Bauleistung - 120950-2019

15/03/2019    S53    - - Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Piatra Neamț: Straßenarbeiten

2019/S 053-120950

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Județul Neamț
2612839
Str. Alexandru cel Bun nr. 27
Piatra Neamț
610004
Rumänien
Kontaktstelle(n): Bordei Cătălin-Constantin
Telefon: +40 233212890
E-Mail: cjneamt@yahoo.com, achizitiipublicecjneamt@gmail.com
Fax: +40 233211569
NUTS-Code: RO214

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cjneamt.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Execuţie lucrări aferente proiectului: „Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 2612839_2018_PAAPD1025946
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233140
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Proiectul a fost depus în cadrul apelului de proiecte POR 2014-2020 Axa Prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională — Prioritatea de investiții 6.1 — Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Realizarea lucrărilor la obiectivul de investiție „Regiunea Nord-Est — Axa Rutieră Strategică 3: Neamț — Bacău — Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț — Mărgineni — Făurei — Horia — Ion Creangă — Icușești — limita județul Bacău” se va face în baza Proiectului Tehnic de execuție, a Detaliilor de Execuție, a Caietelor de Sarcini pe specialități verificate si autorizate conform prevederilor legale și a autorizației de construire/desființare, respectiv:

(a) execuția de lucrări la partea carosabilă, lucrări pentru asigurarea scurgerii apelor, lucrări de poduri și podețe, semnalizare rutieră pe drumurile:1. DJ 157 Horia [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 116 792 878.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45221100
45233000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO214
Hauptort der Ausführung:

Proiectul se implementeaza in Romania, regiunea Nord-Est, pe o arie mai largă care străbate mai multe localități, respectiv: Icușești, Ion Creangă, Trifești, Secuieni [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Realizarea lucrărilor la obiectivul de investiție „Regiunea Nord-Est — Axa Rutieră Strategică 3: Neamț — Bacău — Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț — Mărgineni — Făurei — Horia — Ion Creangă — Icușești — limita județul Bacău” se va face în baza Proiectului Tehnic de execuție, a Detaliilor de Execuție, a Caietelor de Sarcini pe specialități verificate și autorizate conform prevederilor legale și a autorizației de construire/desființare, respectiv:

(a) execuția de lucrări la partea carosabilă, lucrări pentru asigurarea scurgerii apelor, lucrări de poduri și podețe, semnalizare rutieră pe drumurile:

1) DJ 157 Horia – Trifești – Climești – Făurei – Mărgineni – Piatra Neamț km 0+000–17+300 si km 25+000–47+700 L = 40,00 km;

2) DJ 207C Horia — Ion Creangă km 0+000–7+100, L = 7,100 km;

3) DJ 207D Ion Creangă – Recea – Icușești – Bătrânești km 12+170–21+430 si 24+000–28+000, L = 13,260 km,

(b) Organizare de șantier: realizări construcții provizorii (baraci/vestiare) ce vor fi amplasate în limita de proprietate a drumurilor și cheltuieli conexe organizării de șantier (chirii, cheltuieli de transport și cazare muncitori, paza șantierului, cheltuieli SSM etc.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Autoritatea beneficiara acorda punctaj pentru ofertele care prezinta o perioada de garantie a lucrarilor suplimentara fata de perioada de garantie minim acceptata de 3 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

”Regiunea Nord - Est - Axa Rutieră Strategică 3: Neamț - Bacău - Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț - Mărgineni - Făurei - Horia - Ion Creangă - Icușești - limita județul Bacău”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Axa Prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională — Prioritatea de investiții 6.1 — Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1.

1) Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, inclusiv asociat, subcontractanți/terți susținători. Cerința se aplică inclusiv pentru asociați, subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente pot fi:

— certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Cerinta nr. 2.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor și totodată se va prezenta Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Cerința se aplică inclusiv pentru asociați, subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Declaraţia se va prezenta odată cu DUAE de către toti participanţii la procedură. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante:

— Arsene Ionel — președinte,

— Asaftei Ion — vicepreședinte,

— Diaconu Adrian — vicepreședinte,

— Soroceanu Daniela (detașată),

— Bosovici Bogdan (numit temporar Secretar al Județului, cu 17.9.2018) — Secretarul județului,

— Chiței Cătălin — Administrator public,

— Mititelu Cristina (numită temporar Director executiv, cu 17.9.2018; suspendată cu data de 3.1.2019) — Director executiv, Directia Juridică și Relatii Internaționale,

