Werken - 120957-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Sosnowiec: Bouwwerkzaamheden

2019/S 053-120957

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o.o.
ul. Teatralna 9/902
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Michał Zastrzeżyński
Telefoon: +48 322960580
E-mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.um.sosnowiec.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Zamówień Publicznych
ul. Ignacego Mościckiego 14, pokój 213
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Michał Zastrzeżyński
Telefoon: +48 322960580
E-mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.um.sosnowiec.pl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://umsosnowiec.logintrade.net/
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://umsosnowiec.logintrade.net/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spółka prawa handlowego
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Działalność obiektów sportowych

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu - budowa Stadionu Zimowego i Hali Sportowej

Referentienummer: WZP.271.1.25.2019.BB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu- budowa Stadionu Zimowego i Hali Sportowej

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Część nr I zamówienia obejmuje budowę stadionu zimowego.

Część nr II zamówienia obejmuje budowę hali sportowej.

Na mocy regulacji art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, porozumienia z dnia 6.3.2019 r. oraz pełnomocnictwa z dnia 6.3.2019 r. przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przez Gminę Sosnowiec w imieniu i na rzecz Zagłębiowskiego Parku Sportowego Sp. z o.o.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr I zamówienia obejmuje budowę stadionu zimowego

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000
45310000
45212225
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22B
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sosnowiec

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część nr I zamówienia obejmuje budowę stadionu zimowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 3 do SIWZ - dokumentacji projektowej.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

1. ceny brutto (waga - 60 %)

2. długość okresu gwarancji (waga - 20 %)

3. doświadczenie Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (Kierownika Obiektu) – (waga - 20 %).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w trzech kryteriach oceny.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr II zamówienia obejmuje budowę hali sportowej

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000
45310000
45212225
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22B
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sosnowiec.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część nr II zamówienia obejmuje budowę hali sportowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 3 do SIWZ - dokumentacji projektowej.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

1. ceny brutto (waga - 60 %)

2. długość okresu gwarancji (waga- 20 %)

3. doświadczenie Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (Kierownika Obiektu) – (waga - 20 %).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w trzech kryteriach oceny.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785, ze zm.);

5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

— w pkt 1.– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— pkt 2.–3. i 5.– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: W przypadku zaistnienia przesłanki do przeprowadzenia aukcji elektronicznej, przed jej przeprowadzeniem Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu do złożenia wszystkich oświadczeń i dokumentów określonych w sekcji III.1.1)., III.1.2)., III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 1 i 2 Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Eventuele minimumeisen:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1. posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

1.1. 2 500 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) w przypadku składania oferty na Część nr I zamówienia;

1.2. 2 500 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) w przypadku składania oferty na Część nr II zamówienia.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż suma powyższych wartości w odniesieniu do części na które wykonawca składa ofertę.

W przypadku sumy gwarancyjnej wyrażonej w innej walucie niż polski złotych należy dokonać przeliczenia według średniego kursu polskiego złotego w stosunku do waluty, w której wyrażona jest suma ubezpieczenia ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

2.1. 1 500 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100) w przypadku składania oferty na Część nr I zamówienia;

2.2. 1 500 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100) w przypadku składania oferty na Część nr II zamówienia.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej sumy powyższych wartości w odniesieniu do części na które wykonawca składa ofertę.

W przypadku środków finansowych lub zdolności kredytowej wyrażonych w innej walucie niż polski złotych należy dokonać przeliczenia według średniego kursu polskiego złotego w stosunku do waluty, w której wyrażone są środki finansowe lub zdolność kredytowa, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatni 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;

2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: niezależnie od ilości części na które składa ofertę wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto obejmującą budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu kubaturowego o kubaturze minimum 35 000,00 m3 (w przypadku przebudowy lub rozbudowy określona kubatura dotyczy obiektu kubaturowego po przebudowie lub rozbudowie);

W przypadku roboty budowlanej, której wartość wyrażona jest w innej walucie niż polski złoty należy dokonać przeliczenia według średniego kursu polskiego złotego w stosunku do waluty, w której wyrażona jest wartość roboty budowlanej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.w przypadku składania oferty na Część nr I zamówienia wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia:

2.1. Kierownika robót konstrukcyjno–budowlanych – jedną osobę:

2.1.1. uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm., dalej Prawo budowlane) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278, dalej Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

Eventuele minimumeisen:

2.1.2. posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych w robocie budowlanej o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto obejmującą budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu kubaturowego o kubaturze minimum 35.000,00 m3 (w przypadku przebudowy lub rozbudowy określona kubatura dotyczy obiektu kubaturowego po przebudowie lub rozbudowie);

Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych będzie pełnił funkcję Kierownika Obiektu.

