Werken - 120955-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Stare Babice: Bouwwerkzaamheden

2019/S 053-120955

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o.
118-14-62-152
ul. Gen. Kutrzeby 36
Stare Babice
05-082
Polen
Telefoon: +48 227229008
E-mail: biuro@eko-babice.pl
Fax: +48 227229289
NUTS-code: PL913

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eko-babice.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eko-babice.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koczargach Starych – zlewnia pompowni Sasanki (Etap: ul. Sasanki)”.

Referentienummer: JRP / PR / 3 / 3 / 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koczargi Stare w gminie Stare Babice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ część IIII – opis przedmiotu zamówienia) oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111200
45232440
45232400
44130000
45233223
45111240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL913
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koczargi Stare w gminie Stare Babice.

1) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie odcinków sieci: 2.0-2.1, 1.1-1.2, 1.0-2.1, 1.0-1.1, 1.1-1.3, 1.3-1.4, 1.3-1.5 oraz przepompowni ścieków.

System kanalizacyjny składa się z:

a) Rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, klasa SN 8 z litą ścianką średnicy Ø200 z wydłużonym kielichem o długości ok. 570,5 m

b) Rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, klasa SN 8 z litą ścianką średnicy Ø160 z wydłużonym kielichem o długości ok. 32,5 m

c) Rurociągów kanalizacji tłocznej z rur PE100 (SDR17) średnicy Ø110x6,6 o długości ok. 230,0 m

d) Rury stalowe osłonowe bez szwu Ø323.9x7.1 – ok. 18,5 m

e) Studni kanalizacyjnych tworzywowych Ø425 typu Tegra lub równoważne z kinetą krzyżową – 11 szt.

f) Studni kanalizacyjnych tworzywowych Ø600 typu Tegra lub równoważne – 10 szt.

g) Studni kanalizacyjnych tworzywowych typu Tegra Ø1000 lub równoważne z kinetą krzyżową – 1 szt.

h) Studni kanalizacyjnych betonowych Ø1200 z monolitycznym dnem firmy Brejnak, Budokrusz lub równoważne oraz kinetą firmy Predl lub równoważne – 2 kpl

i) Studni rozprężnej SR betonowej Ø1200 firmy Brejnak, Budokrusz lub równoważne oraz kinetą firmy Predl lub równoważne – 1 szt.

j) Pompowni ścieków o średnicy 1 500 mm wraz z przyłączem elektroenergetycznym oraz utwardzeniem terenu wokół pompowni. Ściany wewnętrzne zbiornika pompowni ścieków należy zabezpieczyć wykładziną typu Predl-Corprotect lub równoważne, wykonaną jako monolit z kręgami betonowymi.

2) Studnie betonowe należy zabezpieczyć żywicą epoksydową Recli BT lub równoważną.

3) Płyty pokrywowe w studniach betonowych od wewnątrz zabezpieczyć wykładziną typu PREDL-Corprotect lub równoważne. Wykładzina wykonana jako monolit z pokrywą.

4) Rury PVC łączyć za pomocą uszczelek typu Forsheda lub równoważnych.

5) W rurach ochronnych stalowych bezszwowych należy zastosować płozy dystansowe Integra Gliwice lub równoważne. Zakończenie rur ochronnych należy zabezpieczyć manszetami typu „N” Integra Gliwice lub równoważnymi.

6) Przepady w studniach betonowych Ø1200 wykonać jako kaskady wewnętrzne z zastosowaniem wkładki typu Inside Drop lub równoważnej.

7) Jeżeli zachodzi konieczność przed rozpoczęciem realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

8) Zamawiający informuje, że włazy do studni o średnicy Ø600 mm, Ø1000 mm oraz studni betonowych należy zamówić zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku graficznym nr 1. Włazy na zewnątrz należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną.

2. Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

a) wykonania odcinków sieci: 3.0-3.1, 4.0-4.1, 5.0-5.2.

2) Przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje:

a) Projekt budowlany z 29.12.2016 r.

b) Projekt budowlany przyłącza energetycznego kablowego opracowane przez Usługi Projektowe Hanna Szustecka

c) Projekt wykonawczy zasilenia elektrycznego i AKPiA przepompowni z 11.2016 r.

d) Dokumentacja geotechniczna z 10.2016 r.

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

f) Instrukcja Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego.

g) Uchwała Zarządu Nr 3/2013 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o. w sprawie ustalenia cen za zamykanie i otwieranie zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice.

h) Uchwała Zarządu Nr 5/2018 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” w sprawie: wymagań dla wykonawców dotyczące specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci kanalizacyjnej.

3. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego zamówienia zawarte są w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rękojmia za wady / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania / Weging: 5
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POiIŚ.2.3/3/2016

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców w treści załącznika nr 10 do SIWZ oraz na miniPortalu.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca przy pomocy elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD), dostępnego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wypełnia formularz JEDZ.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

2. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

e) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ).

f) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

g) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) Część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres – co najmniej w wymaganej wysokości.

2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – co najmniej w wymaganej wysokości.

3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 10.5. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp oraz, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania odnośnie niniejszych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Eventuele minimumeisen:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1) posiada średni roczny obrót za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN za każdy rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres.

2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN;

3) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) Wykaz robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

2) Wykaz osób (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 10.5. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp oraz, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania odnośnie niniejszych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Eventuele minimumeisen:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1) wykonał zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane (wykonane w ramach jednego lub kilku zamówień), których przedmiotem było:

— wykonanie kanału sanitarnego grawitacyjnego lub kanału deszczowego grawitacyjnego o długości co najmniej 500 m i średnicy co najmniej Dn 200 mm,

— wykonanie, co najmniej 1 pompowni ścieków sanitarnych lub pompowni wód deszczowych o średnicy co najmniej Dw = 1 500 mm.

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynność, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.

Kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10.1. 2) b) lit. a. SIWZ), uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,o których mowa w pkt 10. 1. 2) b) lit. a. SIWZ przez 2 lub więcej podmiotów (Wykonawców). W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10. 1. 2) b) lit. a. SIWZ) polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w ustawie, Zamawiający dokonując oceny spełnienia tego warunku, uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (o których mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ) przez 2 lub więcej podmiotów.

3. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ), polegał będzie na doświadczeniu innych podmiotów, jedynym sposobem wykorzystania zasobów tych podmiotów (tj. zdolność techniczna lub zawodowa o której mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ) jest rzeczywisty udział tych podmiotów w realizacji zamówienia np. zatrudnienie tych podmiotów do realizacji zamówienia jako podwykonawców lub udział w konsorcjum.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej część II SIWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 014-027864
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:10
Plaats:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o., ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, pokój nr 21 (sala konferencyjna), POLSKA.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości nie większej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia. Na okoliczność wystąpienia przedmiotowych zamówień zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki poprzedzona stosownymi negocjacjami z Wykonawcą.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Sytuacji ekonomicznej i finansowej

b) zdolności technicznej lub zawodowej

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 12.2.2) SIWZ potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednich dokumentów wskazanych w pkt 12.2.1) SIWZ potwierdzających spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 10.2. SIWZ (dotyczy warunku zdolności technicznej lub zawodowej,o którym mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 12.2.2) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

7. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

8. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

10. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy - w przypadku przesłania winny sposób termin ten wynosi 15 dni.

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania - wobec innych czynności, niż określone w punktach powyżej.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019