— Grăpinoiu Maria-Cătălina (numită temporar Director executiv adjunct, cu 18.10.2018) — Director executiv adjunct, Direcţia Juridică şi Relaţii Internaţionale,

— Coardă Rozalica — șef birou, Biroul Coordonare Administratie Publică, Relații Publice și Documente Clasificate,

— Bălău Andreea-Roxana — șef Serviciu, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Editarea Monitorului Oficial al Judetului,

— Părău Daniela — șef Serviciu, Serviciul Proiecte Europene,

— Țigănuș Mona-Magdalena — Director executiv, Directia de Dezvoltare Turistică și Guvernantă Corporativă,

— Afloarei Anca — șef Serviciu, Serviciul Turism,

— Popa Mihaela — șef Serviciu, Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor și Mediu,

— Vasiliu Veronica — Director executiv [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cerinţa 2: informaţii privind partea din contract pe care ofertantul intenţionează să o subcontracteze. Ofertantul va completa cerinţa corespunzătoare DUAE din documentaţia de atribuire si va prezenta odata cu acesta acordul de subcontractare.

Continuarea Cerinţa 1: ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani lucrari de drumuri si poduri de natura celor care fac obiectul contractului, la nivelul unui contract, maxim 5 contracte, avand o valoare cumulată de cel puțin 116 000 000 RON fără TVA. Ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Cerinţa 1: ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani lucrari de drumuri si poduri de natura celor care fac obiectul contractului, la nivelul unui contract, maxim 5 contracte, avand o valoare cumulată de cel puțin 116 000 000 RON fără TVA. Ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Documentele pentru susţinerea cerinţei se prezintă, la solicitarea autorităţii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la încheierea raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Continuarea Modalitate de indeplinire Cerinta 1:

3) In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza [...] capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor;

4) Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Modalitatea de indeplinire: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat separat de catre fiecare tert sustinator impreuna cu angajamentul de sustinere si documentele acestora din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, se vor prezenta de catre toti ofertantii odata cu DUAE, la data limita de depunere a ofertelor.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: informatii privind asociatii si/sau subcontractantii: orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de Legea 98/2016. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. Modalitatea de indeplinire: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Acordul de asociere se prezinta de catre toti ofertantii odata cu DUAE, la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea de contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. De asemenea se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Astfel, urmatoarele documente care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de catre toti ofertantii odata cu DUAE, la data limita de depunere a ofertelor: Formularul 5 Acord de subcontractare, Formularul 6 Acord de asociere. Daca valorile contractelor sunt in alta moneda decat RON, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor, disponibil la adresa: www.bnr.ro

Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si angajamentul tertului/tertilor sustinator/sustinatori.

Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate de catre candidati/ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, enumerarea nefiind cumulativa: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit; certificate de predare-primire; certificate de buna executie; recomandari; procese-verbale de receptie finala; procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor; procese-verbale pe obiecte care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit; certificari de buna executie; certificate constatatoare si/sau orice alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor. Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor/lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Clasa tehnica a drumurilor judetene care fac obiectul prezentului contract de achizitie publica este clasa IV, asa cum este prevazut in proiectul tehnic. Experienta similara, in acceptiunea autoritatii contractante, este experienta in activitati avand ca obiect lucrari de geniu civil, cum ar fi lucrari de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare de drumuri si poduri, care se incadreaza cel putin in clasa tehnica IV (drumuri judetene si drumuri nationale) conform normativului in domeniu (Ordinul Ministrului transporturilor nr. 1295/30.8.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice; Ordinul Ministrului transporturilor nr. 1296/30.8.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumului; OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor).

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: informatii pentru sustinerea privind capacitatea tehnica si profesionala. In baza prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, sustinerea privind capacitatea tehnica si profesionala se va demonstra astfel: art. 182 alin. (1). Operatorul economic are dreptul, daca este cazul si in legatura cu un anumit contract de achizitie publica/acord-cadru, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea [...] criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/05/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/09/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/05/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. DUAE se poate accesa de pe linkul: https://ec.europa.eu/grow/tools-databases/espd/filter

Atentionari speciale:

Nedepunerea DUAE odata cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Se vor depune odata cu DUAE, urmatoarele documente: declarația privind neîncadrarea operatorului economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, angajamentul ferm al tertului sustinator din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantui individual/membru al unei asocieri, cat si ale subcontractantului/susținătorului de terță parte, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Daca valorile contractelor sunt in alta moneda decat RON, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor, disponibil la adresa: www.bnr.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019