2.2. Kierownika robót sanitarnych – jedną osobę:

2.2.1. uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

2.2.2. posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych w robocie budowlanej, w ramach której wartość robót instalacji sanitarnej i/lub mechanicznej wynosiła 3 000 000,00 PLN brutto;

2.3. Kierownika robót elektrycznych – jedną osobę:

2.3.1. uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

2.3.2. posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych w robocie budowlanej, w ramach której wartość robót elektrycznych wynosiła 1 500 000,00 PLN brutto;

2.4. Kierownika robót telekomunikacyjnych – jedną osobę:

2.4.1.uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

2.4.2.posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót telekomunikacyjnych w robocie budowlanej, w ramach której wartość robót teletechnicznych wynosiła 1 000 000,00 PLN brutto.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w punktach 2.1. - 2.4.

3.w przypadku składania oferty na Część nr II zamówienia wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia:

3.2. Kierownika robót konstrukcyjno–budowlanych – jedną osobę:

3.2.1. uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

3.2.2. posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych w robocie budowlanej o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto obejmującą budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu kubaturowego o kubaturze minimum 35 000 m3 (w przypadku przebudowy lub rozbudowy określona kubatura dotyczy obiektu kubaturowego po przebudowie lub rozbudowie);

Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych będzie pełnił funkcję Kierownika Obiektu.

Ciąg dalszy - Sekcja VI, pkt VI.4.3) Składanie odwołań

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w pkt. III.1.1) niniejszego ogłoszenia ppkt. 1- 7 odnośnie tego podmiotu.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w każdej części, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://umsosnowiec.logintrade.net/.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Ofertę należy złożyć na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych (dalej: Platformie) w terminie określonym w pkt. IV.2.2). Otwarcie ofert nastąpi w terminie określonym w pkt. IV.2.7. w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Sosnowca, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, piętro I, pok. 221, POLSKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert następuje na Platformie przy użyciu tokena (kodu) umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wykazem doświadczenia Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ.

2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty opatrzonej własnoręcznym podpisem, a następnie zeskanowanej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być opatrzona jedynie kwalifikowanym podpisem elektronicznym bez podpisu własnoręcznego. Powyższa zasada dotyczy także Jednolitego Dokumentu. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów;

2.2. dokumenty o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 i 4 SIWZ;

2.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o który mowa w niniejszym ust. za pomocą Platformy. Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

— 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100) w przypadku składania oferty na Część nr I zamówienia,

— 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100) w przypadku składania oferty na Część nr II zamówienia

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości odpowiadającej sumie właściwej dla części, na którą składa ofertę lub odrębnie dla każdej części zamówienia. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium odrębnie dla każdej części zamówienia.

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1., 3 niniejszej sekcji oraz w pkt 1-7 sekcji III.1.1) należy złożyć odnośnie każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ciąg dalszy zapisów sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

3.3. Kierownika robót sanitarnych – jedną osobę:

3.3.1. uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

3.3.2. posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych w robocie budowlanej, w ramach której wartość robót instalacji sanitarnej i/lub mechanicznej wynosiła 2 500 000,00 PLN brutto;

3.4. Kierownika robót elektrycznych – jedną osobę:

3.4.1. uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

3.4.2. posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych w robocie budowlanej, w ramach której wartość robót elektrycznych wynosiła 1 100 000,00 PLN brutto;

3.5. Kierownika robót telekomunikacyjnych – jedną osobę:

3.5.1. uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

3.5.2. posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót telekomunikacyjnych w robocie budowlanej, w ramach której wartość robót teletechnicznych wynosiła 1 100 000,00 PLN brutto;

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w punktach 3.1. - 3.4.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazywania tej samej osoby na więcej niż jedną część zamówienia.

Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty podanej w Formularzu Oferty. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy odrębnie na każdą część zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019