.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://marchespublics.limoges.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Constructions de l'EHPAD Marcel Faure — relance lot 19

Referentienummer: C9f027
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet de définir les termes régissant la passation et l'attribution de marchés à procédure formalisée concernant la construction de l'EHPAD Marcel Faure. Ce marché fait l'objet d'une relance pour le lot 19 qui a été déclaré sans suite. Le marchés est conclu à compter de sa date de notification jusqu'à la fin de garantie de parfait achèvement des travaux.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42416100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI23
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation a pour objet de définir les termes régissant la passation et l'attribution de marchés à procédure formalisée concernant la construction de l'EHPAD Marcel Faure. Ce marché fait l'objet d'une relance pour le lot 19 qui a été déclaré sans suite. Le marchés est conclu à compter de sa date de notification jusqu'à la fin de garantie de parfait achèvement des travaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les candidats devront obligatoirement proposer une prestation supplémentaire obligatoire suivante: — maintenance annuelle.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.limoges.fr

Candidature: la liste des documents demandés pour la candidature ainsi que pour l'offre sont clairement explicités dans le règlement de consultation.

Demande de renseignements: pour obtenir tous les renseignements complémentaires nécessaires à l'élaboration de leur offre, les candidats devront faire parvenir leur demande au plus tard 10 jours francs avant la date limite de réception des offres, uniquement via le profil acheteur http://marchespublics.limoges.fr

Une réponse sera alors diffusée, via le profil acheteur, à toutes les sociétés ayant téléchargé le DCE, après identification 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Limoges
1 Cours Vergniaud
Limoges
87000
Frankrijk
Telefoon: +33 555339155
E-mail: greffe.ta-limoges@juradm.fr
Fax: +33 555339160
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ville de Limoges — service de la commande publique
9 place Léon Betoulle, BP 3120
Limoges
87031
Frankrijk
Telefoon: +33 555459385
E-mail: delphine_bouty-chollet@ville-limoges.fr
Fax: +33 555459335
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019